രാജ്യത്ത് ഏജ്ഡ് കെയര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്; കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് കൂടുന്നു

Aged Care

Source: AAP


Published 28 June 2022 at 5:53pm
Presented by Sajo John
Source: SBS

2022 ജൂൺ 28ലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം..


Published 28 June 2022 at 5:53pm
Presented by Sajo John
Source: SBSShare