ནིའུ་སའོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེས་འགོག་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཚར་བའི་འགྲུལ་པ་རྣམས་ཟུར་བཀག་དུ་སྡོད་མི་དགོས་པ་བཟོ་འཆར་དང་ཝི་ཊོ་རི་ཡས་ནིའུ་སའོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེ་དང་ས་མཚམས་སྒོ་ཕྱེས་པ།

From Tuesday, Victoria will scrap quarantine requirements for the fully vaccinated in NSW. Source: AAP

འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྐོར་གནས་ཚུལ་གསར་སྣོན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།

  • ནིའུ་སོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེས་འགོག་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཚར་བའི་འགྲུལ་པ་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ནས་ཟུར་བཀག་དུ་སྡོད་མི་དགོས་པ་བཟོ་འཆར།
  • ཝི་ཊོ་རི་ཡས་ནིའུ་སའོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེའི་ནང་འགོག་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཚར་བའི་མི་རྣམས་ལ་ས་མཚམས་སྒོ་ཕྱེས་པ།
  • ནིའུ་སའོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེས་མངའ་སྡེ་ནང་ཁུལ་དུ་འགྲུལ་བཞུད་ཆོག་མཆན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ བར་ཕར་འགྱང་བྱས་པ།

ནིའུ་སའོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེ། NSW

དེ་རིང་ནིའུ་སོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེའི་ནང་ས་གནས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་གསར་པ་ ༣༩༩ ཐོན་ཡོད་པ་དང་མི་གྲངས་ ༣ འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་འདུག

ནིའུ་སོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེའི་སྲིད་བློན་ཌོ་མེ་ནིང་ཕེ་རོ་ཊི་ Dominic Perrottet ལགས་ཀྱིས་མངའ་སྡེའི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་འགོག་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་པའི་གྲངས་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཟིན་གྱི་ཡོད་སྟབས་བདུན་ཕྲག་རྗེས་མའི་རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་དམ་བསྒྲགས་ཁག་ཅིག་སླར་ཡང་ལྷོད་དུ་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག

ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲུལ་པ་ཏོག་དབྱིབས་འགོག་ཁབ་ཐེངས་གཉིས་ཀ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ནས་རང་ཁྱིམ་དང་མགྲོན་ཁང་ནང་ཟུར་བཀག་དུ་སྡོད་མི་དགོས་སྐོར་གསུངས་འདུག ཡིན་ནའང་འགྲུལ་པ་རྣམས་ཐོག་མར་འབྱོར་སྐབས་ཏོག་དབྱིབས་ན་ཚ་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་དང་ན་ཚ་འགོས་མེད་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས་མ་ཚད། འགོག་ཁབ་དེ་ཡང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གསོ་དཔྱད་ཅ་དངོས་དོ་དམ་ལྷན་ཁང་གི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་འགོག་ཁབ་དེ་རིགས་བརྒྱབ་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་འདུག

རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་བཟུང་ནང་ལ་འདུ་འཛོམས་ཆོག་པའི་མི་གྲངས་ ༢༠ བར་ཡར་སྤར་རྒྱུ་དང་། ཁང་པའི་ཕྱི་རོལ་དུ་འདུ་འཛོམས་ཆོག་པའི་མི་གྲངས་ ༥༠ བར་ཡར་སྤར་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

གཞན་ཡང་ནིའུ་སའོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེའི་ནང་ཁུལ་དུ་འགྲུལ་བཞུད་དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ བར་ཕར་འགྱང་བྱས་ཡོད་འདུག

ཁྱེད་རང་གི་ཉེ་འགྲམ་ཏོག་དབྱིབས་འགོག་ཁབ་རྒྱག་ས་དྲ་ཐག་ vaccination centre འདི་ནས་གཟིགས།

ཝི་ཊོ་རི་ཡ་མངའ་སྡེ། VICTORIA

བདུན་ཕྲག་རྗེས་མའི་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ནས་བཟུང་ཝི་ཊོ་རི་ཡ་མངའ་སྡེས་ནིའུ་སའོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེའི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་འགོག་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཚར་བའི་མི་རྣམས་ཟུར་བཀག་དུ་སྡོད་མི་དགོས་པ་བཟོ་འཆར་ཡོད་འདུག

དེ་རིང་ཝི་ཊོ་རི་ཡ་མངའ་སྡེའི་ནང་ས་གནས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་གསར་པ་ ༢༡༧༩ ཐོན་ཡོད་པ་དང་མི་གྲངས་ ༦ འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག འགྲུལ་པ་རྣམས་མངའ་སྡེའི་ནང་མ་འབྱོར་སྔོན་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༧༢ ནང་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ན་ཚ་མེད་པ་ར་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་འདུག 

མོ་ཌར་ཎའི་ཏོག་དབྱིབས་འགོག་ཁབ་དེ་བཞིན་ལས་ཀ་བ་ཚང་མར་རྒྱག་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་དང་། ལས་ཀ་བྱེད་ས་ལས་བྱེད་ཚང་མས་འགོག་ཁབ་དང་པོ་ངེས་པར་དུ་བརྒྱབ་ཚར་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་འདུག

དྲ་ཐག་འདི་ནས་ book your vaccine appointment ཁྱེད་རང་གི་ཏོག་དབྱིབས་འགོག་ཁབ་དུས་ཆད་བཟོས།

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ། ACT

དེ་རིང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་གསར་པ་ ༣༥ ཐོན་ཡོད་པ་དང་ད་ལྟའི་འགོས་ཁྱབ་དེའི་ཐོག་ནས་ཁྱོན་ཏོག་དབྱིབས་ན་ཚ་འགོས་མཁན་མི་གྲངས་ ༡༣༩༤ བྱུང་ཡོད་འདུག རྒན་གསོ་ཁང་ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་ལོ་ན་ ༧༠ ནང་ཡིན་པའི་བུད་མེད་ཅིག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག

དྲ་ཐག་འདི་ནས་  book your vaccine appointment ཁྱེད་རང་གི་ཏོག་དབྱིབས་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཟོས།

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ནང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ཁྱོན་དུ། Around Australia over the past 24 hours

  • ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྣམ་གྲངས་རིག་པའི་ངོ་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ནིའུ་སའོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེ་དང་། ཝི་ཊོ་རི་ཡ་མངའ་སྡེ། དེ་བཞིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ་བཅས་ལ་ཁྱིམ་སྡོད་བཀའ་རྒྱ་བསྡམས་རྐྱེན་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ལས་ཀ་གྲངས་ ༡༣༨༠༠༠ ཙམ་བརླགས་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག
 
ཟུར་བཀག་དང་། འགྲུལ་བཞུད། སྨན་ཁང་ནང་བརྟག་དཔྱད་དང་ནད་ཡམས་གོད་ཆགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ། 

ནིའུ་སའོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེ། NSW Travel & transport and Quarantine
ཝི་ཊོ་རི་ཡ་མངའ་སྡེ། VIC Travel permitOverseas travellers and Quarantine
རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ། ACT Transport and Quarantine
བྱང་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ། NT Travel and Quarantine
ཁུན་སི་ལན་ཌི་མངའ་སྡེ། QLD Travel and Quarantine
ལྷོ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ། SA Travel and Quarantine
ཏཱ་སི་མ་ནིང་ཡ་མངའ་སྡེ། TAS Travel and Quarantine
ནུབ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ། WA Travel and Quarantine

གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱ་འདོད་ཡོད་ཚེ་ཕལ་་ཆེར་དྲ་ཐོག་ནས་ཐོ་འགོད་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཆོག དྲ་ཐག་འདི་ནས་ Click here ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ནང་ཐོན་པར་ཆ་རྐྱེན་ག་རེ་ཚང་དགོས་མིན་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གནས་ཚུལ་ལ་གཟིགས། རྒྱལ་སྤྱིའ་འགྲིམ་འགྲུལ་ཐད་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་གཞུང་གིས་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཁག་དྲ་ཚིགས་ Smart Traveller ཐོག་གནས་ཚུལ་དུས་ནས་དུས་སུ་གནས་ཚུལ་གསར་སྣོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།


  •  sbs.com.au/coronavirus ཞེས་པའི་དྲ་ཚིགས་འདིའི་ཐོག་གསར་འགྱུར་དང་གནས་ཚུལ་ཁག་སྐད་ཡིག་ ༦༠ ནང་སྤེལ་བཞིན་ཡོད།
  • མངའ་སྡེ་དང་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་གཤམ་གྱི་དྲ་ཐག་དེ་དག་ནས་གཟིགས་རོགས། NSW, VictoriaQueenslandWestern AustraliaSouth AustraliaNorthern TerritoryACTTasmania.  
  • ཏོག་དབྱིབས་འགོག་ཁབ་སྐོར་ཁྱེད་རང་གི་སྐད་ཡིག་ནང་གཤམ་གྱི་དྲ་ཐག་དེ་ནས་གཟིགས་རོགས། COVID-19 vaccine in your language.

ནིའུ་སའོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེའི་ནང་རིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་འབྲེལ་མཐུད་ཞབས་ཞུས་ཡིག་སྒྱུར་བྱས་པའི།

ནད་སྲུང་འགོག་ཁབ་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་རེའུ་མིག COVID-19 Vaccination Glossary
དུས་ཆད་དྲན་སྐུལ་ལག་ཆ། Appointment Reminder Tool.


མངའ་སྡེ་དང་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སའི་སྨན་ཁང་ཁག

ནིའུ་སའོ་ཐི་ཝལ་ངམའ་སྡེ། NSW 
ཝི་ཊོ་རི་ཡ་མངའ་སྡེ། Victoria 
ཁུན་སི་ལན་ཌི་མངའ་སྡེ། Queensland 
ལྷོ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ། South Australia 
རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ། ACT 
ནུབ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ། Western Australia 
ཏཱ་སི་མ་ནིང་ཡ་མངའ་སྡེ། Tasmania
བྱང་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ། Northern Territory 


ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐྱེན་ཆགས་སྐབས་མངའ་སྡེ་དང་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་ནང་རོགས་དངུལ་གནས་ཚུལ།

ནིའུ་སའོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེ། NSW 
ཝི་ཊོ་རི་ཡ་མངའ་སྡེ། Victoria 
ཁུན་སི་ལན་ཌི་མངའ་སྡེ། Queensland 
ལྷོ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ། South Australia 
རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ། ACT 
ནུབ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ། Western Australia 
ཏཱ་སི་མ་ནིང་ཡ་མངའ་སྡེ། Tasmania
བྱང་ཁུལ་མངའ་སྡེ། Northern Territory 

 
This story is also available in other languages.