Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Yam koj yuav tsum tau paub txog tus kab mob COVID-19 ua koj hom lus

COVID-19-Coronavirus-LEREXIS Source: Getty Images

SBS tab tom coj ib cov xov xwm los qhia ua ntau hom lus rau Australia tej neeg zejzog kom paub txog tus kab mob Coronavirus (COVID-19). Yog li tej xov xwm qhia txog qhov tseeb txog tus kab mob no thiaj yog tej xov xwm uas txhua tus neeg ntawm Australia tej neeg zejzog yuav tsum tau paub txog.

Nyob twj ywm hauv tsev. Txheeb xyuas kom tau txais kev nyab xeeb. Xyuas koj muaj peev xwm sib cuag tau nrog lwm tus. Thiaj pab cawm tau ntau tus txoj sia.

Nyeem tau SBS COVID-19 cov xov xwm qhia txog cov xeev tej tswv yim los tshem qee cov kev txwv tau ntawm no.


Yog koj txom nyem nyiaj txiaj:

Yog koj tsis muaj nyiaj siav ces xav kom koj mus txheeb tau ntawm lub vas sab www.moneysmart.gov.au los yog hu rau lub koom haum National Debt Helpline raws tus xov tooj 1800 007 007.

Cov nyiaj JobSeeker thiab JobKeeper

Tseem them cov nyiaj JobKeeper txuas ntxiv rau tej neeg mus txog lub 3 hlis ntuj xyoo 2021, thiab them cov nyiaj JobSeeker mus txog lub 12 hlis ntuj xyoo 2020. Yog li ntau hli ntxiv no, tsoom fwv Australia thiaj yuav qhia tias seb nws ho muaj cov tswv yim lis cas los pab nyiaj JobSeeker li cas rau sawv daws txuas ntxiv.

Tab sis nom tswv yuav muab tej nyiaj no txo txij li thaum xaus lub 9 hlis ntuj xyoo 2020 no mus lawm.

Cov nyiaj Jobseeker:

- Tam sim no ces tau $ 1,115

- Txij lub 9 hlis ntuj 2020 no mus ces tau $815

Txog thaum xaus rau lub 9 hli ntuj ces koj muaj peev xwm khwv tau nyiaj txhab ntxiv txog li $300 rau 2 limtiam twg uas yog ntau dua cov qub li tau teev $106 ua ntej yuav muaj teeb meem rau koj cov nyiaj JobSeeker no. Txij hnub tim 4 lub 8 hlis ntuj ces tej neeg poob hauj lwm uas thov cov nyiaj no siv yuav tsum tau mus ntsib tej chaw nrhiav hauj lwm thiab mus nrhiav 4 txoj hauj lwm rau ib lub hlis twg mas thiaj yuav tau cov nyiaj no siv txuas ntxiv.

Cov nyiaj JobKeeper:

Muab cov nyiaj no faib ua 2 toom, thawj toom yog them rau cov neeg ua hauj lwm full-time thiab cov neeg ua hauj lwm part-time.

-Cov ua hauj lwm full-time:

Tam sim no tau nyiaj $1,500 rau 2 limtiam, tab sis txij lub 9 hlis ntuj 2020 no mus ces tau $1,200 lawm xwb, mus txog rau lub 1 hlis ntuj 2021 ces tau $1,000 lawm xwb.

-Cov ua hauj lwm part time:

Tam sim no tau $1,500, tab sis txij lub 9 hli ntuj 2020 no mus ces tau $750, thiab txij lub 1 hlis ntuj xyoo 2021 mus ces tau $650 lawm xwb.

Txom nyem nyiaj txiaj:

Yog tias koj txom nyem nyiaj txiaj siv ces xav kom koj mus txheeb xyuas tsoom fwv lub vas sab www.moneysmart.gov.au los yog hu tau rau lub koom haum pab cuam cov kev tiv nuj nqe National Debt Helpline tau raws tus xov tooj 1800 007 007 tau.

Tus mob COVID-19 no sib kis li cas?

Tus mob COVID-19 no yeej kis ntawm ib tug neeg mus rau lwm tus neeg los ntawm cov xwm txheej li hauv qab no:

 • Nyob ze nrog ib tug neeg rau lub sij hawm 1 hnub ua ntej tus neeg ntawd yuav muaj cov yam ntxwv mob, los yog nyob nrog tus neeg ntawd rau lub caij uas nws twb muaj cov yam ntxwv mob kis tau tus mob no rau lwm tus lawm.
 • Nyob nrog tus neeg uas twb paub tseeb tias nws kis tau tus mob no lawm thiab pheej hnoos thiab txham.
 • Kov raug tej khoom siv los yog tej npoo khoom (li pob qhib qhov rooj thiab tej rooj tog) uas muaj tej qaub ncaug thiab kua ntswg uas tus neeg kis tau tus mob no hnoos thiab txham paug rau, ces ho muab yus txhais tes los kov yus tej qhov ncauj thiab ntsej muag.

Tsoom fwv teb chaws Australia yeej tau nqua hu kom txhua tus neeg nyob teb chaws Australia download lub COVIDSafe app coj los siv. Nyeem tau ntxiv ntawm no.

Tus mob COVID-19 no muaj cov yam ntxwv mob zoo li cas?

Yeej muaj cov yam ntxwv mob me ntsis li mob ntsws xwb raws li tsoom fwv teb chaws Australia lub vas sab tau qhia.

Tus mob COVID-19 no yeej muaj tej yam ntxwv mob muaj ntsis zoo li tej yam ntxwv mob khaub thuas raws li hauv qab no:

 • Ua npaws
 • Ua tsis tau pa
 • Txog siav ua tsis taus pa yooj yim
 • Mob qa 
 • Hnoos 
 • Nkees nkees
 • Thiab lwm cov yam ntxwv mob li: los ntswg, mob taub hau, mob nqaij, mob pob txha, xeev siab, raws plab, ntuav, tsis hnov ntxhiab tsw, noj dab tsi tsis hnov qab, tsis qab los noj mov thiab nkees nkees.

Nom tswv yeej tau tsim tau ib cov xov xwm qhia txog tej yam ntxwv ntawm tus kab mob COVID19 uas koj muaj peev xwm txheeb tau tej xov xwm no ntawm koj tsev, yog tias koj mus tshawb ntawm lub vas sab https://www.healthdirect.gov.au/symptom-checker/tool/basic-details no.

Kuv yuav tau ua dab tsi yog kuv muaj tej yam ntxwv mob li tau hais los saum toj no lawm?

Yog tias koj muaj cov yam ntxwv mob li no rau lub caij 14 hnub tom qab uas koj tau mus ncig txawv teb chaws rov qab los rau teb chaws Australia no, thiab koj ho tau mus ntsib ib tug neeg uas yeej paub tseeb tias kis tau tus mob COVID-19 lawm, ces tsim nyog koj yuav tau hu xov tooj nrog koj tus kws kho mob tham thiab teem caij seb puas mus ntsib los yog seb yuav npaj ua li cas, los sis koj muaj peev xwm hu rau lub koom haum National Coronavirus Health Information Hotline tus xov tooj 1800 020 080 thiab nrog lawv tham tau. Txhob mus siv ib lub clinic los yog ib lub tsev kho mob twg yog tias koj tsis tau qhia rau lawv paub ua ntej tias seb koj puas muaj tej yam ntxwv mob li tau hais dhau los saum toj no.

Ua ntej koj yuav mus siv tej chaw kho mob no, hu xov tooj mus qhia lub clinic los yog lub tsev kho mob koj yuav mus ntsib thiab qhia ra lawv paub tias seb koj puas tau mus ncig qhov twg los, thiab ho puas tau mus ntsib ib tug neeg uas twb paub tseeb tias kis tau tus mob COVID-19 no. Koj yuav tsum tau cais koj tus kheej tsis hais ntawm koj tsev los yog tom tsev tos qhua, los sis yog tej chaw kho mob mus txog rau thaum tej nom tswv tswj kev noj qab hauv huv qhia meej rau koj tias tau txais kev nyab xeeb lawm, ces koj mam li rov qab mus ua tau koj lub neej li qub.

Yog tias koj xav nrog ib tug neeg twg tham txog koj cov yam ntxwv mob, ces koj hu rau lub koom haum National Coronavirus Helpline tus xov tooj 1800 020 080 thov kev taw qhia tau 24 teev 7 hnub rau ib limtiam twg.

Tsoom fwv Autralia los yej tau teeb tsa tej GP respiratory clinics thoob plaws teb chaws no, coj los txheeb xyuas tej neeg uas muaj cov yam ntxwv kab mob COVID-19 no me ntsis, mus txog cov yam ntxwv mob ib nrab (li ua npaws, hnoos, txog siav, mob qa thiab nkees nkees) pab rau tej neeg sawv daws thiab.

Mus nrhiav tau cov chaw GP respiratory clinic nyob ze koj ntawm lub xeev koj nyob, thiab txheeb xyuas seb koj yuav teev zwm npe kom tau siv cov kev pab cuam ntawm tej clinic no li cas.

Tab sis yog tias tseem tsis tau muaj tej clinic no ntawm koj lub zos, ces mus txheeb xyuas tej nom tswv tswj kev noj qab hauv huv cov tuam chav tswj kev noj qab hauv huv tej vas sab (State or territory health department website) kom tau xov xwm qhia ntxaws ntxiv txog cov clinics no thiab seb ho muaj lwm yam kev pab cuam dab tsi ntxiv.

Thiab yog tias koj ho ua tsis taus pa thiab muaj tej mob loj mob hnyav uas tsim nyog tau txais kev pab cuam kho mob kom sai ces hu rau emergency services tus xov tooj 000 tau.

Saib tau SBS daim yeej yaj kiab qhia txog tus kab mob COVID-19 ntawm nod: Tsim nyog koj paug txog tej xo dab tsi rau lub caij muaj tus kab mob coronavirus no tseem sib kis thoob ntuj ntawm teb chaws Australia no:

Puas tsim nyog kuv mus sim seb puas kis tus kab mob COVID-19 no?

Tsoom hwv Australia pawg nom National Cabinet, yeej tau pom zoo kom los tsim cov kev sim kom sim tau tej neeg nthuav dav tshaj no, thiab siv tau thoob plaws rau teb chaws Australia coj los sim txhua tus neeg uas muaj tej yam ntxwv mob me ntsis uas muaj ntsis li cov yam ntxwv mob ntawm tus kab mob COVID-19 ntawd, kom muaj peev xwm los txheeb tau tias seb puas yog tus neeg ntawd kis tau tus mob no kom sai.

Yuav kho tus mob no li cas?

Yeej tseem tsis tau muaj ib cov kev kho mob twg tsi ntsees yuav coj los kho tau tus mob no li. Tsuas yog kho raws cov yam ntxwv mob thiab pab cuam lwm yam kev kho mob rau tus neeg kis tau tus mob no xwb. Tej tshuaj tua kab mob antibiotics ua tua cov kab mob bacteria los yeej siv kho tsis tau tus kab mob virus no.

Leej twg yog cov neeg yuav kis tau tus mob no yooj yim thiab thaum kis tau lawm yuav mob hnyav heev?

Muaj ib txhia neeg ces txawm tias lawv kis tau tus mob no lawm los yeej tsis mob dab tsis li, tab sis ib txhia neeg kuj muaj qee cov yam ntxwv mob me ntsis xwb thiab lawv yeej zoo yooj yim heev, tab sis lwm cov neeg mas yuav mob hnyav heev thiab mob sai heev li. Thiab raws li tej xwm txheej peb tau pom los ntawm lwm tus neeg uas kis tau tus kab mob coronavirus dhau los lawm, ces cov neeg uas yuav kis tau tus mob no thiab yuav mob sab heev yog cov neeg zoo li hauv qab no:

 • Australia cov keeb cag neeg Aboriginal and Torres Strait Islander muaj hnoob nyoog 50 xyoo los yog muaj hnoob nyoog siab tshaj ntawd uas yeej mob ib hom mob los yog ntau hom mob los tau ntev lawm.
 • Tej neeg muaj hnoob nyoog 65 xyoos uas muaj ntau yam mob uas yeej mob los tau ntev lawm. Mam li tshab txhais qhia ntxiv txog cov yam ntxwv mob ntau yam uas mob los ntev ntawd ntxiv yog tias ho muaj pov thawj tim khawv tshiab qhia tias muaj dab tsi ntxiv.
 • Cov neeg muaj hnoob nyoog 70 xyoo los yog siab tshaj ntawd.
 • Cov neeg uas lub cev tsis muaj zog.

Kuv ho muaj peev xwm yuav pab tiv thaiv kom tus kab mob COVID-19 no txhob sib kis tau ntxiv li cas?

Yuav tsum ntxuav tes kom huv si thiab thaum yus hnoos yus txham ntawd, los yuav tsum tau ua zoo xyuas kom tu yus tus kheej huv si, txhob paug rau lwm tus neeg thiab lwm yam khoom los yog ib qhov chaw qhov twg, txhob nyob sib ze nrog lwm tus neeg thaum yus tsis xis nyob, tej no yog ib cov tswv yim zoo tshaj plaws coj los pab tiv thaiv kom txhob kis tau ntau yam kab mob viruses. Yog li ntawd thiaj tsim nyog koj yuav tau:

 • Nyob twj ywm hauv tsev txhob tawm mus pla thiab tsuas mus ua tej ya tseem ceeb tiag tiag uas tsim nyog mus xwb.
 • Nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg yam tsawg li 1.5 metres thiab ua zoo xyuas kom nyob nrug ntawm lwm tus neeg ib puag ncig yus ntawd li 4 square metres.
 • Siv tshuaj ntxuav tes (soap) los ntxuav yus 2 txhais tes tas mus li ntev li ntawm 20 ntiag tiav (seconds) ua ntej yuav noj mob los yog tom qab mus siv tsev plob.
 • Siv ntaub tissue los pos yus qhov ncauj qhov ntswg thaum hnoos thiab txham ces muab pov tseg kiag rau tej thoob seem txheej (rubbish bin), thiab siv cov tshuaj ntxuav tes uas muaj cawv xyaws (hand sanitiser) coj los ntxuav yus 2 txhais tes kom huv si.
 • Yog yus tsis xis nyob lawm, txhob mus nyob xyaw nrog lwm tus neeg (nyob kom nrug deb ntawm lwm tus neeg li 1.5 metres).
 • Yuav tsum tau kub siab los saib xyuas yus tus kheej li hais no, thiab nyob twj ywm hauv tsev kom ntau npaum li qhov yus muaj peev xwm ua tau.

Leej twg yuav tsum tau cais nws tus kheej?

