'DuvkmfySRrkmfo;rRuvDw>fzdtEGH? ? unDb.fuDb.fcJvD>fvHR ySRrkmfo;rRuvDw>fzd

Naw E'mer Paw San Shwe, a volunteer at Multilink, Brisbane. Source: E'mer Paw San Shwe

tDp-whv,guD>fylRtHR vgrhR toD 20 wkRvDRv> 26 oDteHRe h.f w>fymfyeD.f0J'.fv>trh>f 'Duvkmf ySRrkmfo;rRuvDw>fzd tEGHe h.fvDR? tDp-whv,guD>fylRtHR ySRrkmfo;rRuvDw>fzdtd.f0J'.f t*R 6 uuGJ>fe h.fvDR? ySRrkmfo;rRuvDw>fzdoh.fwz.f rh>f0J'.f ySRv> t[Je h.fv> uvkmftgrHRuvkmf qJ;vRtgrHtgrFd v>ty.fCkmfph>fuD;0J'.f unDzd v>t[JwkRtd.fqd;zJ uD>ftDp-whv,gtylRoh.fwz.fe h.fvDR? zJ'DuvkmfySRrkmfo;rRuvDw>fzdtEGHtHR tJ.fpfbH;tJ.fpf unDusdmf qJ;usd;oHuG>f0J'.f eD>ftH.fr>RzDq.f&G h.f v>trh>f ySRv>t[h.fvDRtw>fq>uwD>f rkmfo;rRuvD0J'.fw>f zJySRw0>v>t0Jtd.fqd;tylRe h.fvDR? tcJtHR t0Jtd.fqd;0J'.fzJ 0h.f-bH.fpbJ v>ttd.fzJ cGHpvJ uD>fpJ.ftylRe h.fvDR? cDzsdv> w>f[h.fvDRo;v> ySRw0>tylR'D; rkmfo;rRuvDw>fv> ySRw0>t*D>ftCd zJ 2012 eH.fe h.f eD>tH.fr>RzDq.f&G h.f 'd;e h>fb.f0J'.f cd.fz;wcgph>fuD;e h.fvDR? b.fC;'D; t0Jw>frkmfo;rRuvD w>fzH;w>frRt*h>fe h.f t0J&SJyF;0J'.f 'ftHRe h.fvDR?

E'mer Paw San Shwe, a volunteer at Multilink, Brisbane & Inspirational Women Award 2012
E'mer Paw San Shwe, a volunteer at Multilink, Brisbane & Inspirational Women Award 2012
E'mer Paw San Shwe

ud;eH.f'J; zJEGHtHRtq>uwD>f w>fpH;y-w>R rRvRuyDR0J'.f ySRv>t[h.fvDR tw>fq>uwD>f 'D; rkmfo;rRuvD0J'.f w>fv> tySRw0>ylR oh.fwz.fe h.fvDR? zJw>frRvRuyDRtEGHtHRtwD>fylRe h.f w>frR0J'.f rl;yGJv>xHuD>f'Dwbh.fng xD.fv>tuxdtgr; 'ftrh>f w>fpH;bsK;pH;zSd.fu'guhR tDp-wh,g t*R 6 uuGJ>f v>t[h.fvDRo; rkmfo;rRuvD w>fzH;w>frR zJt0Joh.f tw>ftd.frltylRe h.fvDR? w>frRvRuyDR pH;xD.fy-w>R v>t,HR0J'.fwEGHtHR y.fCkmf0J'.f'D; w>f'k;tD.f *DRw>ftD.f? w>ftDv;z;xHv>*DRcD? w>ftD.frk>fqgcDw>ftD.f trJmfng w>frRph>fuD;0J'.f w>f[h.fvDR cd.fr; trl;oh.fwz.f'D; w>frRph>fuD;0J'.f w>ftD.fbl.ftD.fyGJ w>ftd.fzSd.f&dzSd.f'D; w>frRvdoh.fwz.fe h.fvDR?

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
'DuvkmfySRrkmfo;rRuvDw>fzdtEGH? ? unDb.fuDb.fcJvD>fvHR ySRrkmfo;rRuvDw>fzd 23/05/2019 06:29 ...
b.fC;w>fyS hRySReD.fw*Ry>ql.fcs hw>ftk.fuDRe h.fw>frEkRoh.fwz.fv>e-u>; oh.fngtDRvJ.f? 21/01/2022 09:38 ...
'fod;y[;qSJ; tdrH;jcDue h>ft*D>f b.frEkRv>yeD.fup>f'.f0J y-u>;b.frRtDRt*hRuw>>fvJ.f? 19/01/2022 09:49 ...
rlcd.fuvHRoD.f*DR 'fvJ.foh.fwz.fv>tymfzsgxD.f tDp-whv,guD>frlcd.fuvHRoD.f*DR tuh>ft*DRvJ.f? 15/01/2022 11:44 ...
zdo.f'd.fxD.fzJtDp-whv,guD>fylR usd.fph/ rk>fusdR0JRuGmf'D; w>fuwdRusdmf tw>f*H>fp>fbgp>ftd.ft*h>f w>fymfzsg 14/01/2022 09:44 ...
unDw0>rd>fy>foh.fwz.ftd.fuwJmfuwDRymfp>Rto;v>uqJ;e h>ftzd 5eH.fwkR 11eH.fuoH.f'Do'>vH 14/01/2022 06:07 ...
puJvdef zD'h&S>.fw>fymfzsg? ? ySRtDp-whv,gzdoh.fwz.f pH;v>w>ftJ.fuvkmf'GJoEle h.f rh>fw>f*h>fuDt'd.fuw>>f 28/12/2021 10:35 ...
w>ftd.fqd;qDvDRtw>feJ.fusJ? ? w>fuwJmfuwDRqdo; = zJrh.ftltD.fw>ftq>uwD>f w>f[h.ful.f,d,dzd v>eutd.fuwDRo; v>eup>ft*D>f'D; ew>fpkvD>fcD.fcd.ft*D>f 23/12/2021 10:36 ...
rh>ftDp-whv,guD>fql.fcs hoEluG>fq>.frJmf'D; tdrH;jcD cdbH; tw>fb.fulb.f*mf*D>frk>f*D>fyR ue h>fph>fuD;{g? 22/12/2021 06:26 ...
b.fC;tdrH;jcDt*h>fe h.f w>frEkRoh.fwz.fv>eub.foh.fngtDRvJ.f? 17/12/2021 04:26 ...
View More