TJ;PFBHTJ;PF UND

w>fuhRekmfvDRu'gw>fzH;w>frRv>tylRzsJ;'D;cdbH;

Source: Getty Images

w>fCdxHoh.fngtoDwcgtylR ymfzsg0J'.fv> ySRtDp-whv,gzd 5*Rtusg 2*R b.f,d.fb.fC; w>fuqSJuqSDzJt0Joh.f w>fzH;w>frRvD>ftylR'D; ySRtge h>fvGH>fylwyle h.f td.f'D; w>fol.fud>fo;*DRb.fC; w>fqgC>ftHR p;xD.fv>w>fqgoHo-wdmfuJxD.ftcgvHe h.fvDR?

cJueH.ftHRe h.f ySRrRw>fzdoh.fwz.f uhREkmfvDRrRu'guhRw>frR zJw>fzH;w>frRvD>ftylR tgxD.fuG h>fuG h>f vHtCd rh>feb.f,d.fb.fC; w>fqJ;usd;zJw>fzH;w>frRvD>ftylR 'D; td.foud;zJ w>fvD>fv>ySRtg*Rtd.feDRvDRtDRtylRe h.f{g?

b.fC;w>f*h>ftHRtv>tySJRe h.f e'due.ftDRoh0J'.fvHe h.fvDR?

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
w>fuhRekmfvDRu'gw>fzH;w>frRv>tylRzsJ;'D;cdbH; 25/03/2021 08:11 ...
w>ftd.fqd;qDvDRtw>feJ.fusJ? ? tDp-whv,guD>fylRtHRw>frRe h>fuvD oJp;w>frRp>Roh'fvJ.f? 21/10/2021 13:22 ...
y,DRok;uys>fxD.fySRxD'gok;[H;e h>fql.fxHuD>fw>fpdw>furDRtge h>f 5000*R 19/10/2021 05:32 ...
0H;xd&H,gtylRw>fzD.fCH;oh.fwz.fqDwvJto;'D; w>fv>ub.foh.fngtDRoh.fwz.f 18/10/2021 09:35 ...
th.fch.ftd.f 0H;xd&H,gu&>cd.f [h.foq.fxD.funDw0>oh.fwz.f v>utd.f'D;w>fClw>fzd; 16/10/2021 12:51 ...
w>ftd.fqd;qDvDRtw>feJ.fusJ? ? w>fCkx>w>fyS hR[H.fCDph[H;vd>fv>t-u>;tb.f 16/10/2021 08:00 ...
ySRCdxHoh.fngw>foh.fwz.f Ckoh.fngrRuG>f “vDcdbH; = cdbH;,HRx>” t*h>f 15/10/2021 07:33 ...
tJ;pfbHtJ;pfunDusdmfw>f&J.fw>fusJR rk>f,J>feHR (tD;uxdb>.f 15/ 2021) 15/10/2021 09:56 ...
tJ;pfbHtJ;pf p;xD.f w>fuG>fu'guhR usdmftguvkmf tw>f&J.fw>fusJRoh.fwz.f 14/10/2021 06:56 ...
eD.ftJ.fck.fzDrl'GJ[;w>f,HRv>unDb.fuDb.fcJt*D>f 09/10/2021 09:33 ...
View More