TJ;PFBHTJ;PF UND

ပှၤလၢနသ့ၣ်ညါအီၤတဂၤဂၤ မ့မ့ၢ်ပှၤတူၢ်ဘၣ် ဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတၢ်မၤဆူၣ်မၤဆီးန့ၣ် နကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ်။

Source: Getty Images/Kittisak Jirasittichai/EyeEm

ပှၤအီစထြ့လယါဖိအါဒံအါဂၤသ့ၣ်ညါဝဲ ပှၤလၢအဝဲသ့ၣ်ညါအီၤသ့ၣ်တဖၣ် တူၢ်ဘၣ်ဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတၢ်မၤဆူၣ်မၤဆီး မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤဒၢၣ်မၤနၢၤသ့ၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤသးအုးဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ။

နမ့ၢ်သ့ၣ်ညါလၢ ပှၤလၢနသ့ၣ်ညါအီၤတဂၤဂၤမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ် ဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတၢ်မၤဆူၣ်မၤဆီးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကီဒိၣ်မးလၢနကမၤစၢၤအီၤ တဆီဘၣ်တဆီန့ၣ်လီၤ။ နာ်သက့လၢနဟ့ၣ်မၤစၢၤအီၤ ကသ့အဂီၢ်န့ၣ် ဖဲအီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤအံၤ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအကျိၤအကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်အါမးအဃိ မ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤတမံၤန့ၣ်လီၤ။

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ပှၤလၢနသ့ၣ်ညါအီၤတဂၤဂၤ မ့မ့ၢ်ပှၤတူၢ်ဘၣ် ဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတၢ်မၤဆူၣ်မၤဆီးန့ၣ် နကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ်။ 05/05/2022 07:59 ...
ပှၤတဝၢပှၤဖီၣ်ကသံၣ် သရၣ်န့ၢ်(ထ်)လီၤဆဲး အတၢ်လဲၤခီဖျိ 19/06/2022 10:02 ...
ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအနွံ။ ။ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ တၢ်လဲၤခီဖျိဒီး မၤလၤကပီၤဘၣ် ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအပှၤတဝၢ လၢအလီၤဆီလိာ်အသးသ့ၣ်တဖၣ် 18/06/2022 11:35 ...
ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤအဘူးအလဲစှၤကတၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကန့ၢ်ဘၣ်အါထီၣ်စ့ 16/06/2022 08:34 ...
အီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤ တၢ်ပာ်ဖျါ တၢ်မၤဆါပယွဲပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်ဟဲအါထီၣ် 15/06/2022 08:14 ...
ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါအတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတိာ်ပာ်လၢ ပှၤသံအိၣ်သ့တုၤလၢ ၁ ့၄ကကွဲၢ် 11/06/2022 04:44 ...
ကညီသးစၢ်မုၢ်ကျဲးစၢးကဲထီၣ်ကသံၣ်သရၣ်မုၣ်ဖးဒိၣ်အတၢ်လဲၤကျဲ 11/06/2022 16:40 ...
ဂံၢ်သဟီၣ်မ့ၣ်အူပှ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်ကဟဲဒိၣ်ထီၣ် 09/06/2022 05:49 ...
ပှၤထူလံၤဖိ လုၢ်လၢ်ထူသနူသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိအရ့ဒိၣ်လၢ ပှၤကိးဂၤဒဲးဘၣ်လူၤပိာ်ထွဲမၤပိာ်ထွဲအီၤလဲၣ်။ 08/06/2022 13:43 ...
ဝံးထိရံယါကသံၣ်သရၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ကမျၢၢ်လၢကထီတၢ်ကးဘၢကိာ်ပူၤဒီးနါဒ့ (နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်) 20/05/2022 06:38 ...
View More