Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Xov xwm tsiab txog kab mob COVID-19: Australia tau ncua tsis qhib teb chaws rau lub caij National Cabinet tseem sab laj txog tus kab mob Omicron

Greg Hunt, Karen Andrews and Paul Kelly. Source: AAP Image/Mick Tsikas

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 30.11.2021.

  • Australia ptau ncua tsis qhib ciam teb rau pej kum haiv cov neeg paub ua hauj lwm thiab tub kawm pej kum haiv thiab cov neeg thov cov humanitarian visa, cov neeg tuaj holiday tab sis muaj cai ua tau hauj lwm, los yog cov provisional family visa txij hnub tim 1 txog ntua rau hnub tim 15 lub 12 hlis ntuj xyoo no.
  • Greg Hunt uas yog tus nom tswj dej num noj qab haus huv teb chaws hais tias tej nom tswv cov kev taw qhia yuav raug siv coj los tswj cov kev pauv hloov tshiab rau lub neej pem suab.
  • Lwm pawg fai kum xeeb kuj tau txhawb nqa tsoom fwv cov kev txiav txim siab muab Australia cov kev qhib ciam teb rau pej kum haiv ncua.
  • National Cabinet tau sib ntsib thiab tham txog lub teb chaws no thiab tej  xeev cov tswv yim coj los tawm tsam nrog tus kab mob Omicron rau lub caij tus lwm coj tswj kev noj qab haus huv hais tias ntshe yeej dhia tsis dhau ntawm cov xwm txheej yeej yuav muaj tus kab mob no sib kis rau tej neeg zejzog.
  • Twb paub meej tias tau muaj 6 tus neeg kis tau tus kab mob Omicron uas raug cais ntawm teb chaws Australia lawm.
  • Twb txog lub caij yuam kom tej neeg ntawm ntau cov lagluam yuav tsum tau hno tshuaj lawm.
  • Txij hnub tim 17.12.2021 no mus ces Queensland yuam kom tej neeg ua hauj lwm rau tej chaw ua hauj lwm uas yuav kis tau kab mob yooj yim yuav tsum tau mus hno tshuaj vaccine.

COVID-19 STATS: 

  • Victoria tau muaj 918 tus neeg kis tau kab mob ntawm nws lub xeev thiab muaj 6 tus neeg tas sim neej.
  • NSW tau muaj 179 tus neeg kis tau kab mob ntawm nws lub xeev thiab muaj 3 tug neeg tas sim neej.

Yog koj xav paub txog tej cai muaj siv tam sim no coj los tswj tus kab mob COVID-19 uas kis thoob ntuj ua koj hom lus ces txheeb tau ntawm no.


Tej xeev cov kev cais thiab tej kev txwv

Txheeb ntawm no seb koj muaj peev xwm ua tau thiab ua tsis tau dab tsi ntawm lub xeev koj nyob.

Kev ntoj ncig

Xov xwm qhia txog pej kum haiv cov neeg ntoj ncig thiab kab mob COVID-19 nrog rau tej xov xwm ntoj ncig ua koj hom lus.

Nyiaj pab cuam

Yuav muaj cov kev pauv hloov rau tej nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80% lawm. Nrhiav tau kev pab cuam ua koj hom lus ntawm lub koom haum Services Australia ua koj hom lus tau ntawm no.
Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:

NSW | Victoria | Queensland | South Australia | ACT | Western Australia | Tasmania | Northern Territory 

This story is also available in other languages.