စးထီၣ်တနံၤအံၤ မိးဒၢနါ ကသံၣ်ဒီသဒၢခိဘံး—၁၉ တၢ်သူအီၤလၢဖိသၣ်အဂီၢ်သ့လံ

Moderna COVID-19 vaccines administered to children aged six to 11 will be half the adult dose. Source: SBS News / , Sipa USA Dinendra Haria/SOPA Images/Sip

ပှၤသ့ပှၤဘၣ်စဲၤနီၣ်လၢတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ တၢ်မၤလဲၢ်ထီၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤဆူ ဖိသၣ် သးနံၣ် ၆နံၣ်တုၤ ၁၁နံၣ်အဘၢၣ်စၢၤသ့ဝဲဝံၤအလီၢ်ခံ ခဲကနံၣ်အံၤန့ၣ် ဖိသၣ်သးနံၣ်ကရူၢ်အံၤ ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢခိဘံး—၁၉ မိးဒၢနါ သ့လံန့ၣ်လီၤ။

ပှၤသ့ပှၤဘၣ်လၢတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲး ဘၣ်ဃးတၢ်ကမၤလဲၢ်ထီၣ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဝံၤအလီၢ်ခံ ခဲကနံၣ်အံၤ ဖိသၣ် ၆နံၣ်တုၤ ၁၁နံၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ မိးဒၢနါန့ၢ်ဝဲဒၣ်လံန့ၣ်လီၤ။

မ့ၢ်လၢအပူၤကွံာ်တနွံန့ၣ် တၢ်သူကသံၣ်ကသီပီးလီလၢတၢ်ကူစါယါဘျါအဂီၢ်ပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ကရူၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးလၢတၢ်ကသူကသံၣ်ဒီသဒၢအံၤအဃိ အီစထြ့လယါတၢ်ဆဲးတၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်ကရူၢ် ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢတၢ်သူကသံၣ်ဒီသဒၢအံၤသ့လံန့ၣ်လီၤ။

စးထီၣ်ဖဲမုၢ်လ့ၢ်ဧိၤ တနံၤအံၤန့ၣ် တၢ်သူကသံၣ်ဒီသဒၢအံၤလၢဖိသၣ်အဂီၢ်သ့လံန့ၣ်လီၤ။ အပူၤကွံာ််န့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးလၢတၢ်ကသူကသံၣ်ဒီသဒၢအံၤထဲဒၣ် ဖိသၣ် ၁၂နံၣ်ဆူအဖီခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ။

ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖျၢၣ်စုာ်စုာ်လၢတၢ်ဆဲးန့ၢ်ဖိသၣ်န့ၣ် ကမ့ၢ်ဒၣ်ထဲတဝာ်လၢ တၢ်ဆဲးန့ၢ်ပှၤဒိၣ်တုၤခိၣ်ပှဲၤ ပှၤသးပှၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ။

တၢ်ကဘၣ်ဆဲးဝဲဒၣ်အီၤခံဖျၢၣ် ဒီး တဖျၢၣ်စုာ်စုာ်န့ၣ်အဘၢၣ်စၢၤကဘၣ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ််သး ၈နွံန့ၣ်လီၤ။

ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ လၢတၢ်အိၣ်သးလီၤလီၤဆီဆီအဖီခိၣ် အဘၢၣ်စၢၤမ့ၢ်စီၤစုၤယံၤထဲ ၄နွံဒၣ်လဲာ် ကသံၣ်ဒီသဒၢ ၂ဖျၢၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ် တၢ်ဆဲးအီၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ။ လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢဖိသၣ်လၢအနီၣ်ခိဂံၢ်တြီဆၢအဂံၢ်စၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ။

မ့မ့ၢ် “ဖဲၣ်စၢၣ်” ကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ် တၢ်ဆဲးအီၤသ့လၢ ဖိသၣ် ၅နံၣ်တုၤ ၁၁နံၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဂီၢ် ဒီး စးထီၣ်လၢ လါယနူၤအါရံၤ အတီၢ်ပူၤ တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအံၤန့ၢ်လံတဘျီ ဖိသၣ်သးနံၣ်ကရူၢ်လၢအဆဲးဘၣ်လံကသံၣ်ဒီသဒၢအံၤ ၁တဖျၢၣ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ် တဝာ်ဃၣ်ဃၣ်လံန့ၣ်လီၤ။

ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ မ့မ့ၢ်ဖိသၣ်လၢအသးနံၣ် ၅နံၣ်ဆူအဖီလာ်သ့ၣ်တဖၣ် ကန့ၢ်ဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ် ဘၣ်အိၣ်ခိးဝဲဒၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤ။

ဖဲမုၢ်ပျဲၤအနံၤန့ၣ် ဆူၣ်ချ့ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်စံးဝဲဒၣ် လၢဖိသၣ်သးနံၣ်ကရူၢ်အံၤ ကန့ၢ်ဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢခိဘံး—၁၉အဂီၢ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် တုၤလီၤလၢ လါအ့ဖြ့ၣ် “အံးစထၢၣ်” အဆၢကတီၢ်ဒၣ်လဲာ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်တစးထီၣ်ဘၣ်အီၤဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ။

တၢ်သူကသံၣ်ကသီပီးလီလၢတၢ်ကူစါယါဘျါအဂီၢ်ပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ကရၢ စံးဝဲဒၣ် လၢဖိသၣ်ဆံးသ့ၣ်တဖၣ် ကန့ၢ်ဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်န့ၣ် ကဘၣ်ဟံးတၢ်ကဆၢကတီၢ်တတီၤဖိဒံးန့ၣ်လီၤ။

သရၣ်ဒိၣ်စိ ကၠီၣ်စကၢရ့ၣ်ထ် စံးဝဲဒၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤတဆီဘၣ်တဆီလၢတၢ်ကဟ့ၣ်ခွဲး ဖိသၣ် ၅နံၣ်ဆူအဖီလာ် တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်န့ၣ် ကီၢ်အမဲရကၤကသံၣ်ကသီဂ့ၢ်ဝီပှၤပာ်လီၤတၢ်ဘျၢသ့ၣ်တဖၣ် ပတုာ်ဆိပာ်စၢၤအီၤအဃိ အီစထြ့လယါကီၢ်စ့ၢ်ကီး ကမၤပိာ်ထွဲဒံးအဝဲသ့ၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ။

Source AAP - SBS