ནེའུ་སོ་ཐི་ཝལ་དང་ཏཱ་སི་མ་ནིང་ཡ་མངའ་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱིམ་སྡོད་ཟུར་བཀག་གསར་པ་ཞིག་ཚོད་ལྟ་བྱ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས།

Dr Rifi administers Covid vaccine to 12 year old at a pop-up drive through vaccination clinic at Belmore Oval, in Sydney, September 17, 2021. Source: AAP Image/Dan Himbrechts

འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྐོར་གནས་ཚུལ་གསར་སྣོན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།

  • ནེའུ་སོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེས་འགོག་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཚར་བའི་འགྲུལ་པ་རྣམས་ལ་ཁྱིམ་སྡོད་ཟུར་བཀག་ཚོད་བལྟ་བྱ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས།
  • དེ་རིང་མཚན་དཀྱིལ་ནས་ཝི་ཊོ་རི་ཡ་མངའ་སྡེས་དམ་བསྒྲགས་ཁག་ཅིག་ལྷོད་དུ་གཏང་འཆར།
  • རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ་དུ་རྒན་གསོ་ཁང་ཁག་གི་ནང་འགོག་ཁབ་ངེས་པར་དུ་རྒྱག་དགོས་པའི་གཏན་འབེབས་བྱས།
  • ཁུན་སི་ལན་ཌིའི་ནང་ཁྱིམ་སྡོད་ཟུར་བཀག་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་གསར་པ་ཞིག་ཐོན།

ནེའུ་སོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེ། New South Wales 

དེ་རིང་ནེའུ་སོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེའི་ནང་ས་གནས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་གསར་པ་ ༡༢༨༤ ཐོན་ཡོད་པ་དང་། ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་མི་གྲངས་ ༡༢ འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག དེའི་ནང་མི་ ༢ ནི་ལོ་ན་ ༢༠ ནང་ཡིན་པ་རེད། འདས་གྲོངས་སུ་སོང་བའི་མི་ ༣ ནི་ནེའུ་སོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་དྷུ་བྷོ་ Dubbo ནང་རྒན་གསོ་ཁང་ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་དང་། འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་མི་གྲངས་གཞན་ ༧ ནི་འགོག་ཁབ་མ་རྒྱབ་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་འདུག

ནེའུ་སོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེའི་སྲིད་བློན་ལྕམ་གྷ་ལི་ཌི་མཆོག་གིས་འགྲིམ་འགྲུལ་བ་སུ་ཞིག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གསོ་དཔྱད་དངོས་རྫས་འཛིན་སྐྱོང་ཁང་ TGA ཡི་དག་མཆན་བཀོད་པའི་འགོག་ཁབ་གང་རུང་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཚར་ཡོད་ཚེ། བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་ཁྱིམ་སྡོད་ཟུར་བཀག་ཚོད་ལྟ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསལ་བསྒྲགས་གནང་འདུག ཚོད་ལྟ་དེའི་ནང་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༡༧༥ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་ལས་དོན་དེ་ཟླ་བ་འདིའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག 

ཁྱེད་རང་གི་འགོག་ཁབ་དྲ་ཐག་ book your vaccine appointment འདི་ནས་ཐོ་འགོད་བྱོས།

ཝི་ཊོ་རི་ཡ་མངའ་སྡེ། Victoria

དེ་རིང་ཝི་ཊོ་རི་ཡ་མངའ་སྡེའི་ནང་ས་གནས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་གསར་པ་ ༥༡༠ ཐོན་ཡོད་པ་དང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་ ༡ འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་མཚན་དཀྱིལ་ནས་བཟུང་ཏོག་དབྱིབས་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་པ་དང་ཡང་ན་ཐེངས་གཅིག་བརྒྱབ་ཚར་ཡོད་པའི་མིས་སྡོད་གནས་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་པ་མིན་པའི་མི་གཞན་གཅིག་ཐུག་འཕྲད་དང་མཉམ་འགྲོ་ཡང་ན་སྤྲོ་འཆམ་དུ་འགྲོ་ཆོག་གི་ཡོད་པ་དང་། འགོག་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཚར་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་གཉིས་ནས་མི་གྲངས་ ༥ དང་དེའི་སྒང་ལ་མཉམ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་བཅས་དང་ལྷན་དུ་འདུ་འཛོམས་བྱེད་ཆོག་གི་ཡོད་སྐོར་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། 

གཞུང་གིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ བར་དམ་བསྒྲགས་སྐོར་ཞིབ་ཕྲའི་ས་ཁྲ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། 
ཁྱེད་རང་གི་ཉེ་འགྲམ་ཏོག་དབྱིབས་འགོག་ཁབ་རྒྱག་སའི་ས་གནས་དྲ་ཐག་ vaccination centre འདི་ནས་གཟིགས་རོགས།

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ། Australian Capital Territory

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ་དུ་དེ་རིང་ས་གནས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་གསར་པ་ ༣༠ ཐོན་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་ཉུང་མཐར་མི་གྲངས་ ༡༤ ནི་ཚོགས་སྡེ་ནང་ཁུལ་དུ་འགོས་ཁྱབ་ཕྱིན་པ་ཡིན་འདུག

