Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Victoria muaj neeg kis kab mob coob tshaj plaws ntawm haiv neeg no, rau lub caij NSW tus hau xeev ceeb toom tias tej zaum tseem yuav muaj neeg kis kab mob coob ntxiv

Healthcare worker is seen working at a drive-through Covid19 testing facility in Melbourne. Source: AAP

Nod yog xov xwm tsiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 09.10.2021.

Cov ntsiab lus tseem ceeb:

  • NSW muaj neeg hno tshuaj vaccine thawj koob yuav laug txog 90% raws li tej hom phiaj lawm tab sis hau xeev ceeb toom tias ntshe lub caij tshem qee cov kev txwv no yuav ua rau muaj neeg kis kab mob coob ntxiv.
  • Tej neeg ntawm zos Midura ntawm Victoria yuav raug muab kaw.
  • Tseem tshuaj ntsuam ib cov xwm txheej kab mob Delta tshiab txuas ntxiv ntawm NSW.

Victoria

Victoria tau muaj 1,965 tus neeg tshiab kis kab mob COVID-19 thiab muaj 5 tug neeg tas sim neej.

Thiaj ua rau tam sim no lub xeev no muaj neeg coob tshaj 17,000 tus neeg tseem muaj tus mob no, muaj 538 tus neeg tseem raug kho ntawm tsev kho mob thiab muaj 117 tus raug kho hauv ICU thiab 83 tus neeg ces yuav tau siv twj pab ua pa.

Tej neeg ntawm lub zos cheeb tsam Mildura ces yuav raug muab kaw 7 hnub dua tshiab. 

Tam sim no ces muaj nee Victorians txog 57% tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob thiab muaj cov tau hno ib koob txog 85% lawm.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj vaccine ze koj tau ntawm no.

New South Wales  

New South Wales muaj 580 tus neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws lub xeev thiab muaj 11 leeg tas sim neej rau lub caij muaj neeg tau hno thawj koob tshuaj vaccine ze txog 90% raws li tej hom phiaj lawm. Muaj 182 tus neeg tseem raug kho ntawm tsev kho mob thiab muaj 163 tus neeg tseem raug kho ntawm chav intensive care unit (ICU).

Hau xeev Dominic Perrottet hais tias ntshe tej zaum tseem yuav muaj tej neeg ntawm nroog Sydney raug coj mus kho mob ntawm tej tsev kho mob coob tuaj ntxiv rau ib hnub twg rau lub caij uas yuav tsis kaw lub nroog no txij hnub Monday (zwj Hli) lawm.

Thiab tseem tab tom tshuaj ntsuam ib cov kab mob delta tshiab ntawm ib tug neeg uas mus ncig txawv teb chaws rov qab los.

Nyem ntawm nod kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

24 teev dhau los thoob Australia 

  • Queensland tsis muaj neeg kis kab mob COVID-19.
  • ACT muaj 25 tus neeg kis kab mob tshiab, paub tias muaj 12 tug yog kis tau los ntawm tej neeg xub kis ua ntej hos cov seem ntawd ces tseem txheeb lawm tias ho kis tau li cas.
  • Tej neeg Australia uas lub cev tsis muaj zog lawm yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine koob 3 kom thiaj pov puag tau kom txhob kis tus kab mob virus uas nyaum heev no.
Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

This story is also available in other languages.