Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Yuav siv cov ntaub npog qhov ncauj uas siv tib zaug pov tseg los yuav siv cov uas siv tas rov qab coj los siv dua?

There are many different types of face masks on the market. Which one offers the best protection? Source: Getty Images / iStockphoto / Javier Ruiz

Yuav siv cov ntaub npog qhov ncauj twg thiaj zoo tshaj plaws? Yeej tsis muaj ib lo lus tes yooj yim rau nqe lus nug no tab sis nod yog qee yam yuav pab kom koj txiav txim siab.

Tej ntaub npog qhov ncauj no ho muaj peev xwm pov puag tau tej neeg zoo npaum li cas kom tsis txhob kis kab mob?

Raws li tau muaj tej xov xwm thiab ntau cov kev teeb txheeb tam sim no yeej qhia tias tej zaum cov tswv yim yooj yooj yim li siv ntaub npog qhov ncauj no kuj yuav muaj peev xwm txo kom txhob kis tau tus kab mob COVID-19 no thiab. 

Ntiaj teb lub koom haum tswj dej num noj qab haus huv (World Health Organisation -WHO) los kuj yeej tau qhia meej thiab tias ntaub npog qhov ncauj yog ib lub tswv yim tseem ceeb pab kom kis tau tsawg thiab pab cawm ntau txoj sia.

Kuj tau muaj ib cov kev teeb txheeb ntawm phau ntawv xov xwm ScienceDirect journal hais tias ntaub cov kev khwb qhov ncauj yog tej yam tsis yog tshuaj uas coj los tiv thaiv tus kab mob COVID-19. Cov kev teeb txheeb no yeej tau qhia meej lawm tias tag nrho txhua cov kev txheeb txheeb uas tau muab tej ntaub npog qhov ncauj coj los sib piv ntawd ces tsis hais hom ntaub npog qhov ncauj twg li, cov siv yog siv lawm ces yeej tiv thaiv tau zoo dua yog piv rau cov uas tsis siv ces yeej tseem muaj cov kab theem sib kis tau ntau zog.

Cov kev teeb txheeb no kuj tseem qhia tias yog muaj cov kev siv ntaub npog qhov ncauj los yog siv ib yam dab tsi los vov thiab thaiv ntsej muag  thiab siv kom yog thiab siv thaum ntxov ces yuav muaj peev xwm zoo dua thaum tsis siv.

Different types of face masks
Different types of face masks.
Getty Images/bohemama

Ntau yam ntaub npog qhov ncauj sib txawv uas muaj muag ntawm tej khw

Raws li WHO hais ces kuj nyob ntawm seb yog hom ntaub npog qhov ncauj zoo li cas xwb, seb puas yog siv pov puag tej neeg noj qab nyob zoo los yog tiv thaiv kom tsis txhob sib kis los yog siv 2 yam no tib si xwb.

Lub koom haum tswj thiab tiv thaiv kab mob  (Centres for Diseases Control and Prevention-CDC), uas yog America ib lub koom haum tswj dej num noj qab haus huv haiv thiaj taw qhia kom yuav tsum siv ntaub npog qhov ncauj kom raug thiab siv xwm yeem thiaj yog ib cov kauj ruam tseem ceeb uas txhua leej txhua tus muaj peev xwm ua tau kom pab lawv kis tau kab mob tsawg los yog kom tsis txhob kis tus mob COVID-19 rau lwm tus.

Lub koom haum CDC yeej tau piav luv luv txog qhov sib txawv ntau ntau yam ntaub npog qhov ncauj txog qhov zoo thiab tsis zoo li no:

1.Yeej muaj peev xwm siv tau ntau yam khoom ib txwm muaj los yog siv tej ntaub tsim tau coj los xaws ua ntaub npog qhov ncau siv tau. Tab sis cov zoo tshaj plaws yog cov ntaub ntos ntim ntim uas xaws ntau txheej ntaub sib tshooj tab sis muaj peev xwm ua tau pa ntawd.

Reusable mask, diy mask, covid-19, pandemic
Reusable masks should be washed after each use.
Joan Mercader

Yeej muaj peev xwm nrhiav tau tej ntaub no yooj yim, siv siv tau zoo, pheej yig, ntxhua tau thiab rov qab coj los siv tau thiab yeej muaj peev xwm siv cov hlua ywj coj los xaws tis rau kom haum.

Txawm li cas los kuj yog cov ntaub npog qhov ncauj uas tsis looj zoo thiab tej zaum kuj tseem muaj chaw khoob ntawm ib sab ntsej muag los yog ntawm qhov ntswg uas tej zaum yuav ua rau kab mob virus nkag tau mus rau los yog tawm tau ib ncig daim ntaub npog qhov ncauj ntawd thiab.

2. Cov ntaub npog qhov ncauj siv kho mob / siv rau tej kws phais mob/ los yog cov uas siv tib lwm pov tseg ces yog cov xav kom tej zejzog siv thiab xav kom xaiv kom tau cov haum yus, thiaj tseem ceeb heev yuav tau txheeb tau ntawv los qhia rau lub plhaub ntim tias yog cov ntaub npog qhov ncauj uas ua ntau txheej sib tshooj, thiab tsis yog tej ntaub uas ntos.

