Coming Up Thu 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

รู้จักช่างคิดนำพาชีวิตและสังคมไทยก้าวหน้า

Source:

คุณมีชัย วีระไวทยะ นักปราชญ์ อดีตรัฐมนตรีไทย และเจ้าของโครงการถุงยางมีชัย กล่าวถึงความท้าทายในการริเริ่มโครงการที่ก้าวล้ำนำสมัยในสังคมไทย ปัญหาของประเทศไทยในยุคดิจิตอล พร้อมแนะว่าอะไรที่จะช่วยให้เด็กไทยคิดไกลนอกกรอบ