1) Tag nrho txhua tus neeg tau mus txawv teb chaws uas tau rov qab los rau teb chaws Australia tom qab ib tag ho hnub tim 15 March 2020, los yog tej neeg uas lawv xav tias lawv tau ntsib tus neeg uas twb kis tau tus mob COVID-19 no lawm yog cov neeg yuav tsum tau cai lawv tus kheej li 14 hnub rau ntawm lawv tsev, ib qho chaw twg los yog tej tsev tos qhua uas nom tswv tau npaj tseg.

2) Tag nrho txhua tus neeg tau mus ncig txawv teb chaws tau rov qab los txog rau teb chaws Australia txij li ib tag hmo hnub tim 28 March 2020, yuav tsum tau cai lawv tus kheej 14 hnub rau ntawm tej chaw tos qhua uas nom tswv tau npaj tseg tos lawv mus nyob.

Nom tswv yeej npaj thauj tej neeg hais no ncaj nqha mus nyob rau tej chaw li tau hais los no, tom qab uas tau ua tib zoo txheeb xyuas lawv tej ntaub ntawv tsiv teb tsaws chaw raws li qhov tsim nyog lawm, los yog tej neeg tswj ciam teb tau txheeb tej khoom tag lawm, los yog nom tswv tswj kev noj qab hauv huv tau txheeb xyuas tej neeg no tag lawm.

Tsis tas li no los nom tswv Australia yeej tau txib tej tub rog kom los pab tej tub ceev xwm mus xyuas tej neeg raug cais tej vaj tse rau lub caij lawv tsis nyob tsev, thiab mam li cej luam tej xwm txheej no qhia rau tub ceev xwm ntawm lub zos thiab lub xeev ntawd paub tias seb tej neeg no puas nyob twj ywm rau ntawm tej chaw lawv yuav tau cais lawv tus kheej 14 hnub ntawd tiag.

3) Yog tias koj raug txheeb tau tias kis tau tus mob COVID-19 no lawm, koj yuav tsum nyob twj ywm hauv tsev xwb:

 • tsis txhob mus rau zej tsoom tej chaw ua hauj lwm, teej kawm, kiab khw, chaw zov me nyuam thiab tej teej kawm txhooj faj lem (Tsev kawm qib siab).
 • hais kom ib tug neeg twg mus yuav zaub mov thiab tej khoom siv tseem ceeb rau koj, thiab yuav tau lawm coj los tso rau ntawm koj qhov rooj, ces koj mam mus nqa coj los siv xwb.
 • tsis txhob pub neeg tuaj xyuas koj - tsuas yog tias ntshe tus neeg ntawd yeej ib txwm nrog koj nyob tib tse ntawm lub tsev uas koj nyob ntawd xwb.

Cov kev nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg 

Social distancing yog ib txoj xub ke yuav pab tiv thaiv kom txhob muaj neeg kis tau tus kab mob virus COVID-19 no ntau tuaj ntxiv. Yog li ntawd, yog tias yus nyob kom nrug deb ntawm lwm tus neeg npaum li cas, ces yeej yuav muaj peev xwm tiv thaiv kom yus kis tau tus mob no tsawg npaum li ntawd.

Tab sis tseem yuav tau xyuas kom yus txhob mus kov tej khoom los yog tej npoos (pob qhov rooj, rooj tog) thiab txhob kov tej npoo rooj tog, los sis ib qho chaw twg, uas tej zaum yuav paug tej qaub ncaug thiab kua ntswg uas tus neeg kis tau tus mob COVID-19 tau hnoos thiab txham paug rau.

Nyob twj ywm hauv tsev 

Australia pawg nom tswv National Cabinet uas muaj thawj pwm tsav thiab tej hau xeev tswj tus xwm txheej kab mob coronavirus no yeej muaj cov kev taw qhia rau txhua tus neeg Australia kom nyob twj ywm hauv tsev tsuas yog tias ntshe yuav tau mus ua tej yam li hauv qab no xwb:

• mus tsham kiab tsham khw yuav tej khoom tsim nyog yuav li zaub mov noj thiab khoomsiv tseem ceeb; 
• mus kho mob los yuav yuav tshuaj siv, los sis mus pab lwm tus neeg raws li qhov tsim nyog pab;
• mus exercise, tab sis yuav tau yoog raws nom tswv cov kev txwv tsis pub sib sau coob ua ke;
• mus ua hauj lwm thiab mus kawm ntawv yog tsis muaj peev xwm ua tau hauv tsev xwb.

Puas pub kuv mus xyuas kuv tsev neeg thiab tej phooj ywg ntawm tej tsev laus?

Xav kom txhua tus neeg Australia txhob mus xyuas tej tsev laus yog tias:

 • Koj yog cov neeg nyuam qhuav mus txawv teb chaws rov qab los txog Australia rau 14 hnub dhau los.
 • Koj tau mus ntsib tus neeg kis tau tus mob COVID-19 rau 14 hnub dhau los.
 • Koj ua npaws thiab muaj cov yam ntxwv mob hawb pob li hnoos, khaus qa thiab txog siav.
 • Txij hnub tim 1 May 2020 mus ces koj yuav tsum tau hno tshuaj influenza vaccine tso mas thiaj li pub koj mus xyuas ib lub tsev laus twg xwb.

Txawm li cas los xav kom koj paub tias ib lub xeev twg nyias yeej muaj nyias tej cai ntawm lub xeev ntawd los tswj, tab sis yeej tseem yuav tau ua raws li Australia pawg nom National Cabinet cov kev taw qhia thiab.

Puas tsim nyog kuv siv ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg?

Tsis ntev los no ces yeej tau muaj neeg kis kab mob COVID-19 ntawm tej zejzog hauv teb chaws Australia no, qhov no txhais tau tias tam sim no muaj qee lub xeev tau taw qhia kom siv los yog hais kom siv cov ntaub npog qhov ncauj lawm.

Tam sim no ces nom tswv xeev Victoria yeej yuam kom tej neeg yuav tsum siv ntaub npog qhov ncauj lawm (seb koj ho nyob rau thaj chaw twg xwb) vim tau muaj neeg kis tau tus kab mob coronavirus ntawm tej neeg zejzog ntawm lub xeev no ntau tuaj ntxiv lawm. Mus txheeb xyuas tau ntxiv txog cov kev siv ntaub npog qhov ncauj tau ntawm: https://www.dhhs.vic.gov.au/face-coverings-1159pm-wednesday-22-july  

Tej neeg ntawm xeev New South Wales los yeej raug nom tswv taw qhia kom txiav txim siab seb puas siv ntaub npog qhov ncauj thiab yog tias lawv nyob ntawm los yog ua hauj lwm ntawm tej zos uas muaj neeg kis tus kab mob coronavirus no coob thiab lawv tsis muaj peev xwm nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg tau lawm ces xav kom siv.

Txawm tias yuav siv tej ntaub npog qhov ncauj no los ua ib cov kev xyuam xim ceev faj xwb, los koj yuav tsum tau ua qee yam li hauv qab no txuas ntxiv:

 • nyob twj ywm hauv tsev yog koj mob los yog tsis xis nyob lawm
 • nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg tshaj 1.5metres thaum tawm mus rau ib qho chaw twg
 • txhob mus koom nrog ib pawg neeg sib sau ua ke coob coob thiab txhob mus koom nyob xyaw ib pawg neeg coob coob sab hauv ib qho chaw twg
 • nco ntxoov ntxuav tes thiab thaum hnoos thiab txham ces nco ntsoov siv tissue pos kom txhob ya rau lwm tus thiab muab tej ntaub tissue siv ntawd laim ntias rau thoob seem txeej thiab ntxuas koj txhais tes kom huv si.

Yog tias ho muaj tej xwm txheej hloov ntawm koj lub xeev lawm ces tej zaum kuj yuav muaj cov kev hloov rau cov kev taw qhia siv ntaub npog qhov ncauj lawm thiab. Thiaj yog tej yam tseem ceeb heev uas koj yuav tau taug xov xwm tshiab kom koj paub txog tej kev taw qhia tias yuav ua li cas ntawm koj lub zos. Koj tus no tswv xeev yog tus yuav qhia tej xov xwm no rau zej tsoom sawvdaws.

Txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm: https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/how-to-protect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19

Cov kev tuaj rau, tawm ntawm, los yog mus los hauv teb chaws Australia

Tej neeg Australia yuav tsum tsis txhob mus ncig hauv teb chaws Australia tam sim no. Tej nom tswv xeev nyias yeej muaj nyias cov kev txwv coj los siv, thiab kuj muaj ib txhia xeev tau kaw lawv tej ciam teb lawm.

Tej cai siv tswj cov Public Transport ntawm teb chaws Australia

Public transport services yog tej nom tswv xeev cov hauj lwm xwb, tab sis pawg nom teb chaws uas muaj thawj pwm tsav thiab tej hau xeev (National Cabinet) yeej tau tsim ib cov kev taw qhia coj los pab tswj kom tej neeg ua hauj lwm thiab tej neeg caij los yog siv public transport tau txais kev noj qab haus huv thiab tau txais kev nyab xeeb xws li: txhob mus caij public transport yog koj mob thiab tsis xis nyob, nyob kom nrug ntawm tus neeg caij public transport los yog tej neeg tsav cov public transport thiab txhob siv nyiaj ntsuab (cash). Txawm tias nom tswv tsis tau hais kom txhua leej txhua tus siv cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg los yog tias koj xav siv ces kuj siv tau thiab.

Yog koj xav paub txog tej cai tswj cov kev siv public transports kom ntxaws rau lub caij tseem muaj kab mob COVID-19 sib kis no ces mus txheeb tau ntxiv rau ntawm lub vas sab no: https://www.infrastructure.gov.au/transport/files/COVID19_public_transport_p rinciples_29052020.pdf

Cov neeg ncig teb chaws pej kum haiv:

Tab nrho tej neeg txawv teb chaws tuaj rau teb chaws Australia no tsis hais haiv neeg twg li los yog yuav ncaim mus rau ib qho chaw twg yuav tsum cais lawv tus kheej 14 hnub ntawm tej chaw nom tswv tau npaj tseg ua ntej lawv yuav mus tsev. Lawv yuav tsum tau mus sim seb lawv puas kis kab mob coronavirus rau lub caij lawv cais lawv tus kheej thiab lub caij ua ntej lawv yuav tawm ntawm tej chaw cai ntawd mus thiab. Tsis tas li no los tej neeg no yuav tsum ua cov them rho lawv ntiaj tug tej nyiaj los them tej nqe uas lawv so cais lawv tus heej lawm xwb. Koj muaj peev xwm txheeb tau xov xwm ntawm tej nom tswv xeev uas yog cov tswj thiab txheeb xyuas tej hauj lwm no cov vas sab tau li hauv qab no:

NSW: https://www.nsw.gov.au/covid-19/travel-and-transport-advice 

VIC: https://www.dhhs.vic.gov.au/information-overseas-travellers-coronavirus-disease-covid-19

ACT: https://www.covid19.act.gov.au/community/travelling-and-transport

NT: https://coronavirus.nt.gov.au/stay-safe/quarantine

QLD: https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/quarantine

SA: https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/travel-restrictions

TAS: https://www.coronavirus.tas.gov.au/travellers-and-visitors

WA:https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-travel-wa

Txawm li cas los koj yeej tseem tawm tau ntawm Australia no mus, thiab tej zaum koj muaj cai thov tau ntaub ntawv hauv online, kom muaj cai mus tau raws li cov zwj ceeb li hauv qab no:

 • yog koj mus ua cov hauj lwm pab cuam thiab tiv thaiv tawm tsam nrog cov kab mob COVID-19 no
 • koj mus ua cov hauj lwm tseem ceeb pab tej lagluam xa khoom muag txawv teb chaws los sis nqus khoom los muag hauv teb chaws 
 • koj mus siv ib cov kev kho ib yam mob dab tsi uas teb chaws Australia tsis tsis muaj peev xwm kho tau los yog tsis muaj cov kev kho mob ntawd siv
 • koj muaj hauj lwm ceev thiab yuav tsum tau mus xwb xwb li tsis mus ces ua tej hauj lwm ntawv tsis tiav li
 • koj mus ua hauj lwm pab tej neeg txom nyem
 • thiab koj mus ua hauj lwm sawv cev rau teb chaws Australia

Tej chaw koj caij dav hlau mus nres so me ntsis mam ya txuas ntxiv rau lwm qhov (Transit hubs):

Yeej muaj tej cai tswj cov kev ncig teb chaws pauv hloov tas mus li sai heev. Yog tias koj tau txiav txim siab lawm tias koj xav rov qab los rau teb chaws Australia no ces:

 • xav kom mus ub tib zoo txheeb xyuas txoj kev koj yuav rov los (fij dav hlau) hu xov tooj nrog lub tuam txab dav hlau los yog tej neeg muag yuaj (pib dav hlau) tham kom paub tseeb.
 • soj qab taug tej xov xwm ua tej nom tswv tswj tej tshav dav hlau uas koj lub dav hlau yuav ya mus tsaws thiab so me ntsis los yog tej nom tswv ntawm lub teb chaws ntawd seb ho muaj kev pauv hloov li cas.
 • sib txuas lus nrog lub embassy ze tshaj plaws ntawm koj ntawm ntau cov teb chaws uas koj yuav caij dav hlau mus hla los yog so me ntsis mam mus txuas ntxiv yog tias koj muaj lus nug dab tsi txog cov kev mus rau los yog tawm ntawm lawv lub teb chaws yuav tsum tau ua li cas ntawd.

 Yog koj xav tau lwm yam xov xwm thiab xov xwm tshiab txog cov kev ntoj ncig ces mus txheeb tau ntawm tsoom fwv lub vas sab: www.smartraveller.gov.au.

Yog tias koj txiav txim siab rov qab los rau teb chaws Australia no ces:

 • Ua tib zoo txheeb xyuas seb koj yuav mus qhov twg, nrog koj lub tuam txhab dav hlau los yog tej neeg muag pib dav hlau tham.
 • Txheeb tej nom tswv ntawm lub teb chaws thiab tej nom tswv tswj lub tshav dav hlau uas koj yuav caij dav hlau mus nres thiab mam caij txuas ntxiv tej lus taw qhia seb ho muaj kev pauv hloov li cas lawm.
 • Hu nrog koj tej nom lis teej faj (embassy, consulate) ntawm ntau lub teb chaws uas koj yuav yav dav hlau mus tsaws me ntsis mam ya txuas ntxiv ntawd tham, yog koj muaj lus nug xav paub txog tias yuav tau ua li cas, yog koj mus rau tej teb chaws ntawd, los yog yuav tawm ntawm tej teb chaws ntawd mus rau lwm qhov chaw ntxiv.
 • Yog koj xav paub txog cov kev taw qhia tshiab thiab tej xovxwm tshiab ces subscribe tau nrog cov kev taw qhia thiab tej xov xwm txog cov kev ncig teb chaws tau ntawm www.smartraveller.gov.au.

Nom tswv Australia tswj tus kab mob sib kis no li cas?

Thawj pwm tsav yeej tau npaj ib cov tswv yim los daws cov xwm txheej kab mob coronavirus hu ua  Emergency Response Plan for Novel Coronavirus (COVID-19) uas koj muaj peev xwm mus txheeb xyuas tau.

Tus nom Governor-General uas sawv cev rau niam vaj ntxwv huab tais Aaskiv ntawm teb chaws Australia no yeej tau muab cov of human biosecurity emergency cuam tshuam txog tus kab mob coronavirus no rub ntev li 3 lub hlis ntxiv pub txij hnub tim 17 June mus txog hnub tim 17 September 2020 coj los tswj tej xwm txheej kab mob no kom sawv daws tau txais kev nyab xeeb lawm.

Cov kev pab cuam them nqe hluav taws xob, nqe dej thiab nqe council rates rau cov neeg txom nyem nyiaj txiaj

Yog koj txom nyem nyiaj txiaj:

Yog tias koj txom nyem nyiaj txiaj siv ces xav kom koj mus txheeb xyuas tau ntawm lub vas sab www.moneysmart.gov.au los yog hu tau rau lub koom haum the National Debt Helpline raws tus xov tooj 1800 007 007. 

Nom tswv yeej tau npaj ntau txoj xub ke yooj yim pab rau txhua yim neeg thiab tej lagluam me uas txom nyem nyiaj txiaj li hauv qab no:

 • Tsis pub tej lagluam txiav hluav taws xob thiab cov services rau tej neeg txom nyem nyiaj txiaj.
 • Muab tej nuj nqe thiab tej nyiaj tseem tsis tau them ntawd ncua mam them tom qab.
 • Tsis pub sau tej nqe them lig thiab tsis pub tsub paj nplua rau tej nuj nqe uas tseem tsis tau them. 
 • Npaj los xyuas kom pab tau hluav taws xob txaus rau tej neeg ua hauj lwm tseem ceeb tau siv.
 • Tej neeg uas tseem muaj peev xwm them tau tej nqe li qub ces xav kom them li qub txuas ntxiv kom thiaj tsim tau tej services no rau sawv daws siv txuas ntxiv rau yav tom ntej.
Cov kev tso kev dav rau ib txhia neeg uas thov ib hom visa twg tuaj rau teb chaws Australia

Cov neeg thov cov Working holiday visa- yuav zam 6 hli pub rau lawv ua tau hauj lwm nrog ib tug tswv lagluam twg ua ntiav lawv, yog tias lawv ua tej hauj lwm tseem ceeb xws li: kho mob, tu tej laus, tu tej neeg puas cev, zov me nyuam, cog thiab sau qoob loo thiab zaub mov, thiab tseem muaj cai txuas tau visa 6 hlis nyob ntxiv tom qab thawj daim visa 6 lub hli tas lawm.

Cov neeg tuaj ua hauj lwm raws ib lub caij twg los yog cov neeg ntawm cov teb chaws pov txwv Pacific uas tuaj ua hauj lwm ntawm teb chaws Australia  raws cov program Seasonal Worker Program and Pacific Labour Scheme yuav muaj peev xwm txuas tau lawv tej visa nyob txog li 1 lub xyoos.

Cov neeg thov tau cov Temporary Skilled visas tuaj ua hauj lwm ib ntus-yog tias koj poob koj txoj hauj lwmm lawm, ces koj muaj sij hawm 2 hlis mus nrhiav kom tau ib tug tswv lagluam tshiab ua ntaub ntawv pab tos koj thiab ntiav koj ua hauj lwm, tsis li ntawd ces xav kom ncaim ntawm teb chaws Australia no rov qab mus tsev, txawm tias koj txuag tau nyiaj txaus siv thiab tau txais kev pab cuam ntawm koj tsev neg los yuav tau rov qab mus tsev.

Yog tias koj raug hais kom mus so tab sis tseem tsis tau raug rho tawm hauj lwm, los yog raug txo sij hawm ua hauj lwm tsawg zog, ces xam tau tias koj tsis tau yuam koj daim visa dab tsi. Thiab koj muaj peev xwm rho tau koj cov nyiaj superannuation funds txog li $10,000 dollars siv tau rau financial year 2019-2020 no thiab rho tau cov nyiaj super no ua zaum 2 ntxiv rau financial year 2020-2021.

Tub kawm pej kum haiv:

Tej tub kawm pej kum haiv muaj cai nyob tau txuas ntxiv ntawm teb chaws Australia yog tias lawv tseem muaj hauj lwm ua. Tab sis yog lawv tsis muaj hauj lwm ua thiab tsis tau txais kev pab cuam ntawm lawv tsev neeg thiab ho txuag tsis tau nyiaj txaus siv, ces lawv yuav tsum tau nrhiav lwm yam tswv yim los pab seb yuav ua li cas.