A fluid-resistant surgical mask (FRSM) or medical mask
A fluid-resistant surgical mask (FRSM) or medical mask
Peter Byrne/PA Wire

Tej ntaub npog qhov ncauj li hais no ces yeej nrhiav tau yooj yim, siv tau yooj yim thiab pheej yig thiab siv tag ces pov tseg (thiab yog cov siv tau zoo thaum ntub los yog paug tsuas dab tsi lawm) thiab muaj peev xwm kho tau tej hlua khiab yooj yim.

Tab sis tej zaum tseem xoob me ntsis thiab ntshe tsis tshua muaj peev xwm kho tau cov hlua khiab pob ntseg kom siv tau daim ntaub npog qhov ncauj ntawd kom haum zoo.

3. Cov ntaub npog qhov ncauj hom KN95 Respirators Masks uas ua tau pa yooj yim ntawd yog tej yam uas yuav tau siv rau lub caij uas yuav tau nyob ze nrog lwm tus ntev los yog siv rau tej neeg uas tej zaum yog kis tau tus mob COVID-19 lawm ces yuav mob sab heev ntawd.

N95 Respirators Masks
KN95 Respirators Masks.

Cov ntaub npog qhov ncauj li hais no muaj peev xwm lim tau tej cua tsis huv txog 95% (yog cov ua tau zoo, tsis yog cov cuav thiab siv tau raug).

Tab sis tej zaum yog cov siv tsis tau yoom yim rau yus thiab kim dua, thiab yuav ua tau pa nyuaj zog los yog nrhiav yuav tsis tau yooj yim, tsis tas li no los yeej muaj cov ntaub npog qhov ncauj cuav KN95 cuav muag ntau kawg li thiab.

4. Hom ntaub npog qhov ncauj NIOSH-Approved N95 Respirators ces tsis yog hom xav taw qhia kom tej neeg siv los tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab tsuas siv rau tej neeg ua hauj lwm kho mob los yog vi tiv thaiv tej neeg ua tej hauj lwm uas yuav raug kev phom sij lawm yam xwb.

A medical assistant working at a drive-up COVID-19 testing clinic, wears an N95 mask,
A medical assistant working at a drive-up COVID-19 testing clinic, wears an N95 mask, (AP Photo/Ted S. Warren)
AP

Yuav siv hom ntaub npog qhov ncauj twg, cov siv tag rov qab coj los siv dua los yog siv tas pov tseg? 

Pej kum haiv phau ntawv xov xwm teeb txheeb txog ib puag ncig thiab zej tsoom txoj kev noj qab haus huv (International Journal of Environmental Research and Public Health) yeej tau muaj ib cov kev teeb txheeb txog cov ntaub npog qhov ncauj uas siv tas rov qab coj los siv rua tias tej zaum yuav siv coj los hloov tej uas siv tag ces cia li pov tseg lawm xwb.

Nyob rau cov kev teeb txheeb no ces, lawv tau txheeb 7 hom ntaub npog qhov ncauj raws li cas kev muaj peev xwm tso tau cov cua thiab cov pa tawm thaum sim, sim seb nws ho them tau kev kub npaum li cas, thiab sim coj los looj kiag seb zoo li cas. Ces cov kev sim no kuj txheeb tau tias tej ntaub npog qhov ncauj nyias uas ntos tau tsis tshua ntom ces yuav lim tau zoo dua thiab ua tau pa yooj yim dua.

Tej ntaub npog qhov ncauj uas siv tas pov tseg (Disposable medical masks) ces yeej yog ib cov muaj neeg nyiam siv ntau dua coj los pov puag kom tsis txhob kis kis tau kab mob kis tau los ntawm cov kev ua pa, tab sis cov kev teeb txheeb no kuj qhia tias, tej zaum yuav ua rau muaj cua dim pa thiab muaj kab mob daim tawm tau thiab. Tsis tas li no los kuj yog cov tsis zoo tshaj plaws rau tej ib puag ncig thiab yog cov yuav tau siv nyiaj ntau los yuav.

Vim li ntawd ces tiaj muaj tej chaw tsim tej khoom no ntau lub los tsim cov uas siv tas los rov qab coj los siv dua tau raws li tej lagluam xav tau. Txawm tias yeej muaj ntau cov ntaub npog qhov ncauj tshiab muag ntawm tej kiab khw los yeej tsis paub tias seb ho siv tau zoo npaum li cas thiab.

Yog li ntawd, thiaj tseem ceeb heev uas yuav tau xyuas kom yuav tau cov ntaub npog qhov ncauj siv tau zoo thiab siv tau yooj yim, thiab peb yeej paub tias cov ntaub npog qhov ncauj uas yog ntaub ntawd ces thaum ntub noo lawm ces yuav siv tsis tshua tau hauj lwm pes tsawg lawm. Yog li thiaj tsim nyog yuav tau ntxhua cov ntaub npog qhov ncauj uas yog ntaub ua ntawd tom qab siv ib zaug twg tag los yog ntxhua txhua txhua hnub. Vim tej ntaub npog qhov ncauj uas rov qab coj los siv tau ntawd yog tsis ntxhua ces yuav ua rau kis tau kab mob rau tus neeg siv ntawd thiab.

SBS yeej kub siab yuav qhia tag nrho tej xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19 rau Australia tej zejzog coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai thiab hais ntau hom lus. Ua tib zoo xyuas kom tau txais kev nyab xeeb thiab paub txog tej xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19 ntawm SBS Coronavirus portal, ua lus Hmoob.

This story is also available in other languages.
Show languages