Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: WHO hais kom yuav tsum muaj ib cov kev txwv vim muaj tus kab mob ntawm ntau lub teb chaws lawm

WHO director-general Tedros Adhanom Ghebreyesus says that blanket bans do not prevent the spread of Omicron variant. Source: AAP

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus hnub tim 02.12.2021.

  • Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus uas yog tus coj ntiaj teb lub koom haum noj qab haus huv (World Health Organisation-WHO) hais tias cov kev txwv sawv daws yeej tsis muaj peev xwm los tswj kom tus kab mob Omicron txhob kis nthuav dav tab sis yuav ua rau muaj 'nra hnyav rau tib neeg txoj sia thiab txoj kev ua lub neej.' Tam sim no ces tus kab mob no yeej tau kis rau 23 lub teb chaws lawm.
  • WHO thiaj muaj cov kev taw qhia rau ntau lub teb chaws tias tsim nyog tej neeg yuav kis tau tus kab mob no yooj yim ncua lawv cov kev ntoj ncig.
  • NSW tau qhia meej tias nws muaj tus neeg zum 7 uas kis tau tus kab mob Omicron lawm. Tus neeg no yeej tsis tau mus rau teb chaws South Africa thiab nom tswv tswj kev noj qab haus huv NSW txhawj xeeb heev tias tsam tus neeg no ho kis tau kab mob ntawm fij dav hlau Doha.
  • Victorian Health tus nom tswj kev noj qab haus huv hais tias 'ntshe tej zaum yuav muaj' tus kab mob Omicron no hauv tej zejzog lawm. Txawm li cas los yeej tseem tsis tau muaj neeg kis tau tus kab mob no ntawm Victoria.
  • Daniel Andrews uas yog hau xeev Victoria hais tias txawm neeg kis kab mob coob los muaj feem xyuam dab tsi ntau tam sim no lawm vim muaj neeg hno tshuaj vaccine ntau tuaj ntxiv lawm.
  • Queensland tus hau xeev Annastacia Palaszczuk hais tias tus txiv neej uas raug sim tau tias kis kab mob nag hmo ntawm Gold Coast ntawd tau mus ncig hauv tej zej zog rau hnub Black Friday sales thiab.

COVID-19 STATS: 

  • Victoria tau muaj 1,419 tus neeg kis tau kab mob thiab muaj 10 leej tas sim neej.
  • NSW tau muaj 271 tug neeg kis tau kab mob ntawm tej zejzog.
  • ACT ces muaj 8 leej kis tau kab mob hos NT ces muaj 1 tug neeg kis tau kab mob xwb.

Yog xav paub txog tej tswv yim coj los tswj tus kab mob COVID-19 uas kis thoob ntuj no ua koj hom lus ces txheeb tau ntawm no.


Tej xeev cov kev cais thiab tej kev txwv

Txheeb ntawm no seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm lub xeev koj nyob.

Kev ntoj ncig

Xov xwm qhia txog pej kum haiv cov neeg ntoj ncig thiab kab mob COVID-19 nrog rau tej xov xwm ntoj ncig ua koj hom lus.

Nyiaj pab cuam

Yuav muaj cov kev pauv hloov rau tej nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80% lawm. Nrhiav tau kev pab cuam ua koj hom lus ntawm lub koom haum Services Australia ua koj hom lus tau ntawm no.
Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 

This story is also available in other languages.