Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Yuav pov puag koj tus kheej li cas kom txhob raug dag rau lub caij muaj kab mob COVID-19

Different scams cost $22 million to the culturally and lingusistically diverse communities in Australia in 2020. Source: Getty Images/Peter Dazeley

Lub koom haum Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) uas pov puag tej neeg yuav khoom siv txoj cai thiab tswj kom tej lagluam muaj peev xwm sib tw ua tau lagluam tau qhia tias xyoo 2020 yog ib lub xyoo uas muaj tej neeg qhia tias lawv raug neeg phem ntxias dag poob nyiaj ntawm teb chaws Australia no ntau tshaj plaws, thiab kuj tseem ceeb toom tias ntshe tseem yuav muaj tej teeb meem no ntshe tseem yuav muaj tej teeb meem no phem tshaj xyoo dhau los thiab.

Raws li lub koom haum Australian Competition and Comsumer Commission (ACCC) lub koom haum Scamwatch tau qhia ces muaj tej neeg phem tau ntxias dag cov neeg Australia uas hais ntau hom lus thiab coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhuas poob nyiaj txog $22 rau xyoo 2020 diam.

Tsab ntawv cej luam no qhia tias muaj neeg raug dab poob nyiaj ntau tuaj ntxiv txog 60% yog muab piv rau xyoo 2019.

Delia Rickard uas yog tus lwm coj lub koom haum ACCC uas yog ib tug nom nom tswv uas los tawm tsam nrog cov kev ntxias dag lwm tus no tau kwv yees tias ntshe xyoo no tseem yuav muaj neeg raug dag coob tuaj ntxiv rau lub caij tseem muab tej xeev kaw rau lub caij tseem muaj kab mob COVID-19 sib kis ntawm teb chaws Australia thiab.

Tej teeb meem uas tus kab mob COVID-19 ua rau muaj cov kev ntxias dag lwm tus

Vim tias tej neeg pheej siv sij hawm hauv online ntev dua ntxiv lawm, thiab ho muaj kev nyuaj siab, thiab tsis muaj peev xwm them tau nyiaj kiag rau lwm tus lawm, ces tej neeg phem thiaj npaj ceev nrooj los siv tej cib fim tshiab no.

Yeej tau muaj neeg qhia rau lub koom haum Scamwatch txog cov xwm txheej neeg phem ntxias dag tej neeg txog 5,400 zaus rau xyoo 2020 vim muaj tus kab mob COVID-19 uas ua rau tej neeg poob nyiaj txog $6 million dollars.

Tib cov kev raug neeg phem dag tej neeg Australia rau thaum mus yuav khoom hauv online nkaus xwb twb poob nyiaj txog $2 million lawm, tsis tas li no los tseem muaj tej neeg raug dag cuam tshuam txog ov kev kho mob thiab cov kev yuav tshuaj ntau tuaj ntxiv txog 2,000% txij li tau pib muaj kab mob sib kis thoob ntuj no thiab.

people using laptops
Online scammers prompt people to click on a link to access their devices.
Getty Images/izusek

Lagluam thiab kab mob COVID-19 – yog ib txoj xub ke uas tej neeg phem yuav tau yus tej xov xwm ntiag tug

Raws li Kyanan Albassit uas yog tus coj lub  ntawm lub koom haum Australian Institute for Internet Marketing Services tau qhia ces yeej tau muaj tej lagluam tau mus ua lagluam hauv online kom muaj neeg mus yuav lawv tej khoom ''ntau tshaj plaws rau lub sij hawm 18 hli dhau los."

Vim tau muab tej xeev kaw thiab siv ntau cov kev txwv ces thiaj ua rau muaj neeg coob tuaj ntxiv mus siv online thiab muaj neeg coob heev yuav tau qhia lawv tej xov xwm ntiag tug rau tej lagluam rau lub caij them nyiaj hauv online.

Albassit hais tias “Qhov teeb meem tiag mas nyob ntawm seb ho coj tej xov xwm no mus siv li cas xwb. Seb tej lagluam ho khaws tej neeg tej xov xwm tag nrho txog ib tug neeg ntiag tug twg los yog tej xov xwm tsis zoo qhia rau lwm tus li cas rau lub caij lawv tau mus ua lagluam digital xwb.''

“Tej lagluam thiaj yuav tsum tau ceev faj tiag tiag txog cov kev tsim vassab, tsim QR code thiab cov pobtawb yuav khoom hauv online tias tau txais kev nyab xeeb npaum li cas, thiab yuav tau siv cov tswv yim dab tsi los tswj kom tau txais kev nyab xeeb rau tej neeg yuav khoom. Yeej tseem muaj tej lagluam coob heev tsis nkag siab txog qhov tseem ceeb ntawm tej hais no thiab npav qhov yooj yim vim rau qhov tsis nyog ib cov txheej txheem pheej yig."

Feem ntau mas tej neeg phem uas pheej ntxias dag lwm tus yeej txheeb tej xov xwm tau ntawm tej lagluam los nrhiav yus tus email address thiab xa cov lagluam cuav tuaj dag kom yus mus nyem rau ib qho link lawv xav tuaj rau yus.

Ces yog ib txoj hauv kev sib txuas tau rau lawv tej twj uas lawv siv.

A thief on a computer
The ACCC has recorded a huge spike of complaints about an SMS scam called 'Flubot'.
Getty Images/RUSSELLTATEdotCOM

Thaum uas tej neeg phem muaj peev xwm nkag tau rau yus tej twj uas yus siv lawm ces lawv yuav muaj peev xwm mus qhib tau tag nrho txhua yam xov xwm lawv xav tau ntawm yus yam twj ntawd, li yus cov xov xwm siv nyiaj hauv online thiab yus tej cim thawj.

Tab sis lub tswv yim daws cov teeb meem no yooj yooj yim xwb, uas yog "tsis txhob mus qhib ib co link dab tsi ntawm tus neeg yus tsis paub xa tuaj rau yus hlo li."

Ceeb toom txog cov kev ntxias dag: 3 yam uas tej zej zog neeg hais ntau hom lus thiab coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhuas raug dag tas mus li

Kynan Albassit hais tias “Yeej muaj pov thawj qhia tau tias tej neeg phem yeej txhob txwm ntxias dag cov neeg tsis paub dab tsi thiab pab tsis tau lawv tus kheej uas muaj cov neeg zejzog uas tsis hais lus Aaskiv ua thawj hom lus thiab yog cov neeg khwv tau nyiaj tsawg.”

Delia Rickard hais tias yeej siv ntau yam tswv yim txawv los ntxias dag tej neeg.

Yog cov kev siv ib lub tswv yim twg los yog ib cov kev ntseeg twg rau ib lub caij twg los ntxias dag tej neeg xwb.

Cov kev raug dag kom nqes peev nyiaj txiaj ua lagluam

Raws li ACCC qhia ces cov neeg coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhuas thiab hais ntau hom lus yog cov raug dag poob nyiaj rau cov kev tshwm nyiaj mus nqes peev lagluam ntau tshaj plaws.

Cov Ponzi schemes yog ''ib cov lagluam muag cov kev cia siab'' thiab yog cov ua rau tej neeg poob nyiaj ntau heev thiab yeej raug coj mus haub tau yaum hauv social media ntau heev.

Raws li Dalia Rickard qhia ces yeej tau muaj neeg cej luam qhia rau lub koom haum Scamwatch txog 400 zaug thiab yeej tau teev tej xwm txheem uas tej neeg hais ntau hom lus thiab coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhuas poob nyiaj txog li $1.5 million diam.

"Cov raug dag coob tshaj plaws yog cov neeg zejzog Phabmab, Sri Lankan thiab tej neeg nyuam qhuav tuaj tau tsis ntev."

Cov kev mus uas tib zoo sab laj nrog tej neeg paub zoo txog phab nyiaj txiaj thiaj yog tej yam tseem ceeb heev ua ntej koj yuav nqes peev nyiaj txiaj ntau.

Google thiab Apple yeej tab tom los tshem tej kev ntxias dag no tawm hauv tej apps ntawm lawv tej khw.

Cov kev siv tswv yim hawv yuav ua phem coj los ntxias deg tej neeg

Muaj tej neeg raug ntxias dag yuav laug txog ib nrab ntawd ces yeej raug dag los tawm cov kev muaj neeg hu xov tooj tuaj nrog yus tham.

Xyoo 2019-2020 ntawd ces yeej muaj cov xwm txheej uas tej neeg phem xav tau yus tej xov xwm ntiag tug los yog xav tau yus nyiaj ntawd ua txoj dag tias lawv yog cov neeg ua hauj lwm ntawm tsoom fwv tej tuam chav li lub tuam chav Department of Home Affairs los yog Australian Taxation Office (ATO) ntau tuaj ntxiv yuav laug txog li 250% diam.

