Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Victoria muaj neeg kis kab mob coob tshaj 2,000 tus rau lub caij NSW npaj yuav tshem cov kev txwv txuas ntxiv

Having surpassed the 70 per cent double-dose vaccination milestone, visitors are seen at the reopening of the Sea Life Aquarium at Darling Harbour in Sydney. Source: AAP Image/DAN HIMBRECHTS

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 14.10.2021.

  • Victorian cov neeg kis kab mob rau ib hnub coob tshaj 2000 tus lawm.
  • NSW qhia tias nws yuav pub tej lagluam thov nyiaj rov qab.
  • TGA tseem yuav txiav txim tias seb puas tso cai rau tej me nyuam yaus hnoob nyoog 5 txog 11 xyoos hno tshuaj COVID-19 vaccine.

Victoria

Victoria muaj 2,297 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj 11 tug neeg tas sim neej, thiab 90% ntawm tej neeg uas raug coj mus kho ntawm tsev kho mob yog cov tsis tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob.

Hau xeev Daniel Andrews tau hais tias tej neeg kis kab mob coob no tsis cuam tshuam dab tsi lawm thaum lub xeev no muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm 2 koob txog 70% lawm.

Thiab tej zaum kuj yuav muaj peev xwm hno tau tshuaj tau raws li tej hom phiaj ua ntej hnub tim 26.10.2021, thiab tej zaum yuav tso tseg cov kev txwv uas tau muab nroog Melbourne kaw ua zum 6 los tau ntev no.

Tus hau xeev no kuj tau qhia tias cov xwm txheej neeg sib kis coob tuaj ntxiv rau ib limtiam no xyov puas tau txog lub caij uas muaj neeg kis coob heev los tsis tau txog thiab.

Nyem ntawm nod kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

New South Wales  

New South Wales muaj 406 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiab muaj 6 tus neeg tas sim neej.

Lub xeev no kuj tau qhia tias yuav muab 2 daim ntawv rau tej neeg mus noj hmo thiab mus ncig uas muaj peev xwm siv tau mus txog ntua lub 6 hlis ntuj xyoo 2022. Thiab tau siv nyiaj txog $66 million coj los txhawb nqa kom tej neeg mus noj mov rau ntawm tej chaw muaj cua hliv zoo.

Dominic Perrotte tau hais tias “Peb xav kom peb tej lagluam tau txais kev ywj pheej thiab tau lagluam zoo tuaj."

91.1% ntawm NSW tej neeg hnoob nyoog 16 xyoo los yog siab tshaj ntawd yog cov neeg tau hno thawj koob tshuaj vaccine lawm thiab muaj tej tau hno txwm 2 koob txog 76.5% lawm.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze ntawm koj tau ntawm no.

ACT

ACT muaj 46 tus neeg tshiab is tau kab mob thiab muaj 30 tus neeg kis tau los ntawm tej neeg xub kis ua ntej dhau los.

Nyem ntawm nod kom teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

24 teev dhau los thoob Australia

  • Queensland tsis muaj neeg kis kab mob COVID-19.
  • Tseem muaj Australia cov keeb cag neeg hno tshuaj vaccine tsawg. Tsuas muaj 57.5% ntawm cov neeg zejzog no uas muaj cai hno tshuaj vaccine thiaj tau hno thawj koob tshuaj vaccine xwb thiab tsuas muaj tshaj li 42% thiaj yog cov neeg tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob xwb.
  • Greg Hunt uas yog tus pwm tsav lis laj fai tswj kev noj qab haus huv tau qhia tias tej zaum lub koom haum TGA thiab ATAGI yog 2 lub uas yuav yog tus tso cai pom zoo hno tshuaj vaccine rau tej me nyuam hnoob nyoog 5 txog 11 xyoos.
 

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev: 

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory