TJ;PFBHTJ;PF UND

w>f'>xD.fzd'D;w>ftd.fzsJ.fzdzJ cdAH;=19 tq>uwD>f

Pregnant woman taking a vaccination Source: Getty

ySRv>ttd.f'D;[k;o; (ySRrd>f'>) 'D; ySRtd.fzsJ.fzd zJcdAH;=19 w>fqgoHo-wdR &RvDRto; tq>uwD>foh.fwz.f b.ftd.fuwJRuwDRvDRto;'fvJ.f t*h>fe h.f o&.frk.f eD.fvgzD v>trh>f ySR[h.fw>foh.fnge>fy>>f'D; ql.fcs h*h>f0D &SJyF;0J'.f tDR'ftHRe h.fvDR?

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
w>f'>xD.fzd'D;w>ftd.fzsJ.fzdzJ cdAH;=19 tq>uwD>f 22/01/2022 12:42 ...
ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဃုထၢအဆၢ ကဒိဘၣ်မၤဟူးတၢ်ပှ့ၤဟံၣ်ဃီဒ်လဲၣ်။ 14/05/2022 07:56 ...
ကညီတဝၢ ပှၤအဆိကတၢၢ်တဖု လဲၤဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီး တၢ်အိၣ်ဆိးအဂ့ၢ်ဖဲ အါရၤရဲၣ် 13/05/2022 05:12 ...
သူၣ်ညိးတၢ်ဆါကဲထီၣ်အသးသတူၢ်ကလာ်ဒီးဖိသၣ်အဂၤ ၂ဝဝဃၣ်ဃၣ် တၢ်ဃိထံသ့ၣ်ညါအီၤအဖၢမုၢ် 12/05/2022 05:45 ...
လီၢ်ခၢၣ်သးစ့တၢးမၤအါထီၣ်စ့အ့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအတကွီၣ်လဲၢ်မး 07/05/2022 07:14 ...
ပိာ်မုၣ်ဒီးဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတၢ်မၤဆူၣ်မၤဆီးအဂ့ၢ် 06/05/2022 20:15 ...
၂ဝ၂၂ တၢ်ဃုထၢ။ ။ လ့ၣ်ဘရၢၢ်ပၣ်တံၣ် 06/05/2022 12:56 ...
ပှၤလၢနသ့ၣ်ညါအီၤတဂၤဂၤ မ့မ့ၢ်ပှၤတူၢ်ဘၣ် ဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတၢ်မၤဆူၣ်မၤဆီးန့ၣ် နကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ်။ 05/05/2022 07:59 ...
စကီၣ်မီၤရံၤစၢၤကဲထီၣ်ဘၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်ဒ်လဲၣ် 30/04/2022 08:43 ...
၂ဝ၂၂ တၢ်ဃုထၢ။ ။ လ့ၣ်ဘၢၣ်ပၣ်တံၣ် 29/04/2022 12:01 ...
View More