Ces thiaj ua rau tej neeg phem dag tej neeg hais ntau hom lus thiab coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhua uas tseem tos lawv cov visa los yog tej xov xwm cuam tshuam txog cov kev sau se ntawm kom kav tsij qhia tej xov xwm kom sai rau lawv los yog them kom sai rau lawv.

Tsis tas li no los yeej tseem pom muaj tas mus li tias tej neeg phem ua txoj dag tias lawv yog nom tswv Suav dag tej neeg thiab hawv tias yuav muab lawv xa rov qab thiab yuav muab tej neeg ib tug twg txhom vim lawv tau ua ib co kev txhaum dab tsi.

Delia Rickard hais tias “Yeej tau siv tej tswv yim no coj los ntxias dag tej neeg hais lus Suav ntawm teb chaws Australia no ua ntuv zus.”

Scammer
Getty Images/SEAN GLADWELL

Cov kev raug dag los ntawm cov kev tham hluas nkauj hluas nraug

ACCC tau qhia tias muaj cov neeg hais ntau hom lus thiab coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhuas yog cov poob nyiaj ntau tshaj $3.8 million los ntawm cov kev raug dag cuam tshuam txog cov kev tham hluas nkauj hluas nraug, thiab tau muaj tej teeb meem no ntau tshaj 100% txij li xyoo 2019 lawm.

Tej neeg phem tau siv cov dating apps los ua cov 'poov' coj los ntxias dag tej neeg kom mus nqes peev nyiaj txiaj ua lagluam. Tab sis yeej tsis tshua muaj neeg cej luam qhia tej teeb meem no rau nom tswv paub ntawm teb chaws Australia no. Tab sis kuj muaj cov kev raug dag no txog ib nrab yog cov tswv yim uas siv coj los dag tej neeg hnoob nyoog tsawg dua 35 tsi ntsees.

qee yam txawv lawm cov kev ntxias dag tej neeg thiab xws li lawv tsuas ntxias tib cov neeg hnoob nyoog tsawg dua 35 xyoo uas yog cov neeg 

Cov tswv yim tshiab uas tej neeg phem xa tuaj nyiag soj yus thiab nyiag yus tej xov xwm ntiag tug 

ACCC tau pom tias muaj tej neeg cov teeb meem uas pheej muaj tej neeg phem xa SMS tuaj ntxias dag tej neeg ntau ntxiv tuaj lawm.

Muaj ib cov SBS xa rau yus lub Andriod phone qhia rau yus tias muaj neeg hu rau yus uas yus tsis khoom teb los yog tsis nco qab te lawm thiab hais kom yus nyem rau ib qho link kom mus download ib lub app siv (piv txwv li lub Voicemail7.apk) kom yus qhib tau lub suab xa moo uas tus neeg ntawd xa tuaj rau yus mloog. Ces thaum yus mus download lub app ntawd lawm ces yus twb rub tau ib cov malware los nruab rau yus lub xov tooj kom tej neeg phem muaj peev xwm hu tau tuaj rau yus thiab xa texts mus rau tej neeg yus paub tej xov tooj los yog mus saib tau yus tej xov xwm lawm.

Yog yus tseem tso cai rau tej neeg phem no thiab ces lawv yuav muaj peev xwm nyiag tau yus tej xov xwm ntiag tug thiab tej xov xwm tsis zoo qhia rau lwm tus li tej xov xwm ntiag tug uas siv coj mus qhib yus phau ntawv siv nyiaj.

Tab sis yeej muaj peev xwm lug kom tsis txhob raug tej neeg phem dag tau yus tej xov xwm no thiab yeej ua tau yooj yooj yim xwb xws li 'muab cov message xa tuaj rau yus ntawm lwv (so pov tseg), thiab tsis txhob nyem qhov link los yog tsis txhob hu rov qab rau tus neeg hu tuaj rau yus ntawd.'

Lub tuam txhab Telstra thiab Optus yeej kub siab ntso los daws kom tsis txhob muaj tej teeb meem uas tej neeg phem pheej hu xov tooj tuaj los yog xa xo tuaj nyiag soj yus los yog dag yus. Koj muaj peev xwm mua nyeem tau txog tej no ntawm Telstra lub vas sab (website) tau ntawm no.

