Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tshiab txog kab mob COVID: NSW npaj pub neeg mus ncig txawv teb chaws, yuav tso kev yooj yim me ntsi rau cov kev txwv ntawm xeev Victoria

Video Still Image for COVID19 Source: Getty Images

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 01.09.2021.

  • Tau txheeb tau kab mob COVID-19 thoob NSW ib co chaw uas tsis muaj neeg kis tus kab mob no.
  • Muaj tshaj 70,000 cov kev teem caij mus hno tshuaj AstraZeneca ntawm xeev Victoria tej chaw hno tshuaj vaccine.
  • Tso cai rau tej neeg hnoob nyoog 16-29 xyoos teem caij mus hno tau tshuaj Pfizer ntawm ACT lawm.

New South Wales (NSW)

NSW tau muaj 1,116 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus thiab muaj 4 tug neeg tas sim neej.

Kuj txheeb tau tias pom muaj kab mob COVID-19 ntawm tej dej tsis huv ntawm cov zos: Thredbo, Merimbula, Port Macquarie, Dunbogan, Bonnie Hills, Warren, Molong, Tamworth thiab Gunnedah. 

Hau xeev Gladys Berejiklian kuj tau qhia tias tej zaum yuav tso rau rau tej neeg txawv teb chaws tuaj los yog nws tej pej xeem mus ncig tau txawv teb chaws rau lus 11 hlis ntuj no.

Nyem ntawm nod kom koj thiaj teem caij mus hno tau tshuaj vaccine hnub no los yog txheeb seb ho yuav ua li cas thiaj tau daim ntawv hno tshuaj COVID-19 vaccine ntawm no.

Victoria (VIC)

Victoria muaj 120 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus thiab muaj 2 tug neeg tshiab tas sim neej.

Hau xeev Daniel Andrews tau qhia tias yuav tso kev yooj yim zog rau cov kev txwv - uas pub mus ncig deb ntawm 5 km ua 10 km - thaum muaj neeg hno tshuaj thawj koob txog 70% txog rau hnub tim 23.09.2021 no.

Tej lagluam tsim vaj tse yuav muaj peev xwm ua tau hauj lwm txog li 50% yog thaum muaj tej neeg ua hauj lwm no tau hno thawj koob tshuaj COVID-19 vaccine txwm 90% lawm.

Txij hnub tim 7 lub 9 hlis ntuj no mus ces cov tub kawm xyoo 12 yuav yog cov xub tau hno tshuaj vaccine ua ntej. Thiab yuav muaj cov kev xeem General Achievement Test rau hnub tim 5 lub 9 hli ntuj, thiab ntshe yuav tsis muaj peev xwm rov qab mus kawm tim ntsej tim muag rau Term 3 no.

Pib txij li ib tag hmo tag kis mus es yuav rov qab qhib me nyuam yuas tej chaw ua se si lawm.

Nrhiav tau ib lub chaw hno tshuaj vaccine ze koj tau ntawm no.

Australian Capital Territory (ACT)

ACT tau muaj 23 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus, thaib muaj tej neeg no yam tsawg li 12 tug tau mus ncig hauv tej zejzog rau lub caij lawv muaj peev xwm kis tau kab mob rau lwm tus.

Tam sim no neeg Canberrans uas muaj hnoob nyoo txij 16 txog 29 xyoos muaj cai mus teem tau caij hno cov tshuaj Pfizer vaccine ntawm tsoom fwv ACT tej chaw hno tshuaj los yog tej kaws ko nob ib lub twg tau. Tab sis tseem yuav txog rau thaum lig rau lub 10 hli ntuj mas thiaj mam muaj peev xwm teem ciaj mus hno tau.

Nrhiav tau xov xwm ntawm nod seb yuav teem caij rau koj mus hno tshuaj 

alc covid mental health
ALC

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment

Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:

NSW Travel & transport and Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
ACT Transport and Quarantine
NT Travel and Quarantine
QLD Travel and Quarantine
SA Travel and Quarantine
TAS Travel and Quarantine
WA Travel and Quarantine

Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. Nyem ntawm nod mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab Smart Traveller.Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Cov los lus qhia txog kev hno tshuaj COVID-19 Vaccine
Thiab tej twj qhia kom koj nco txog lub caij kom teem mus hno tshuaj vaccine.


Tej clinics sim ntawm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory