w>fpdw>furDRySJRwkmf/ vHmfCH;Cmf/ w>fymfyeD.f? ? b.frEkR,ElRtg&HR26 rh>feHRoDuDcJv>tDp-whv,g ySRxlvHRzdoh.fwz.ft*D>fvJ.f?

Watu washiriki katika maandamano ya "siku ya uvamizi" kwenye siku kuu ya Australia mjini Melbourne 26 January, 2018. Source: Getty

ud;eH.f'J; vg,ElRtg&HR 26oDe h.f tDp-whv,guD>f oh.feD.fxD.f tJuvH;tw>f [JEkmfvDRrRvJ>ftD.fuD>f v>tp;xD.fzJ 1788eH.fe h.fvDR? tJuvH;tw>fp;xD.f [JEkmfvDRrRvJ>ftD.fuD>ftHR w>fud;tDRv> “tDp-whv,guD>ftrk>feHR”e h.f rh>fw>f*h>fvdmfbSDvdmfwcge h.fvDR? v>ySRtbD&uFHRe>R'D; xD&h.fp-xh.ftgvJ'> oh.fwz.ft*D>f p;xD.fv>1938eH.fvHRvHR vg,ElRtg&HR 26oDrh>frk>feHRv> w>fymfzsgxD.fw>fxD'g 'D;ud;0J'.ftDRv> “w>fo;tk;rk>feHR”e h.fvDR? wkRvDRzJrk>frqgweHRtHRe h.f rk>feHRtHR b.fw>fud;ph>fuD;tDRv> “w>f*kmfql.f*kmfzsd;rk>feHR” rhwrh>f “w>fylRzsJ;v>w>foHrk>feHR” e h.fvDR?

ySReD.fw*Rpkmfpkmf rhwrh>f ySRwzk wu&l>f tw>fud;ymfzsgxD.f “,ElRtg&HR 26” oD w>f*h>fv>w>fvD>fcHoh.fwz.f rh>fvDRqDvdmfo;emfouh w>f*h>fcd.foh.fe h.f b.fxGJvdmfo;'D; w>fpdurDRySJRwkmfe h.fvDR? tcDynDe h.f tDp-whv,g ySRxlvHRoh.fwz.f t0Joh.f[D.fcd.f/ w>ful.fb.ful.foh/ oJp;w>fbs>oh.fwz.f/ oEloh.fwz.f/ ql.fcs ht*h>f'D; w>fb.fxGJ'D;t0Joh.ftuvkmfuvkmf tzDcd.f td.fwh>fymfp>Rwh>fvH'D; tw>fpdw>furDRw>fpH.fnDy>vDRo;'.f0Je h.fvDR? rh>fw>fv>ttd.fymfp>R wcsK;v>ySR,l&yRzdoh.fwz.f[JwkRvDR'D; w>ftHRwwl>fC.fuGHmfto;eDwbsDb.fe h.fvDR?

tbD&uFHRe>R'D; xD&h.f-xh.ftgvJ'>cGJ;,mfw>f*h>fvdmfbSDvdmftylR w>f*h>fcd.foh.f v>tb.fxGJ'D; w>fpdurDRySJRwkmfe h.f ySRtg*Rtw>fymfo;e h.f twuGD>fvJ>fr;e h.f vDR? emfouh ySRxlvHRzdu&l>ftgu&l>ft*D>f b.fC; w>fpdurDRySJRwkmftHR  w>fymfyeD.ftDR'fvJ.fe h.f w>fxH.foh.fwz.fvDRqDvdmfto;e h.fvDR?

w>ftHRrh>f0J'.fw>f*h>fp;xD.ftcD.fxH; v>tDp-whv,guD>f urs>>foh.fwz.f tw>f*h>fvdmfbSDvdmfw>.fyD.foud;b.fC; “w>foh.fngymfyeD.f uvk>f/ w>fo;vDRyvdmf 'D; w>frh>fw>fwD”e h.f vDR?  w>fxH.ftrHRtguvkmfoh.fwz.fe h.f ymfzsgxD.ftuh>ft*DR t'dtwJmfvDRqD v>w>fymfyeD.fySRxlvHRzdt*h>f v>tDp-wh v,guD>f tw>fw>.foud;tDRe h.fvDR?

Australians Celebrate Australia Day As Debate Continues Over Changing The Date
Australians Celebrate Australia Day As Debate Continues Over Changing The Date
Getty Images

‘w>fymfyeD.f’

w>fymfyeD.ftw>fynd.foh.fwz.ftusgwrHRe h.f rh>fw>fqDwvJ tDp-wh v,guD>f xHuD>foJp;w>fbs>cd.foh.f v>uymfyeD.f0J'.fySRxlvHRzdoh.fwz.fe h.fvDR? 2020eH.f w>fzH;rRv>w>fuqDwvJxHuD>foJp;w>fbs>cd.foh.ft*D>fe h.f  b.fw>fqD.fxGJwh>f0J'.ftDRv>  ySRohySRb.fpJReD.foh.fwz.f/ bsD.f'd.fx;cD ySRoHuG>fw>foh.fwz.f/ oJp;w>fbs>cd.foh.ft*h>fcDrh&S>.foh.fwz.f'D; w>fCkx>urs>>fw>fymfo;uD.fu;u&>oh.fwz.f/ w>fymfzsgoh.fwz.f'D; w>f[h.ful.f[h.fz;oh.fwz.f  v>tb.fw>frRwh>ftDRp;xD.fv> 1980 eH.f vHe h.fvDR?

w>ft'dtwJmfv>w>foh.fngtDRtg 'D;w>fw>.fyD.foud;tDR  v>w>frJmfnguw>>fe h.f rh>f0J   “tlvl&lw>fbd;b.f&RvDR[Je h>f v>o;ylR” 'D; w>ftHRrh>f tbD&uFHRe>R'D; xD&h.fp-xh.ftgvJ'> c>.fp;oh.fwz.f tw>ftd.fzSd.foud; tq>v>t[Jtd.fzsgxD.fe h.f vDR? c>.fp;oh.fwz.ftw>ftd.fzSd.ftHR b.fw>frR0J'.ftDR 13bsD/ wbsDpkmfpkmfe h.f ,HR0J'.f 3oD 'D;w>frRtDRoukRxHuD>f'Dbh.fe h.f vDR?

'HzgchR rh>f0J'.f “w>f[Je h>fv>o;ylR” w>f[l;w>f*JR  tySRy>qS>&J.fusJRw>f tcd.f'd.fw*R e h.fvDR?   w>f[l;w>f*JRtHR rh>f'fod; ySRuoh.fngtgxD.f tlvl&l vHmfbd;b.f&Rt*D>fe h.fvDR? t0JpH;0J'.f w>ftHRrh>f'fod;zJbsD.f'd.ftylRe h.f utd.f'D;ySRxlvHRzdtc>.fp;w*Rt*D>fe h.fvDR?

“yw>fymfo; 100ySJRySJRe h.f rh>f0J'.fv> tlvl&lw>fbd;b.f&RvDRt*D>fe h.fvDR? tCd =“w>fuvk>f/ w>fo;vDRyvdmf 'D; w>frh>fw>fwD” oh.fwz.fe h.f y.fCkmfzJ yw>f&J.f w>fusJR ud;cg'J;C.fC.ftylRe h.f vDR? 'f,wJwh>ftDRtod; zJw>foh.fwz.ftylRe h.f w>fqdurd.fb.fC; bsD.f'd.ftylRub.ftd.f'D; ySRxlvHRzdc>.fp;w*R v>uuwdRe h>f p>Rw>fv>ySRtbD&uFHRe>R'D; xD&h.fp-wh.ftgvJ'>oh.fwz.ft*D>f/ uwJw>fzJtDp-wh v,g'H.frd.fjch.fpH.fySRw0>tylR/ v>w>f'Do'> tDp-whv,g xHuD>foJp; w>fbs>cd.foh.ft*D>f/ rh>frR'fe h.fo>ys>Rr; ySRxlvHRzdt*h>f oh.fwz.f w>fymfvDRwJmfwh>f'fod;v>tylRuGHmf we h>fv>Rb.fe h.fvDR?”

“w>fuvk>f”

w>fymfyeD.f tDp-whv,g ySRxlvHRzdzJw>fbs>oJp;cd.foh.ftylRe h.f tw>fynd.frh>f'fod; zJw>frRw>fq>wJmfw>f*h>fv>tb.fC;'D; t0Joh.fySRw0>t*D>foh.fwz.ftcg uy.fCkmf0J'.f'D; t0Joh.f uvk>f w>fymfol.fymfo;w>fqdurd.foh.fwz.fe h.fvDR?  

b.fq.foemfouh ySRweDReDRe h.f t0Joh.fqdurd.f0J'.f v>w>fuuwdRe h>f p>Rw>fv> ySRxlvHRzdoh.fwz.ft*D>f w>f'k;td.fxD.fc>.fp;wzke h.f *hR'd.fe h>f w>f'k;td.fxD.f ySRxlvHRzdbsD.f'D.fc>.fp;w*Re h.fvDR?  w>fqdurd.f'ftHRe h.f rh>f0J'.f tDp-whv,g ySRxlvHRzdudwdmf cJ>f,>f tw>f[h.ful.f[h.fz;wcge h.fvDR?

 “w>feD.fuD>fe h.f etd.f'D;bsD.f'd.fc>.fp;w*Roh0J'.f emfouh bsD.f'd.fc>.fp;t0Je h.f 'd;oe hRxD.fto;v> y.fwH.fwzk*hRwzk*hR v>tuJxD.fy'd.ftzDcd.fe h.fvDR? t0Joh.f rh>fySRv> t'k;td.fxD.f rhwrh>fxk;oHuGHmf w>fymfvDRusdRusJoEloh.fwz.f 'D;t0Joh.frh>fySRv> t'k;td.fxD.foJp;w>fbs>e h.fvDR?”

rH;px>.f ,>f pH;0J'.f “tCd ySRv>ttd.f'D;w>fpdw>furDRe h.f rh>fy'd.fe h.fvDR? bsD.f'd.f'd.fc>.fp;e h.f [JcDzsdto;v> c>.fp;qlbsD.f'd.fe h.fvDR?”

Minister for Indigenous Australians Ken Wyatt speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra, Tuesday, August 17, 2021.
Minister for Indigenous Australians Ken Wyatt speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra, Tuesday, August 17, 2021.
AAP Image/Lukas Coch

b.fq.foemfuh v>w>fuGJ;ymfyeD.fvDRtDRzJoJp;w>fbs>tvD>fe h.f rH;px>.f ,>f qS>EkmftDRv> w>fu'k;td.fxD.f w>fymfvDRoJp;w>fbs>u&>rd>fyS>fwzktCd v>b>uFgvlef 'D; clef*g&gcgef ydmfrk.f 'geH vgchef t*D>fe h.f rh>fw>fv>tw-u>; wb.fwcg'D; rh>fw>fvDRo;[;*DR wcge h.fvDR?

'geH vgchef pH;ph>fuD;0J'.fv> “w>fu'k;td.fxD.fbsD.f'd.fc>.fp; wkRv>w>fCkx> urs>>fw>fymfo; v>w>fuymfyeD.ftDRzJ oJp;w>fbs>tylRt*D>fe h.f w>fqD.fxGJrRp>R oh.fwz.f td.f0J'.ftgr;tCd w>ftHRrh>fw>f-wD v>w>fuvDRr>fwl;uGHmft*D>f v>w>fub.fuGJ;vDR'.ftDR'D;uoH.fxHxJwxH.fzd{dRe h.f vDR? ,qdurd.f b.fC;w>f*h>ftHR w>ftHRurh>fw>fv>tw-u>;wb.fwcg'D; rh>fw>fvDRo;[;*DR wcg v>ySRv>tusJ;p>;*JRvdmfoyS>fyS>foh.fwz.ft*D>f vDRqD'.fw>fv>ySRo;yS>f oh.fwz.ft*D>fe h.f vDR?”

“w>fo;vDRyvdmf”

w>ft*RwrHRv> w>fw>.fyD.foud;tDR t'd.fuw>>fe h.frh>f0J'.f “w>fo;vDRyvdmf” tcDynDrh>f0J'.f v>y'd.f'D; ySRxlvHRzdoh.fwz.ftb>.fp>Re h.f w>furR0J'.f w>fo;vDRyvdmftvHmfCH;Cmfwcg 'ftrh>f w>fymfyeD.fySRxlvHRzd tbD&uFHRe>R'D; xD&h.fp-xh.ftgvJ'>zdoh.fwz.ftHR rh>fySRv>ttd.fwh>fymfzJ[D.fcd.ftHRwcsK;'fv> tJuvH; [J[H;e h>fy>tDR'D; rRe h>fql.f[D.fcd.fuyHR'D; qD.fwH>frRe>R ySRxlvHRzdoh.fwz.f 'H;b.fe h.fvDR? v>ySRtg'Htg*Rt*D>fe h.f xHuD>f'Dbh.ftywD>f w>fo;vDRyvdmf rhwrh>f uD>fpJ.fcJv>mf rhwrh>f w>fymfyeD.fw>fo;vDRyvdmfoh.fwz.f (v>tw'd;oe hR to;v>bsD.f'd.fc>.fp;) e h.f ub.frh>f0J'.f w>fynd.ftqduw>>fwcg cDzsdv> w>ftHRtcDynDrh>f0J'.f w>fymfyeD.f w>fpdurDRySJRwkR'D; w>fp;xD.f w>frRClrRzd;uhRw>f'D; w>fwJzsgxD.fw>frh>fw>fwDe h.fvDR? w>ftHRuvDR*mf0J'fod; uD>fe,lZHvJ.f/ uD>fcJe'.f'D; uD>ftrJ&uR rRtDRv>t0Joh.fySRxlvHRzdoh.fwz.f t*D>fe h.fvDR?

cDzsdv>w>ftHRtCd zJ2017eH.fe h.f tDp-whv,gySRxlvHRzdu&l>fwu&l>f 'k;td.fxD.f0J'.f tlvl&l c0h&S>.f w>ftd.fzSd.fz;'D; v>y.fCkmf *le h'D; *l'Hrg&R ydmfrk.fo;yS>f vh'H,g -xd.f zJ0H;xd&H,gtylR/ v>trh>f tDp-whv,g -uHy.fwH.f bsD.f'd.fx;cDc>.fp; v>0H;xd&H,guD>fpJ.ft*D>fw*Re h.fvDR?

Lidia Thorpe
Senator Lidia Thorpe during a smoking ceremony at the Aboriginal Tent Embassy at Parliament House in Canberra.
Getty Images

v>uvkmf'l.ftp>RtoGJ.fud;uvkmf'J;t*D>f rhwrh>f ySRuvkmf ud;uvkmf'J;t*D>fe h.f t0Jemfv> w>fw>.fywD.foud;w>fzH;w>frRwqDb.fwqDv> ty.fCkmf'D; ySRcJv>mfe h.f tvD>ftd.fv>w>fub.f rR'H;0J'.ftDRe h.fvDR?

t0JpH;0J'.f “w>fpH.fnD.fq>wJmfv> t0Joh.fvd.fb.frEkRvJ.f'D; t0Joh.ftJ.f'd; w>frEkRvJ.fe h.f rh>f0J'.ft0Joh.fw>fcGJ;w>f,mfwcge h.fvDR? ,qdrd.fe h.f yub.f td.f'D;w>fwJoud;v> tySJR'D;w>fymfuJvdmfo;w*Rb.fw*R'D; ysJySRunD oh.fwz.f/ ySRcJv>mf v>tu[Jy.fCkmf zJpDReD.fcd.fw>fw>.fyD.fud;tylRe h.fvDR? wrh>fxJ'.f ySRv>w>fuGJrkmftDRb.f? w>frR'ftHRwuvkmfe h.f rh>fw>fzH;w>frR &J.fusJRwcgv> tymfvDRwJmfwh>fuGHmf0J'.f *H>fcD.fxH;urs>>f oh.fwz.fe h.fvDR?”

zJv>tb.fC;'D;w>fpdurDRySJRwkRt*h>fe h.f ySRxD'gw>fv>*H>fcD.fxH;tywD>foh.fwz.f rh>fw>fpdurDRv>w>fvD>fcHwcg v>trR*hRxD.fySRtbD&uFHRe>R'D; xD&h.f-xh.ftgvJ'> oh.fwz.f tw>ftd.frle h.fvDR?

tbD&uFHRe>R'D; xD&h.fp-xh.ftgvJ'> o;p>fu&l>fweDReDRe h.f t0Joh.f b.fol.fb.fo;0J'.f w>fxH.fv> w>fu'k;td.fxD.f w>fo;vDRyvdmftvHmfCH;Cmf wcge h.fvDR? t0Joh.fe h.f wtJ.f'd;0J'.f w>fxH.fv> w>furRw>fCkx>urs>>f w>fymfo; rhwrh>f w>fymfyeD.ftDRzJ xHuD>foJp;w>fbs>cd.foh.ftylR cDzsdv> w>ftHRucDynDuJxD.f0J'.f w>frRv>tb.fbs;pJvdmfto;'D; cd.fvd.feH.f w>frRvJ>f tD.fuD>foEl tw>fqDvDRto;oh.fwz.f v>t0Joh.fwymfyeD.ftDRb.fe h.fvDR? v>t0Joh.fw>fxH.ftylRe h.f w>frRvJ>ftD.fuD>f tw>fy>w>fjy; w>fpH.fnD.fyDwh oh.fwz.fe h.f rh>fw>fv>trRb.f'db.fxH; ySRxlvHRzdoh.fwz.f tw>fpdurDRySJRwkmf 'D; t0Joh.fw>fcGJ;w>f,mfv> tupH.fnD.fy>vDRo;'.f0J t*D>fe h.fvDR?

o;p>fu&l>foh.fwz.ftHR t0Joh.f'k;td.fxD.fxH&l>fuD>foJ;t*h>ft*DR cDzsd t0Joh.fymfzsgxD.ftDRzJ thx>.feJ;'D; ySR*h>f0D urs>>fw>fqJ;usd;oh.fwz.ftylR Ckmf'D;t0Joh.fw>frRoud;/ xk;zSd.f0mfzSd.f oud;vdmfto;'D; ymfzsgxD.foud; w>fxD'gzJusJcd.f v>tChxD.fw>furRw>fqDwvJ e h.fvDR?

w>fxD'gw>fuymfyeD.fzJxHuD>foJp;w>fbs>cd.foh.ftylRe h.f rh>f0J'.f tbD&uFHRe>RySRy>>fq>w>ftod.f'loh.fwz.f v>tb.fw>foh.fngtDR'ftrh>f “0g&f” e h.fvDR?

*grHvg&h/ clrg'D; rl&l0g&H ydmfcGg bdpyh&Hrf rh>fySRb.frlb.f'gzJ “0g&f” u&l>ftylR w*R v>txD'g0J'.f w>fpdurDRv> t[JvDRe h>fqlw>fzDcd.f tusdRtusJoEle h.f vDR?

“,qdurd.fe h.f w>fwJoud;w>f'D;ySRw0>e h.f wrh>fw>ftvD>ftd.feD.feD.f wcgv>w>fub.frRtDR 'D;wrh>fw>fv>tusdRtusJv>tb.fwcgb.f/ t*RwrHRv> tb.fC; ySRtbD&uFHRe>R oh.fwz.f t*h>fe h.f wrh>fw>fwcgv> tJ.f'd;w>.fyD.foud;tDRph>fuD;b.f? w>fv>yo;vDtDRxDbde h.frh>f'.f w>fo;vDRyvdmf 'D; w>fw>.fyD.foud;v>tb.fxGJ'D;w>f*h>ftHRe h.fvDR?”

Protest against Australia Day in Melbourne
Indigenous activists and supporters protesting in Melbourne on 26 January 2019.
Getty Images

“0g&f”u&l>f tw>ftd.fq>x>.feD.feD.fe h.f rh>f0J'.f wrRbs;pJvdmfto;'D; cd.fvd.feH.f w>frRvJ>ftD.fuD>foEl tw>fqDvDRymfvDRoh.fwz.fb.f emfouh rHpx>.f bd e>fy>>f0J'.fv> w>f*h>frd>fyS>fv> w>fpH.fnD.fy>vDReD.fup>fo;e h.f rh>fw>fv>tysJ tbD&uFHRe>R'D; xD&h.f-xh.ftgvJ'> oh.fwz.f w>f*h>fv>tb.fC;'D;t0Joh.fe h.f t0Joh.fteD.fup>f'.f0J urRw>fq>wJmfe h.fvDR?

b.fC;w>fuwdRv> w>frRClrRzd;uhRw>fe h.f w>fw>.fyD.foud;td.fph>fuD;e h.fvDR?

zgvg,g ydmfcGg rJu>>f rJefqJvf rh>f0J'.f ySRxD'gw>f/ yD>f&D'D; tbD&uFHRe>R [D.fcd.ft*h>fuD.fu;u&>zJxJ;prheH,g tySRy>RvD>fqh.feDRw*Re h.fvDR? t0Jemfv> w>frRClrRzd;uhRw>fv>ttd.f'D;tcDynD t'dtwJmftrh>ftwDe h.f tbD&uFHRe>Roh.fwz.f tw>fCkx>td.f0Je h.fvDR?

t0JpH;0J'.f “w>fusJRClusJRzd;uhRw>f t'dtwJmftrh>ftwDe h.f vDR*mf'fod; 2007 cJbH&.f ChouGHun;uhR p>RoGJ.fv>w>f[k.ftDRoh.fwz.fe h.fvDR?”

w>fymfyeD.f tbD&uFHRe>Re h.f w>frRtDRue h>fwkRxD.fxD.fb;oh'fvJ.ft*h>f rHpx>.f rJefqJvf wJtDRv>t*h>f vDRwH>fvDRqJ; 'H;tHRe h.fvDR?

“zJuD>fp>zSd.fy'd.ftylR w>frh>fymfvDRwh>f vHmfCH;Cmfwcge h.f w>ftHRwrh>fw>fzH;w>frR v>ttd.f'D;w>fbHblwcgb.f? ysJuD>fp>zSd.fy'd.f 'k;td.fxD.fw>fod.fw>foDw>fbs> v>w>fu'k;td.fxD.f xHuD>f'Dbh.f tbD&uFHRe>Ru&>rd>fyS>ft*D>f/ u&>rd>fyS>ftHR ub.fqDvDRymfvDRw>ftusdRtusJ v>t*hRv> tbD&uFHRe>RtySRw0>oh.fwz.ft*D>fe h.fvDR?”

“cHrHRwrHRe h.f ,tJ.f'd;v> uD>fp>zSd.fy'd.f uymfvDRw>fod.fw>foDw>fbs>v> w>fu'k;td.fxD.f vHmfCH;Cmf cD.frH;&S>.fwzk 'D; vHmfCH;CmfcD.frH;&S>.ftHR ub.fuGJ;y-wD>fymfvDR vHmfCH;CmftHRe h.fvDR? ,qdurd.f w>fcHcgtHR u'k;td.fxD.fw>fvDRqDeD.feD.f v>tbD&uFHRe>R oh.fwz.ftw>ftd.frlt*D>fe h.f vDR?”

v>w>fuuGJ;ymfvDR tbD&uFHRe>R “w>fuvk>f” t*D>f uD>fp>zSD.fy'd.f ymfzSd.f0J'.f ySR[h.ful.f[h.fz;w>fu&>o>zk v>tuzD.fvdmfpkv> *H>fcD.fxH;ywD>f/ cdcd.f[D.fu0DRtywD>f'D; xHuD>f'Dbh.ftywD>foh.fwz.fe h.fvDR?

clef*g&gcgef'D; tg0huFg ydmfcGg o&.f'd.fpd xDrf cgvfrg rh>f0J'.f uD>fp>zSd.fy'd.f ySRuGJ;ymfzsgxD.f w>fuvk>f tySR[h.ful.f[h.fz;w>fu&l>f ySRy>RvD>fqh.feDRoCJR w*Re h.fvDR?

Scenes In The Winter Light Of Australia
The red rock face of Uluru at sun set, the sacred home for thousands of years of the Yankunytjatjara and Pitjantjatjara people in the central Australian desert.
Getty Images AsiaPac

t0JpH;0J'.f t0Joh.ftrlt'ge h.f b.fuGJ;wD.fzsgxD.f0J'.f w>f*h>fv>tvDRqDvdmfto;oh.fwz.f qluD>fp>zSd.fy'd.fttd.f 'D; uD>fp>zSd.fy'd.fe h.f uuG>f0J'.f “w>fuvk>f” rEkRoh.fwz.fv> t0Joh.f uymf*>>fymfus>RtDRe h.fvDR?

“y'k;td.fxD.f0J'.f usdRusJv> vHmfC;Cmftuh>ft*DRtrd>fyS>foh.fwz.ft*D>f b.fq.foemfuh yw>f[l;w>f*JRe h.f wrh>fb.fC;'D;w>fuG>fvHmfCH;Cmfoh.fwz.fb.f? rh>fb.fwJtDR&SJ&SJzde h.f rh>fw>fv>tb.fC;'D; bsD.f'd.fc>.fp;e h.fvDR?”

cJueH.ftHR w>fymfzsgtHRb.fw>frR0HRtDR wkRv>tvD>fcHuw>>ftywD>fvH 'D; uD>fp>zSd.fy'd.f td.f'D;w>f&J.fw>fusJRv> y'd.fySRul.fvdmfw>fu&l>f uuG>fxH qdurd.fuhR w>fymfzsgtHR 'D;w>.fyD.foud;tDR rh>f0HRe h.f ymf*>>fymfus>RtDR v>tzd;rH'D;oJp;w>fbs> 'D;wcsK;'fzJ w>frRu'gw>fCkx>wbsDu'D;b.fe h.f w>foh.fwz.ftHR w>furR0HRrRwJmftDR cJv>mfe h.fvDR?

u&l>fv>twtJ.f'd; rRb.fvdmfzd;rHvdmfo;cHcD,>fcD'D;t0Joh.f w>fb.fo; tusdR tusJoh.fwz.ft*D>f o&.f'd.fpd cgvfrgpH;0J'.f tbD&uFHRe>Roh.fwz.f tvD>ftd.fv> ub.f[H;e h>f0J'.fw>fcGJ;w>f,mf v>ttd.fzJt0Joh.ftrJmfngtHRe h.fvDR?

“w>fv>yub.frRtDRe h.f ,qdurd.furh>f0J'.f yub.fuG>f w>fzJtHR'D; cJueH.ftHRe h.fvDR? w>frEkRoh.fwz.fv>urRtDRue h>fwkRxD.fxD.fb;vJ.f/ w>frEkRoh.fwz.fv>yrRtDRue h>f vJ.f/ v>twtd.f'D;w>fqDwvJtDR'D; tbD&uFHRe>R'D; xD&h.fp-xh.f tgvJ'> tw>f*h>ftrh>ftwDoh.fwz.f b.fe h.fvDR?”

“y'd;e h>fb.fvH udwdmfcd.fuw>>f tw>fqD.fxGJ qlySRxlvHRzd*h>f0Dudwdmf v>ttJ.f'd; rRvJRxD.fvJRxD 0J'.f bsD.f'd.fc>.fp;e h.fvDR? tCde h.f yub.f[H;e h>fw>ftHR'D; zJurRtDRohtcg ub.foltDR 'ftbsK;w>fzSd.futd.ft*D>fe h.fvDR?”

tbD&uFHRe>R'D; xD&h.fp-xh.ftgvJ'> oh.fwz.f usJ;p>;*JRvdmfv> w>furRvJRxD.fvJRxD t0Joh.ftcGJ;t,mft*D>f p;xD.fv> ySR,l&yRzdoh.fwz.f [JEkmfvDRql tbD&uFHRe>R[D.fcd.fvD>f vHRvHRvHe h.fvDR?

uwD>fzJw>frRw>fq>wJmfv> rh>fw>fuol w>fymfyeD.f usdRusJv>tvDRqDvdmfto; zJvJ.fwcgvJ.ft*D>fe h.f tbD&uFHRe>R'D; xD&h.fp-xh.ftgvJ'>tySRw0>oh.fwz.f o;vDRyvdmfv> w>fymfyeD.ftHR utd.f'D;tcDynDtrh>ftwD zJtDp-whv,g w>fpH.fpdRwJpdRtylRe h.fvDR? w>fymfyeD.f'D; w>fuvk>f tw>f*h>ftHR y'd.fy>Ekmfph>fuD;tDRzJ xHuD>f'Dbh.fw>fw>.fyD.fud;t*h>f tw>f&J.fw>fusJR tylRe h.f vDR?

This story is also available in other languages.