Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Yuav hno tshuaj COVID-19 vaccine ntawm teb chaws Australia li cas?

Source: Getty Images

Australia yeej tseem tab tom los lis tau nws cov hauj lwm hno tshuaj COVID-19 vaccine zoo tam sim no. Nyeem zaj xov xwm no thiaj txheeb tau tias seb koj yuav muaj peev xwm teem caij tau thaum twg thiab yuav mus hno tshuaj vaccine qhov twg.

Australia cov tswv yim hno tshuaj COVID-19 Vaccine National Rollout Strategy yeej txheeb tej neeg tsim nyog xub hno tej tshuaj vaccine ua ntej thiab tej chaw uas yuav hno tshuaj vaccines rau tej neeg sawvdaws thoob plaws teb chaws no.

Tej neeg kho mob, tej neeg tswj cov neeg raug cais, tej neeg tswj ciam teb, thiab tej laus neeg nrog rau tej neeg puas cev yog cov yuav xub tau hno ua ntej.

Txheeb seb koj puas muaj peev xwm mus hno tshuaj COVID-19 vaccine thiab kom paub tias yuav mus teem caij hno tshuaj vaccine qhov twg tau ntawm no https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au

Yog tias koj yog cov neeg tseem tsis tau muaj cai mus hno thaib muaj hnoob nyoog 18 xyoo lawm los yog siab tshaj ntawd lawm, ces koj muaj peev xwm nug tau tias seb thaum twg koj mam li muaj cai mus hno tau.

Tej neeg hnoob nyoog qes dua 16 xyoo ces tseem yog cov tsis tau muaj cai mus hno tshuaj vaccine ntawm teb chaws Australia no.

Tsis tas li no koj muaj peev xwm teem caij mus ntsib koj tus kws kho mob thiab txheeb tej xov xwm txog tej tshuaj vaccine ua koj hom lus tau ntawm no.

Muaj cov kev taw qhia kom siv cov tshuaj vaccines dab tsi xwb?

Pawg nom tswv taw qhia cov kev hno tshuaj vaccine hu ua Australian Technical Advisory Group on Immunisation [ATAGI] yeej taw qhia kom hno cov tshuaj COVID-19 Comirnaty (Pfizer) vaccine rau cov neeg muaj hnoob nyoog qes dua 60 xyoo rov hauv.

Hos hno cov tshuaj AstraZeneca vaccine rau cov neeg muaj hnoob nyoog 60 xyoo los yog siab tshaj ntawd. Tab sis yog tias koj yog cov neeg muaj hnoob nyoog txij 18 txog 59 xyoo ces koj kuj muaj peev xwm xaiv hno tau cov tshuaj AstraZeneca no tau yog tom qab koj tau sab laj nrog koj tej kws kho mob tham thiab koj tso cai pom zoo rau lawv hno cov tshuaj no rau koj lawm.

Cov tshuaj Moderna vaccine ces tam sim no kuj tau txais kev tso cai coj los siv hno rau tej neeg muaj hnoob nyoog 18 xyoo los yog siab tshaj ntawd uas cia siab tias yuav pib hno rau tej neeg no txij lub 9 hlis ntuj mus lawm tab sis tseem yuav tos ib cov kev taw qhia kom meej tseeb kiag tias seb ho puas muaj kev pauv hloov dab tsi li cas ntxiv.

Australia's COVID-19 vaccine roll out
Australia cov kev hno tshuaj COVID-19 vaccine - Australian Department of Health
Australian Department of Health

Koj cov kev hno tshuaj vaccine yuav raug khaws cia nrog zej tsoom tej xov xwm

Tsoom fwv yeej yuav khaws qee cov xov xwm txog tej neeg ntiag tug uas tau hno tshuaj vaccine kom thiaj li paub tias leej twg tau hno lawm. Thiab yog ib lub luag hauj lwm uas Australian Vaccination Program (Australia cov program hno tshuaj vaccine) yuav teev tej neeg mob ib tug twg uas tau hno cov tshuaj COVID-19 vaccine tseg cia.

Tsis tas li no los yeej yuav muaj tej xov xwm qhia txog tej neeg ntiag tug cov kev hno tshuaj vaccine ntawm My Health Record, Medicare (Immunisation History Statement), los yog ib daim ntawv pov thawj luam rau ib tug neeg twg rau lub caij nws hno tshuaj vaccine, ces tom qab ntawd mam li xa ib daim ntawv pov thawj electronic copy mus rau nws tus email.

Tag nrho txhua cov tshuaj COVID-19 vaccines ces hno dawb xwb

Tej tshuaj vaccines no yeej raug coj los hno pub dawb rau tag nrho txhua tus pej xeem Australia, tej neeg nyob ruaj thiab tag nrho lwm cov neeg thov visa tuaj rau Australia. Yog li ntawd, tsis hais ib tug twg ntawm teb chaws Australia uas yog tias koj yog ib tug tub kawm, yog neeg ua hauj lwm, yog cov neeg muaj txuj ci paub ua hauj lwm, yog cov neeg tuaj xyuas tsev neeg kwv tij neej tsa, yog tej txij nkawm, yog neeg thoj nam, yog neeg tawg rog, thiab yog tej neeg tau txais cov visa pov puag, yog cov neeg txom nyem uas tau txais visa tuaj, cov visa tuaj rau tej zos yaj sab, cov neeg thov txuas visa nyob ntxiv (bridging visa), thiab cov special visa ces yog tej neeg uas muaj cai tau hno tej tshuaj COVID-19 vaccine dawb xwb.

Tej neeg ntiag tug uas raug kaw hauv tej tsev laj cuj nrog rau tej neeg uas nom tswv tsis pub visa rau lawv siv los yeej muaj cai hno tib yam thiab.

Vaccination priority populations
Cov neeg yuav tau xub hno tshuaj COVID-19 vaccine ua ntej - Australian Department of Health
Australian Health Department


Txheeb tau SBS tej xov xwm qhia txog kab mob coronavirus ua koj hom lus ntawm sbs.com.au/coronavirus

Txheeb tau tsoom fwv Australia tej xov xwm qhia txog kab mob coronavirus tau ntawm:

  • Department of Health - cov xov xwm qhia txog tshuaj Covid-19 Vaccine ua koj hom lus 
  • Department of Home Affairs - cov xov xwm qhia txog kab mob Covid-19 ua koj hom lusMloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Source SBS/ALC Content