Tej tub kawm pej kum haiv uas ua hauj lwm tu tej laus thiab tu thiab saib xyuas neeg mob muaj cai ua tau hauj lwm ntau tshaj 20 teev rau ib lub limtiam twg.

Tsis tas li no lawv tseem muaj peev xwm rho tau lawv cov nyiaj superannuation siv tau thiab yog tias lawv tuaj nyob teb chaws Australia no yam tsawg li 1 xyoos lawm.

Ntawm xeev Victoria ces nom tswv xeev yeej tau qhia tias nws yuav them cov nyiaj tib zaug txog li $1,100 rau tej tub kawm pej kum haiv ntau pua txheeb tus uas tuaj kawm ntawv thiab nyob thoob plaws ntawm lub xeev no tau siv coj los pab lawv me ntsis.

Tej neeg ncig teb chaws: tsim nyog yuav tau rov qab mus tsev, hais tsi ntsees rau tej uas tsis tau txais kev pab cuam dab tsi los ntawm lawv tsev neeg.

Cov nyiaj pab cuam tej teeb meem mob hlwb thiab nyuaj siab ntxhov plawv: 

Tsoom fwv teb chaws Australia kuj tau coj 10 cov kev sab laj daws teeb meem nyuaj siab ntxov plawv coj los teev zwm nrog rau cov Medicare tab sis tsuas pub rau tej neeg raug cov teeb meem no rau tej chaws uas muaj neeg rov qab kis tau kab mob coronavirus ua zaum 2 ntawm tej chaw raug tus kab mob COVID-19 no siv xwb thiab.

Tej neeg xav npaj cov tswv yim mus kho cov teeb meem mob hlwb (Mental Health Treatment Plan) ces mus txheeb tau ntawm https://www.healthdirect.gov.au/mental-health-care-plan thiab ib tug kws kho mob muaj cai los txheeb tias seb puas tsim nyog siv cov kev daws cov teeb meem mob hlwb no thiab puas tsim nyob mus ntsib cov kws psychologist, psychiatrist, Mental health support pab daws teeb meem nyuaj siab los yog lwm cov kev pab cuam ntawm lwm cov neeg kho mob ntxiv li cas ntxiv lawm.

Tsoom fwv lub vas sab Head to Health www.headtohealth.gov.au  uas yog tib qho chaw uas muaj cai nthuav tej xov xwm thiab cov kev taw qhia los daws cov teeb meem mob hlwb thiab nyuaj siab ntxhov plawv rau tej neeg rau lub caij muaj kab mob coronavirus sib kis thoob ntuj thiab lub caij yuav tau cais tus kheej, yuav pab tej me nyuam thiab tej neeg yus hlub tshua tias seb yuav mus nrhiav cov kev pab cuam siv los yog coj los kho tau tus neeg raug cov teeb meem no li cas xwb.


 

 • Yog koj xav paub kom ntxaws ntxiv tias tsoom hwv teb chaws Australia sam sim ua dab tsi los tswj tus kab mob COVID-19 no, ces xav kom koj mus txheeb xyuas tau ntawm Government response to the outbreak.
 • Thiab yog xav tau xov xwm ntau tshaj no ua lus Askiv (English) ces mus txheeb tau ntawm tsoom hwv lub tuam chav tswj kev noj qab hauv huv Australian Government Department of Health.
 • Los yog txheeb xyuas tau tej xov xwm ntau yam ua koj hom lus qhia txog tsoom hwv tej hauj lwm los tswj thiab tawm tsam nrog tus kab mob no, los yog tej kev pab cuam rau pej xeem Australia ntawm lub tuam chav Department of Home Affairs tau.

 • Tej neeg nyob ntawm nroog Melbourne yuav tsum tau nyob twj ywm hauv tsev li nom tswv tau haias thiab tsuas tawm tsev mus yuav khoom noj khoom haus tseem ceeb, mus kawm ntawv, mus ua hauj lwm, mus ua exercise los yog mus tu saib xyuas lwm tus neeg xwb. Tsis tas li no los nom tswv yeej tau taw qhia kom siv ntaub khwb qhob ncauj thaum lawv mus rau zej tsoom tej chaw thiab. Mus txheeb tau tej xov xwm koj yuav tsum tau paub txog tus kab mob COVID-19 ntawm tej xeev tau ntxiv ntawm no.
 • Tej neeg nyob ntawm teb chaws  Australia yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg li 1.5 metres. Thiab mus txheeb ntxiv seb koj lub xeev ho muaj cov kev txwv tsis pub tej neeg sib sau li cas ntxiv.
 • Yog tias koj tau khaub thuas thiab muaj yam ntxwv mob, ces nyob twj yim hauv tsev thiab npaj hu xov tooj nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau lub koom haum Coronavirus Health Information Hotline tus xov tooj 1800 020 080 tham seb yuav mus sim seb puas kis tus kab mob coronavirus no tau li cas.
 • SBS yeej tsim tau cov xov xwm ua 63 hom lus qhia txog tus kab mob no thiab koj muaj peev xwm mus txheeb xyuas tau ntawm sbs.com.au/coronavirus.
Source SBS