Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Xaus tsis kaw nroog Melbourne rau lub caij Qanstas tseem npaj yuav rov qab ya tej kum haiv cov fij dav hlau

Melbourne has emerged from the world's longest lockdown, and as vaccination rates continue to rise. Source: AAP

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 22.10.2021.

  • Victoria tau muaj 16 tus neeg tas sim neej los ntawm kab mob COVID-19 thiab muaj neeg txog 2,189 tus kis tau kab mob rau lub caij tau xaus tsis kaw lub xeev no.
  • Qantas tau npaj yuav rov qab ya pej kum haiv cov fij dav hlau.
  • Thawj pwm tsav Scott Morrison hais tias tsoom fwv twb ze rau theem kawg lawm uas yuav mus ncig mus los tau nrog Singaporte lawm.

Victoria

Victoria tau muaj 2,189 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 rau lub caij uas nroog Melbourne tau xaus nws cov kev kaw ntev tshaj plaws hauv ntiaj teb no lawm. Thiab muaj 16 tus neeg tas sim neej.

Lub xeev no twb ze rau qhov yuav muaj neeg txog li 80% hno tau tshuaj vaccine txwm ob koob rau hnub tim 30.10.2021 ntxov dua ib limtiam ua ntej yuav txog hnub tim 5.11.2021 li xub tau kwv yees tseg ua ntej lawm.

Kuj cia siab tias Victoria yuav tsis hais kom tej neeg Australia uas tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob txawv teb chaws rov qab los rau nws lub xeev no cais lawv tus kheej tib yam li xeev NSW lawm thiab.

Nyem ntawm no kom teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

New South Wales  

New South Wales muaj 345 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19 thiab muaj 5 tug neeg tas sim neej rau lub caij lub xeev no tseem npaj yuav los tswj cov xwm txheej neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv tom qab tsis kaw nws lub xeev lawm.

Hau xeev Dominic Perrottet thiaj tau hais lus ntawm Sydney Airport thaum sawv ntxov no tias lub xeev no tau npaj qhib kom rov qab ua tau lub neej lawm li qub lawm rau lub caij uas Qantas tau qhia tias nws yuav rov qab hais kom nws tej neeg mus ua hauj lwm rau lub limtiam tom ntej no thiab tsim kom tau cov fij dav hlau pej kum haiv ntxiv.

Thawj pwm tsav Scott Morrison hais tias tsoom fwv twb nyob rau theem kawg lawm uas yuav muaj cov kev sib khom pom zoo kom ntoj ncig tau mus los nrog teb chaws Singapore rau lub sij hawm li ntawm 1 limtiam ntxiv no.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine ze koj tau ntawm no.

ACT

Muaj tej neeg ntawm ACT txog 84 % hnoob nyoog 12 xyoos yog cov neeg tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob rau lub caij lub xeev no muaj 13 tug neeg tshiab kis tau kab mob.

Nyem ntawm nod koj teem tau caij rau koj mus hno tshuaj COVID-19 vaccine hnub no.

24 teev dhau los thoob Australia

  • Queensland tsis muaj neeg kis kab mob hauv nws tej zejzog, tab sis tseem muaj kev txhawj xeeb tias muaj neeg hno tshuaj vaccine tsawg heev ntawm lub zos Logan. Tab kis ces yog cov kev hno tshuaj Super Saturday ntawm tej teej kawm ntau tshaj 100 lub.

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev: 

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory

This story is also available in other languages.