Ibigezweho kuri COVID-19: NSW yavanyeho ikizira c’amasaha mu gihe Ballarat iri muri Victoria itanguye guma mu rugo

Members of the public wear face masks as they go about their daily lives in Marrickville, Sydney, Wednesday, September 15, 2021. Source: AAP Image/Bianca De March

Aha uhamenyera ibigezweho kuri coronavirus muri Australia kw’itariki 15 Nyakanga 2021.

  • Mu ntara ya NSW ibice 47.5 kw’ijana vy’abantu barengeje imyaka 16 baramaze kwicandagisha incaco zose zibiri.
  • Uhereye isaha zitandatu z’ijoro, guma mu rugo iravanwaho muri Shepparton
  • Umurwa mukuru ACT mu gushikira ibice 75 kw’ijana vy’abicandagishije urucano rwa mbere
  • Ntawanduye uno musi mu ntara ya Queensland.

New South Wales 

Intara ya NSW yagize abashika 1,259 banduye umugera, na 12 bitavye Imana.

Uwuserukira iyo ntara Gladys Berejiklian akaba yamenyesheje yuko iyo ntara yashika ibice 80 kw’ijana vy’abamaze kw’icandagisha urucanco rwa mbere, mbere akaba yasavye abasanzwe baba mu gace k’uburengero bw’iyo ntara kutabusya bwose ngo bijajare.

Uhereye uno musi mw’ijoro, ingingo ijanye n’amasaha yo kuba uri hanze canke ,mu nzu irakurwaho mu duce ntwaro 12 twari twasinzikaye ‘12 local government areas of concern’.

Hisunzwe urutonde reta yashizeho kugira, abantu bakingiwe bazova muri guma mu rugo mu gihe intara yose izoshikana ibice 70 kw’ijana vy’abantu bamaze kwicandagisha incanco zose zibiri.

Fyonda ngaha ‘book your vaccine appointment usabe umubonano wo gufata urucanco uno musi. 

Victoria

Victoria, handuye abashika 423 hamwe n’abandi babiri bitavye Imana.

Igisagara ca great Ballarat kiratangura guma mu rugo isaha zitandatu z’ijoro uno musi, mbere abasanzwe baba mur’ico gisagara bagahamagarirwa gukurikiza amabwirizwa asa n’abo muri Melbourne mu kiringo c’imisi indwi- kiretse yuko atabijanye n’amasaha haba ayo gutaha canke ayo kuba hanze azoba ashizweho.Guma mu rugo iravaho uno musi mw’ijoro inyuma y’imisi itatu ata muntu yanduye murako gace.

Nyinshi muri gari ya moshi zakorera hagati mu ntara ntizizokora nyuma yaho uwundi mukozi akora mur’ico gisata nawe atorewemo umugera,

Imiduga y’ama bus niyo izosubirira nyinshi muri serivisi V/Line uno musi.

Rondera ikigo wokwicandagishamo ki kwegereye vaccination centre.

Australian Capital Territory

Abashika 13 nibo banduye mu gihe umunani bidegemvya mu kibano kandi bafise uwo mugera.

Uwujejwe amagara y’abantu umushikiranganji Andrew barr yavuze yuko ibice 75 kw’ijana vy’abantu barengeje imyaka 12 bazoba baronse urucanco rwabo rwa mbere rwa COVID-19 uno musi.

Fyonda usabe umubonano wo kwicandagisha ngaha book your COVID-19 vaccination.                                                                                                  

Amasaha 24 aheze muri Australia
  • Hisunzwe urwego rwa 3 rw’intambwe yo guhangana na COVID, urucanco ni ngombwa ku bakozi bashobora kwandura cane bivanye naho bakorera.

Kuja mu kato, ingendo, ibibanza vyo gusuzumiramo hamwe n’agahembo ku basinzikajwe n’ikiza

Kwishira mu kato hamwe n’ibisabwa mu kwisuzumisha bikorwa mbere bigashimangirwa na reta z’intara hamwe n’ibisagara:      

NSW Travel & transport na Quarantine
VIC Travel permitOverseas travellers na Quarantine
ACT Transport na Quarantine
NT Travel na Quarantine
QLD Travel  na Quarantine
SA Travel  na Quarantine
TAS Travel  na Quarantine
WA Travel  na Quarantine

Mu gihe wipfuza gufata ingendo zo hakurya y’amazi, urashobora kubisaba uciye k’ubuhinga ngurukana bumenyi mu gihe wipfuza uburenganzira bwihariye. Fyonda ngaha. Click here ukaba wipfuza kuva muri Australia, hariho amakuru menshi ushobora kurondera. Hariho ingingo z’agateganyo zerekeye indege zija hakurya y’amazi zama zasubiwemo na reta mbere zigashirwa ku gihe ngaha kugisengebumenyi Smart Traveller.Rondera ngaha ivyo gufasha kandi bisiguwe mu rurimi ukoresha vyashizweho ahabona n’igisata kijejwe serivisi z’itumatumanako mw’ishirahamwe NSW Multicultural Health

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.


Ibibanza vyo gusuzumiramo muri buri ntara n’ibisagara:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


Amakuru ajanye n’agahembo ku basinzikanjwe n’ikiza muri buri ntara n’igisagara:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory