TJ;PFBHTJ;PF UND

ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအဆိကတၢၢ်တဖု ဟဲတုၤဖဲအီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤ ဖဲကီၢ်ဆၢအိးထီၣ်ကဒါက့ၤအလီၢ်ခံ

Naw Ta Kaw Say with her younger sister and brother. Source: SBS KAREN

အီစတြ့လယါကီၢ် အိးထီၣ်ကဒါက့ၤ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤအကီၢ်ဆၢသ့ၣ်တဖၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ ပှၤလဲၤတၢ်ဖိ လၢအဟဲနုာ်လီၤဘၣ်ကဒါက့ၤဆူ အီစတြ့လယါကီၢ်ပူၤအကျါ ပၣ်ဃုာ်ဒီး ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတနီၤန့ၣ်လီၤ။

အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲလၢ အအိၣ်ဟဲန့ၢ်လၢ နိၣ်ဖိဒီး မဲၢ်လး ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီး ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ။

ပှၤဟဲတုၤသီသ့ၣ်တဖၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်ဝဲဒၣ်ဒီး နီၣ်တကီစ့ အဒီပုၢ်ဝဲၢ် ၃ဂၤ လၢအမ့ၢ်ပှၤဟဲန့ၢ်လၢ နိၣ်ဖိဒဲကဝီၤန့ၣ်လီၤ။

ဘၣ်ဃးဒီး အဝဲသ့ၣ် တၢ်ဟဲကီၢ်ချၢတဘျီအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် နီၣ်တကီစ့ တဲဘၣ်ဝဲဒၣ် အဲးစ်ဘံအဲးစ်ကညီကျိာ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒံးအံၤန့ၣ်လီၤ။

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအဆိကတၢၢ်တဖု ဟဲတုၤဖဲအီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤ ဖဲကီၢ်ဆၢအိးထီၣ်ကဒါက့ၤအလီၢ်ခံ 19/03/2022 04:33 ...
သရၣ်နံၤဒိၣ်တဲဖျါအတၢ်လဲၤခီဖျိဖဲကလုာ်ဒူၣ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ဒီး အမူအဒါဒ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတၢ်တိာ်ကျဲၤပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤအသိး 25/06/2022 17:00 ...
ပှၤတဝၢပှၤဖီၣ်ကသံၣ် သရၣ်န့ၢ်(ထ်)လီၤဆဲး အတၢ်လဲၤခီဖျိ 19/06/2022 10:02 ...
ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအနွံ။ ။ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ တၢ်လဲၤခီဖျိဒီး မၤလၤကပီၤဘၣ် ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအပှၤတဝၢ လၢအလီၤဆီလိာ်အသးသ့ၣ်တဖၣ် 18/06/2022 11:35 ...
ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤအဘူးအလဲစှၤကတၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကန့ၢ်ဘၣ်အါထီၣ်စ့ 16/06/2022 08:34 ...
အီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤ တၢ်ပာ်ဖျါ တၢ်မၤဆါပယွဲပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်ဟဲအါထီၣ် 15/06/2022 08:14 ...
ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါအတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတိာ်ပာ်လၢ ပှၤသံအိၣ်သ့တုၤလၢ ၁ ့၄ကကွဲၢ် 11/06/2022 04:44 ...
ကညီသးစၢ်မုၢ်ကျဲးစၢးကဲထီၣ်ကသံၣ်သရၣ်မုၣ်ဖးဒိၣ်အတၢ်လဲၤကျဲ 11/06/2022 16:40 ...
ဂံၢ်သဟီၣ်မ့ၣ်အူပှ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်ကဟဲဒိၣ်ထီၣ် 09/06/2022 05:49 ...
ပှၤထူလံၤဖိ လုၢ်လၢ်ထူသနူသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိအရ့ဒိၣ်လၢ ပှၤကိးဂၤဒဲးဘၣ်လူၤပိာ်ထွဲမၤပိာ်ထွဲအီၤလဲၣ်။ 08/06/2022 13:43 ...
View More