TJ;PFBHTJ;PF UND

ခိဘံးတၢ်ဆါလၢအတဆူၣ်ဘၣ်ဒၣ်လဲာ် မၤဘၣ်ဒိခိၣ်နူာ်သ့

A technician looking at an MRI scan of a human brain. Source: Getty Images

တၢ်ဃိထံသ့ၣ်ညါအသီတခါအပူၤန့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ခိဘံး—၁၉ တၢ်ဆါ လၢအဆူၣ် တနးကဲၣ်ဆိးဘၣ် ဒၣ်လဲာ် မၤဘၣ်ဒိခိၣ်နူာ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်သ့န့ၣ်လီၤ

ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဆါအံၤ အခိၣ်နူာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပှၤဃိထံသ့ၣ်ညါတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ဖဲဘဲရၢးစ်အံၤ အိၣ်စုၣ်လီၤအသးအလီၢ်န့ၣ် နၢတမုာ်ဘၣ် မၤဒိဘၣ်ထံးဝဲဒၣ် ခိၣ် နူာ်အတၢ်တိၢ်နီၣ် ခိၣ်နူးအတၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤအကျဲဒီး တၢ်တူၢ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်န့ၣ်လီၤ

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ခိဘံးတၢ်ဆါလၢအတဆူၣ်ဘၣ်ဒၣ်လဲာ် မၤဘၣ်ဒိခိၣ်နူာ်သ့ 09/03/2022 05:57 ...
သရၣ်နံၤဒိၣ်တဲဖျါအတၢ်လဲၤခီဖျိဖဲကလုာ်ဒူၣ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ဒီး အမူအဒါဒ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတၢ်တိာ်ကျဲၤပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤအသိး 25/06/2022 17:00 ...
ပှၤတဝၢပှၤဖီၣ်ကသံၣ် သရၣ်န့ၢ်(ထ်)လီၤဆဲး အတၢ်လဲၤခီဖျိ 19/06/2022 10:02 ...
ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအနွံ။ ။ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ တၢ်လဲၤခီဖျိဒီး မၤလၤကပီၤဘၣ် ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအပှၤတဝၢ လၢအလီၤဆီလိာ်အသးသ့ၣ်တဖၣ် 18/06/2022 11:35 ...
ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤအဘူးအလဲစှၤကတၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကန့ၢ်ဘၣ်အါထီၣ်စ့ 16/06/2022 08:34 ...
အီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤ တၢ်ပာ်ဖျါ တၢ်မၤဆါပယွဲပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်ဟဲအါထီၣ် 15/06/2022 08:14 ...
ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါအတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတိာ်ပာ်လၢ ပှၤသံအိၣ်သ့တုၤလၢ ၁ ့၄ကကွဲၢ် 11/06/2022 04:44 ...
ကညီသးစၢ်မုၢ်ကျဲးစၢးကဲထီၣ်ကသံၣ်သရၣ်မုၣ်ဖးဒိၣ်အတၢ်လဲၤကျဲ 11/06/2022 16:40 ...
ဂံၢ်သဟီၣ်မ့ၣ်အူပှ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်ကဟဲဒိၣ်ထီၣ် 09/06/2022 05:49 ...
ပှၤထူလံၤဖိ လုၢ်လၢ်ထူသနူသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိအရ့ဒိၣ်လၢ ပှၤကိးဂၤဒဲးဘၣ်လူၤပိာ်ထွဲမၤပိာ်ထွဲအီၤလဲၣ်။ 08/06/2022 13:43 ...
View More