Coming Up Tue 3:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Persian radio

جزئیات بیشتر درباره ناآرامی اخیر در بازداشت گاه ویژه نگهداری از پناه جویان در مانوس

At a Sydney vigil following the death of asylum seeker Reza Berati

در یک گزارش درز پیدا کرده پلیس از پاپوانیوگینی عنوان شده است که پناه جوی ایرانی کشته شده در مرکز بازداشت گاهی ویژه نگهداری از پناه جویان در مانوس آیلند واقع در پاپوانیوگینی بدلیل وارد آمدن چندین ضربه به سرش، جان خود را از دست داده استدر این گزارش عنوان شده که ناآرامی در این مرکز بازداشت گاهی ویژه نگهداری از پناه جویان بدلیل نحوه نادرست مدیریت و پاسخ به پرسش های پناه جویان درباره آینده خود ایجاد شده استافشای مندرجات این گزارش پلیس در پاپوانیوگینی در حالی صورت می گیرد که دولت استرالیا نیز در حال انجام تحقیقاتی درباره نا آرامی در این مرکز بازداشت گاهی واقع در مانوس آیلند است