Flubot SMS
Flubot scam operates by sending a text message with a link which installs malware on the receiving device.

Cov kev ntxias dag thiab social media

Cov ua txhaum cai hauv (cybercriminals) mus qhib ib phau Facebook account los yog lwm cov social media platforms ces tuaj thov ua phooj ywg nrog yus, tuaj txheeb yus tej xov xwm ntiag tug.

Tim uas yog ib tug neeg ua cov lagluam txog kev lom zem thiab muaj neeg caum nws qab coob hais tias “Yog tias koj pheej qhia koj tej xov xwm tso tshav lug rau lwm tus paub thiab pheej txais tej neeg koj tsis paub ua phooj ywg, ces yeej yuav muaj ntau hom nteej los koom ua phooj ywg nrog koj.” 

Nws hais tias nws thiab lwm tus neeg yeej tau pom ib txhia neeg tsim cov Facebook account cuav rau lub caij muaj kab mob kis thoob ntuj no vim rau qhov tej neeg tsis muaj peev xwm sib ntsib tau tsim ntej tim muag ces thiaj tau ua rau muaj tej neeg mus sib ntsib hauv social media lawm.

“Yeej muaj ntau tus neeg ua yeeb yam ua phooj ywg nrog yus. Thaum xub mas yus yeej tsis paub tias cov Facebook account twg yog cov tseeb los yog cov cuav li. Yog tham txog cov kev ua lagluam tsim kev lomzem lawm ces yus kuj tsis paub tias yog yog tseeb los cuav, thiab kuv yeej tau mus nyem yuam kev rau tej xov xwm cuav thiab.”

Cov kev taw qhia yooj yooj yim pab kom koj tsis txhob raug dag:

  • Tej neeg phem yeej muaj peev xwm ua txoj dag tias lawv yog ib tug neeg twg los tau, yog li ntawd yog tias muaj ib tug neeg txawv uas koj tsis paub xa ib qho link tuaj rau koj ces kom muab lwv tawm xwb (tsis txhob nyem).
  • Yuav tsum tau txheeb xyuas tus neeg xa ntawv tuaj rau yus tus email address seb lub npe ntawm hauv ntej puas yog tus email tiag li nyem 2 zaug rau ntawm tus emial ntawd.
  • Yuav tsum siv public Wi-Fi kom tsawg.
  • Thaum koj mus yuav khoom hauv online, ces yuav tsum yuav ntawm cov vas sab (website) uas yeej tau ntawv pov thawj teev tias siv tau txais kev ruaj ntseg xwb; mus txheeb lub lock button (lub khawm kaw) ntawm URL (ntawm address bar).
  • Yuav tsum tau txheeb cov khw lagluam online ntawd thiab mus txheeb xyuas seb tej neeg ho xav li cas los yog tawm tswv yim li cas thaum lawv mus siv cov lagluam ntawd.
  • Tsis txhob qhia yus tej xov xwm ntiag tug txog cov phau ntawv siv nyiaj thiab cov nyiaj superannuation yooj yooj yim rau tej neeg hu xov tooj tuaj nrog yus tham.
  • Thiab tsis txhob pub tej neeg nyob deb siv yus lub computer.
  • Tsis tas li no li tej lus luag ib txwm hais tias 'yog yus pom tias hais tshaj qhov muaj tseeb lawm ces tej zaum yeej yog dag xwb.'

The Little Black Book of Scams
The ACCC's 'The Little Black Book of Scams' provides information about all the scams.
ACCC

Phau ntawv 'Little Black Book of Scams' uas qhia txog tej neeg phem cov kev ntxias dag 

Koj muaj peev xwm download tau ACCC phau ntawv no los yog phau ntawv kaw ua suab (audiobook) uas tis lub npe hu ua 'Little Black Book of Scams' uas qhia kom koj paub txog txhua yam kev txias dag.

Thiab yeej tau muab phau ntawv no kaw thiab txhais ua ntau yam lus li lus Available in Arabic, hom lus Suav siv yooj yim, lus Croatian, German, Greek, Hindi, Italian, Macedonian, Spanish lus Nyablaj thiab tseem tab tom npaj yuav txhais thiab kaw ua lus African ntau yam txhab ntxiv rau.

This story is also available in other languages.