དེ་རིང་ནས་བཟུང་རྒན་གསོ་ཁང་ཁག་གི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་འགོག་ཁབ་ངེས་པར་དུ་རྒྱག་དགོས་པའི་གཏན་འབེབས་དང་། འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་པའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཁོང་ཚོར་འགོག་ཁབ་དང་པོ་མ་རག་བར་དུ་རྒན་གསོ་ཁང་ཁག་གི་ནང་འགྲོ་བསྐྱོད་བྱེད་ཆོག་གི་མེད་པ་རེད། 
དྲ་ཐག་འདི་ནས་ book your COVID-19 vaccination.  ཁྱེད་རང་གི་ཏོག་དབྱིབས་འགོག་ཁབ་ཐོ་འགོད་བྱོས།                                                                                                         

འདས་པའི་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ནང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ཁྱོན་དུ། 
  • བདུན་པྲག་རྗེས་མ་ནས་བཟུང་ཏཱ་སི་མ་ནིང་ཡ་མངའ་སྡེས་ནེའུ་སོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེ་ནས་སླེབས་པའི་ཏོག་དབྱིབས་འགོག་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཚར་བ་དེ་ཚོ་དུས་ཡུན་ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེར་ཁྱིམ་སྡོད་ཟུར་བཀག་ཚོད་ལྟ་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

 ཟུར་བཀག་དང་། འགྲུལ་བཞུད། སྨན་ཁང་ནང་བརྟག་དཔྱད་དང་ནད་ཡམས་གོད་ཆགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ། 

ནིའུ་སོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེ། NSW Travel & transport and Quarantine
ཝི་ཊོ་རི་ཡ་མངའ་སྡེ། VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ། ACT Transport and Quarantine
བྱང་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ། NT Travel and Quarantine
ཁུན་སི་ལན་ཌི་མངའ་སྡེ། QLD Travel and Quarantine
ལྷོ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ། SA Travel and Quarantine
ཏཱ་སི་མ་ནིང་ཡ་མངའ་སྡེ། TAS Travel and Quarantine
ནུབ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ། WA Travel and Quarantine

གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱ་འདོད་ཡོད་ཚེ་ཕལ་་ཆེར་དྲ་ཐོག་ནས་ཐོ་འགོད་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཆོག དྲ་ཐག་འདི་ནས་ Click here ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ནང་ཐོན་པར་ཆ་རྐྱེན་ག་རེ་ཚང་དགོས་མིན་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གནས་ཚུལ་ལ་གཟིགས། རྒྱལ་སྤྱིའ་འགྲིམ་འགྲུལ་ཐད་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་གཞུང་གིས་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཁག་དྲ་ཚིགས་ Smart Traveller ཐོག་གནས་ཚུལ་དུས་ནས་དུས་སུ་གནས་ཚུལ་གསར་སྣོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།


  •  sbs.com.au/coronavirus ཞེས་པའི་དྲ་ཚིགས་འདིའི་ཐོག་གསར་འགྱུར་དང་གནས་ཚུལ་ཁག་སྐད་ཡིག་ ༦༠ ནང་སྤེལ་བཞིན་ཡོད།
  • མངའ་སྡེ་དང་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་གཤམ་གྱི་དྲ་ཐག་དེ་དག་ནས་གཟིགས་རོགས། NSW, VictoriaQueenslandWestern AustraliaSouth AustraliaNorthern TerritoryACTTasmania.  
  • ཏོག་དབྱིབས་འགོག་ཁབ་སྐོར་ཁྱེད་རང་གི་སྐད་ཡིག་ནང་གཤམ་གྱི་དྲ་ཐག་དེ་ནས་གཟིགས་རོགས། COVID-19 vaccine in your language.

ནིའུ་སོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེའི་ནང་རིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་འབྲེལ་མཐུད་ཞབས་ཞུས་ཡིག་སྒྱུར་བྱས་པའི།

ནད་སྲུང་འགོག་ཁབ་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་རེའུ་མིག COVID-19 Vaccination Glossary
དུས་ཆད་དྲན་སྐུལ་ལག་ཆ། Appointment Reminder Tool.


མངའ་སྡེ་དང་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སའི་སྨན་ཁང་ཁག

ནིའུ་སོ་ཐི་ཝལ་ངམའ་སྡེ། NSW 
ཝི་ཊོ་རི་ཡ་མངའ་སྡེ། Victoria 
ཁུན་སི་ལན་ཌི་མངའ་སྡེ། Queensland 
ལྷོ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ། South Australia 
རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ། ACT 
ནུབ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ། Western Australia 
ཏཱ་སི་མ་ནིང་ཡ་མངའ་སྡེ། Tasmania
བྱང་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ། Northern Territory 


ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐྱེན་ཆགས་སྐབས་མངའ་སྡེ་དང་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་ནང་རོགས་དངུལ་གནས་ཚུལ།

ནིའུ་སོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེ། NSW 
ཝི་ཊོ་རི་ཡ་མངའ་སྡེ། Victoria 
ཁུན་སི་ལན་ཌི་མངའ་སྡེ། Queensland 
ལྷོ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ། South Australia 
རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ། ACT 
ནུབ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ། Western Australia 
ཏཱ་སི་མ་ནིང་ཡ་མངའ་སྡེ། Tasmania
བྱང་ཁུལ་མངའ་སྡེ། Northern Territory 

 
This story is also available in other languages.