Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Victoria npaj yuav tshem ntau cov kev txwv ntxiv

Melbourne's CBD is seen from the banks of Williamstown. Source: AAP

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 29.10.2021.

  • Victorians tseem tos seb yuav tshem cov kev txwv li cas rau hnub no.
  • Nom tswv NSW nqua hu kom nws tej neeg siv cov tswv yim kom tau txais kev nyab xeeb los ua kev zoo siab rau lub koom txoos Halloween kom txhob kis kab mob COVID
  • Victoria yuav tswj tej cai tso cai rau cov ntaub ntawv zam tsis hno tshuaj COVID-19 vaccine.

Victoria

Victoria tau muaj 1,656 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj 10 tus neeg tas sim neej, rau lub caij lub xeev no tseem npaj tshem lwm cov kev txwv txij ho no sij hawm 6 teev tsaus ntuj.

Tej khw muag khoom me tsis tseem ceeb pes tsawg muaj cai yuav rov qab qhib thawj zaug rau ntau limtiam no, thiab yuav pub neeg coob ntxiv mus koom tej khw noj mov, pubs thiab cafes.

Yuav tsis txwv tej neeg mus ncig rau tej zos yaj sab los yog tej zos yaj sab mus nrog hauv nroog Melbourne ntawm xeev Victoria lawm, yuav tso cai rau tej neeg mus los thoob lub xeev no yam tsis muaj kev txwv dab tsi lawm, ces tej zaum thiaj yuav ua rau muaj tej neeg nroog xav mus xyuas tej zos yaj sab rau lub caij so uas yuav sib tw Melbourne Cup ntawd.

Yuav tsis yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj nraum zoov lawm tab sis tseem hais kom siv sab hauv tsev.

Nyem ntawm nod kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

New South Wales

NSW tau muaj 268 tus neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws lub xeev thiab muaj 2 tug neeg tas sim neej.

Tej neeg sawv daws thiaj raug hais kom siv cov tswv yim tiv thaiv kom txhob kis kab mob COVID-19 los ua kev zoo siab rau lub koom txoos Halloween. Li ua kev zoo siab nraum zoov, muab tej khoom txom ncauj qab zib ntim rau hauv ib lub hnab tsis txhob siv tais thiab siv lwm txoj xub ke los faib tej khoom no rau lwm tus.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze ntawm koj tau ntawm no.

24 teev dhau los thoob Australia

  • ACT muaj 10 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiaj ua rau nws tseem muaj tej neeg kis kab mob tag nrho txog li 234 leej.
  • Tau muaj ib cov xov xwm tshiab ntawm lub koom haum Australian Bureau of Statistics (ABS) qhia tias tej neeg muaj cov neeg yug txawv teb chaws uas nyob ntawm teb chaws Australia no tas sim neej los ntawm cov kab mob li ntawm 4.2 tug twg ntawm txhua txhua 100,000 tus neeg twg yog piv rau tej neeg yug ntawm Australia no ces tsuas tas sim neej li 2 tug xwb.
  • Victoria yuav tswj nws tej cai los pub tej neeg zam tsis hno tshuaj COVID-19 vaccine yog lawv muaj ib yam mob dab tsi uas yuav hno tsis haum kom nruj tuaj ntxiv tom qab pom tau tias tseem muaj neeg mus ntsib tej kws kho mob ntau tus kom sau ntawv rau lawv kom tsis txhob tau mus hno tshuaj COVID-19 vaccine.

Cov kev cais, kev ntoj ncig, tej clinics sim kab mob thiab cov nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov uas tus tswj cov kev cais thiab cov kev sim kab mob ntawm lawv tej xeev.

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev: 

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory

This story is also available in other languages.