Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Victoria yuav rov qab qhib tej chaw ua hauj lwm tswm vaj tse, ACT muaj neeg kis kab mob rau ib hnub coob tshaj plaws

Victoria announces vaccine mandate for authorised workers Source: AAP Image/Lukas Coch

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 1.10.2021.

  • Victoria qhia txog cov kev yuam tej neeg muaj cai mus ua hauj lwm kom yuav tsum tau hno tshuaj vaccine.
  • NSW tej lagluam yeej tseem tau thov tau cov nyiaj pab cuam txuas ntxiv.
  • Queensland muaj 2 tug neeg kis tau kab mob ntawm nws lub xeev.

Victoria (VIC)

Victoria tau muaj 1,143 tus neeg kis kab mob ntawm nws lub xeev thiab muaj 3 tug neeg tas sim neej lawm.

Tag nrho txhua tus neeg ua hauj lwm ntawm cov list uas tej neeg muaj cai ua tau hauj lwm yuav tsum tau hno thawj koob tshuaj COVID-19 vaccine rau hnub tim 15.10.2021 mas thiaj pub mus ua tau hauj lwm ntawm tej chaw ua hauj lwm. Thiab tej neeg no yuav tsum mus hno tshuaj vaccine koob 2 yam tsawg li hnub tim 26.11.2021.

Pib txij hnub zwj Quag (Tuesday), zwj thaj tim 5.10.2021 mus ces yuav qhib tej chaw ua hauj lwm tsim vaj tse thiab pub tej neeg ua hauj lwm txog 25% mus ua tau hauj lwm, tab sis tej neeg mus ua hauj lwm no yuav tsum tau hno thawj koob tshuaj vaccine tso.

Muab lub zos Moorabool kaw 7 hnub pib txij li ib tag hmo hmo no mus lawm.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze ntawm koj tau ntawm no.

New South Wales (NSW)

NSW tau muaj 864 tug neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws lub xeev thiab muaj 15 tus neeg tas sim neej.

Treasurer Dominic Perrottet uas yog tus nom tswj nyiaj txiaj rau tsoom fwv xeev NSW tau rov qab qhia meej tias tej lagluam muaj cai thov tau nyiaj pab cuam ces yeej yuav tau cov nyiaj no mus txog rau hnub tim 30.11.2021.

Tseem muaj nyiaj pab cuam rau tej lagluam me uas khwv tau nyiaj tsawg dua $75,000 – tab sis yuav muab txo ib nrab los ua $750 rau 2 limtiam twg lawm xwb.

Tsis tas li no los tseem muaj cov nyiaj JobSaver uas raug muab txo lawm pab rau tej lagluam uas poob peev rau tej nyiaj lawv khwv tau los ntau tshaj li 30% thiab. 

Nyem ntawm nod kom koj teem tau caij mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

Australian Capital Territory (ACT)

ACT tau muaj 53 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiab muaj 2 tug neeg tas sim neej.

Andrew Barr uas yog ACT tus hau xeev thiaj tau hais tias muaj 40% ntawm tej neeg Canberreans uas muaj cai hno tshuaj vaccine tseem tsis tau hno kom txwm 2 koob ntawd yog cov neeg muaj hnoob nyoog qes dua 40 xyoo.

Click here to bNyem ntawm no kom thiaj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine.

24 teev dhau los thoob Australia

  • Txheeb tau tias pom muaj kab mob coronavirus ntawm tej dej qias ntawm cov chaw ua lagluam tsim tooj tsim hlau ntawm cov zos Berrimah, Winnellie thiab East Arm ntawm nroog Darwin.

Victoria vs NSW case numbers
SBS

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory

This story is also available in other languages.