TJ;PFBHTJ;PF UND

စကီၣ်မီၤရံၤစၢၤကဲထီၣ်ဘၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်ဒ်လဲၣ်

스콧 모리슨 연방총리 Source: AAP

အီစထြ့လယါကီၢ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်စံးဝဲဒၣ် အဝဲအပဒိၣ်န့ၣ် ကြၢးဘၣ်လၢ ကဘၣ်န့ၢ်ဘၣ်ဒံးဝဲဒၣ် ပဒိၣ်တဘျီကဒီး ခီဖျိလၢ အအိၣ်ဒီး မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအဂံၢ်ဆူၣ် လၢကဟ့ၣ်မၤစၢၤဝဲဒၣ်မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်ဆူၣ်မးအဃိန့ၣ်လီၤ။

စကီၣ်မီၤရံၤစၢၤ စးထီၣ်အဝဲအဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဖဲ ၂ဝဝ၇ နံၣ် ဖဲန့ၣ်အလီၢ်ခံကဲထီၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်ဖဲ ၂ဝ၁၈နံၣ် ဒီး တီခိၣ်ရိၤမဲဝဲဒၣ် ပဒိၣ်စၢဖှိၣ်အံၤ တုၤလၢအမၤနၢၤဝဲဒၣ် ၂ဝ၁၉နံၣ် ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဃုထၢန့ၣ်လီၤ။

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
စကီၣ်မီၤရံၤစၢၤကဲထီၣ်ဘၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်ဒ်လဲၣ် 30/04/2022 08:43 ...
ပှၤတဝၢပှၤဖီၣ်ကသံၣ် သရၣ်န့ၢ်(ထ်)လီၤဆဲး အတၢ်လဲၤခီဖျိ 19/06/2022 10:02 ...
ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအနွံ။ ။ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ တၢ်လဲၤခီဖျိဒီး မၤလၤကပီၤဘၣ် ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအပှၤတဝၢ လၢအလီၤဆီလိာ်အသးသ့ၣ်တဖၣ် 18/06/2022 11:35 ...
ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤအဘူးအလဲစှၤကတၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကန့ၢ်ဘၣ်အါထီၣ်စ့ 16/06/2022 08:34 ...
အီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤ တၢ်ပာ်ဖျါ တၢ်မၤဆါပယွဲပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်ဟဲအါထီၣ် 15/06/2022 08:14 ...
ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါအတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတိာ်ပာ်လၢ ပှၤသံအိၣ်သ့တုၤလၢ ၁ ့၄ကကွဲၢ် 11/06/2022 04:44 ...
ကညီသးစၢ်မုၢ်ကျဲးစၢးကဲထီၣ်ကသံၣ်သရၣ်မုၣ်ဖးဒိၣ်အတၢ်လဲၤကျဲ 11/06/2022 16:40 ...
ဂံၢ်သဟီၣ်မ့ၣ်အူပှ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်ကဟဲဒိၣ်ထီၣ် 09/06/2022 05:49 ...
ပှၤထူလံၤဖိ လုၢ်လၢ်ထူသနူသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိအရ့ဒိၣ်လၢ ပှၤကိးဂၤဒဲးဘၣ်လူၤပိာ်ထွဲမၤပိာ်ထွဲအီၤလဲၣ်။ 08/06/2022 13:43 ...
ဝံးထိရံယါကသံၣ်သရၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ကမျၢၢ်လၢကထီတၢ်ကးဘၢကိာ်ပူၤဒီးနါဒ့ (နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်) 20/05/2022 06:38 ...
View More