euChxD.f cdoGJeD.f*H>f'fvJ.f?

Source: Getty Images

y0JunDzdweDR yuoh.fng b.fC;w>fChxD.f cdoGJeD.f*H>f emfouh weDRvDRqD'.fw>f ySRv>[JwkRtd.fqd;oD zJuD>ftDp-whv,gtylRoh.fwz.f woh.fng0J'.f w>ftusdRtusJ v>w>fChxd.f cdoGJeD.f*H>f'fb.fe h.fvDR? ySR[Jok;vD>ftd.fqd;oD zJuD>ftDp-whv,gtylRoh.fwz.f wcsK;'fv> t0Joh.fp;xD.f zH;w>frRw>f zJuD>ftDp-whv,gtylR'fb.fe h.f w>ft&h'd.fv> t0Joh.f ub.foh.fng td.f0J'.f pSRud;xH.fe h.fvDR? w>foh.fwz.fe h.f rh>f0J'.f w>fCkw>fzH;w>frR'D; w>f[h.fw>fcdw>foGJe h.fvDR?

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
euChxD.f cdoGJeD.f*H>f'fvJ.f? 27/06/2019 05:46 ...
vleReH.fxD.foDe h.frh>frEkRvJ.f'D; zJtDp-whv,guD>fylRtHR w>frRvRuyDRtDR'fvJ.f? 27/01/2022 10:46 ...
w>f'>xD.fzd'D;w>ftd.fzsJ.fzdzJ cdAH;=19 tq>uwD>f 22/01/2022 12:42 ...
b.fC;w>fyS hRySReD.fw*Ry>ql.fcs hw>ftk.fuDRe h.fw>frEkRoh.fwz.fv>e-u>; oh.fngtDRvJ.f? 21/01/2022 09:38 ...
'fod;y[;qSJ; tdrH;jcDue h>ft*D>f b.frEkRv>yeD.fup>f'.f0J y-u>;b.frRtDRt*hRuw>>fvJ.f? 19/01/2022 09:49 ...
rlcd.fuvHRoD.f*DR 'fvJ.foh.fwz.fv>tymfzsgxD.f tDp-whv,guD>frlcd.fuvHRoD.f*DR tuh>ft*DRvJ.f? 15/01/2022 11:44 ...
zdo.f'd.fxD.fzJtDp-whv,guD>fylR usd.fph/ rk>fusdR0JRuGmf'D; w>fuwdRusdmf tw>f*H>fp>fbgp>ftd.ft*h>f w>fymfzsg 14/01/2022 10:29 ...
unDw0>rd>fy>foh.fwz.ftd.fuwJmfuwDRymfp>Rto;v>uqJ;e h>ftzd 5eH.fwkR 11eH.fuoH.f'Do'>vH 14/01/2022 07:36 ...
puJvdef zD'h&S>.fw>fymfzsg? ? ySRtDp-whv,gzdoh.fwz.f pH;v>w>ftJ.fuvkmf'GJoEle h.f rh>fw>f*h>fuDt'd.fuw>>f 28/12/2021 10:35 ...
w>ftd.fqd;qDvDRtw>feJ.fusJ? ? w>fuwJmfuwDRqdo; = zJrh.ftltD.fw>ftq>uwD>f w>f[h.ful.f,d,dzd v>eutd.fuwDRo; v>eup>ft*D>f'D; ew>fpkvD>fcD.fcd.ft*D>f 23/12/2021 10:36 ...
View More