Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Victoria muaj cov kab theem hno tshuaj vaccine 2 koob txog 70%, NSW qhia txog tej nyiaj pab cuam

Melanie Brisbane-Schilling (left) and daughter Maddie are reunited after spending two months apart after Melanie to Melbourne from Sydney. Source: AAP Image/James Ross

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 21.10.2021.

  • Melbourne tshem cov kev kaw nroog txij ib tag hmo hnub zwj Teeb tim 21.10.2021 mus lawm.
  • NSW qhia tias yuav pab tej lagluam ntau ntxiv.
  • Queensland tau tsim nws cov kev txhawb nqa kom tej neeg mus hno tshuaj vaccine coob tshaj plaws hu ua ‘Super Saturday’.

Victoria

Victoria tau muaj 2,232 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj 12 tug neeg tas sim neej.

Tau tshem Melbourne cov kev kaw nws lub nroog ua zum 6 txoj ib tag hmo hnub zwj teeb lawm.

Lub xeev no kuj yuav kom tej neeg noj ncig pej kum haiv pib cais lawv tus kheej ntawm tsev txij limtiam tom ntej no mus.

Thawj pwm tsav Scott Morrison tau qhia tias Victoria tau hno tshuaj vaccine  txwm ob koob tshaj 70% raws li tej hom phiaj lawm.

Nws hais tias “Yog ib txoj kev deb tshaj plaws uas Victoria tau tau taug thiab tau pib qhib txoj kev deb ntawd hmo no lawm."

Nyem ntawm nod kom teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

New South Wales  

New South Wales tau muaj 372 tus neeg tshiab kis kab mob thiab muaj ib tug neeg tas sim neej. Muaj 2 tug neeg mus txawv teb cahws los yog cov kis tau kab mob tshiab thiab.

Tsoom fwv xeev qhia tias yuav muaj cov kev pab cuam ntau ntxiv rau tej lagluam kom rov qab los ua tau lagluam, tom qab uas nws tau qhia tias yuav tshwm nyiaj $530 million los pab rau tej lagluam ntoj ncig thiab tej lagluam tsim koom txoos.

Tab nrho tej neeg NSW muaj hnoob nyoog 18 xyoo muaj cai thov tau daim ntawv $50 Stay and Discover voucher mus siv ntawm ib lub tsev tos qhua ntawm lawv lub xeev tau.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze ntawm koj tau ntawm no.

Queensland

Queensland tau muaj 1 tug neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 ntawm nws lub xeev, tus neeg no yog tus neeg tsav tsheb rau Uber uas tau mus rau nroog Melbourne thaum ntxov lub hli no.

Dr Jeanette Young uas yog tus coj tswj kev noj qab haus huv tau hais tias tus txiv neej muaj hnoob nyoog 30 tawm xyoos no mob sab heev thiab nyuaj heev rau nom tswv nug xov xwm ntawm nws.

Tib lub caij no los ua ntej uas lub xeev no yuav rov qab pib qhib rau hnub tim 17 lub 12 hlis ntuj ntawd, ces nws yuav tsim ib cov kev hno tshuaj vaccine rau tej neeg kom coob tshaj plaws rau ntawm 100 lub teej kawm thiab hu cov kev hno tshuaj no ua 'Super Saturday' kom muaj neeg mus hno tau tshuaj vaccine coob.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze ntawm koj tau ntawm no.

ACT

ACT tau muaj 24 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19. Ces thiaj tau ua rau muaj neeg txog 425 leej kis tau kab mob ntawm lub xeev no. Thiab tseem yuav tshem lwm cov kev txwv pib txij li ib tag hmo hnub Thursday tim 21.10.2021 ntxiv thiab, tom qab uas tau muaj neeg hno tshuaj vaccine tshaj 80% lawm.

Nyem ntawm nod kom teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

24 teev dhau los thoob Australia

  • Tasmania tau  muaj neeg hno tshuaj vhas crossed the 70 per cent double vaccination threshold.

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev: 

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory

This story is also available in other languages.