Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ን ናይ መደንፍዒ ክታበትን ኩሉ ክትፈልጥዎ ዝግባእ

The Coordinator General of Operation COVID Shield Lieutenant General John Frewen receives his COVID-19 vaccination booster dose in Canberra. Source: AAPAAP Image/Lukas Coch

ኣውስትራሊያ ንለበዳ ኮቪድ-19 ዝሃበቶ ግብረመልሲን ዓሌት ኦሚክሮን እናበዝሐ ኣብዝኸደሉ ዘሎ እዋን ፡ እቲ ናይ መደንፍዒ ክታበት ምኽታብ ብዓቢ ድፍ ኢት ይስርሓሉ ኣሎ፡ ብዛዕባዚ ክትፈልጥዎ ዝግባእ ኩሉ ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ።

ልዑል መጠን ክታበት ኣብ ናይ ኣውስትራሊያ መምሕድዳር ግዝኣታትን ተሪቶርይታት ነቲ ናይ ኣህጉራዊ ጉዕዞ ዳግም ክጅመርን ቀይድታት ከምዝለዓልን ክገብር ተራእዩ ።

ከም ውጽኢት ናይዚ ከኣ እቲ ቝጽሪ መልከፍቲ እናወሰኸ ክኸይድ ትጽቢት ይግበረሉ: ብሰንኪ እቲ ኣዝዩ ተላባዒ ዝዀነ ኦሚክሮንን ደልታን ሰባት ዝያዳ ውሕስነት ክታበት ምእንቲ ክረክቡ ስልሳይ ክታበት ወይ ናይ መደንፍዒ ክታበት ክወስዱ ናይ ጥዕና ሰበ-ስልጣን ይጽውዑ ኣለዉ ።

እቲ ናይ ክታበት ቴክኖሎጂ ከምዝገልጾ ፡ እቲ ናይ መደንፍዒ ልክዕ ከምቲ ቀዳማይን ካልኣይን ናይ ክታበት መጠን እዩ ።

ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ፡ ጸሓፊ ክፍሊ ጥዕና ብረንዳን ሙርፊ ፡ "ኦሚክሮን ኣዝዩ ዝላባዕ ባይህርይ ስለ ዘለዎ ፡ እቲ ናይ መደንፍዒ ክታበት ክውሰድ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ" ቢሉ ነበረ።

ጎስጓስ ንመደንፍዒ (Booster)

ሚኒስተር ፈደራላዊ ጥዕና ግሬግ ሃንት ኣብ መጀመርያ ወርሒ ታሕሳስ ቅድሚ እቲ ናይ በዓላት ወቕቲ ብደረጃ ሃገር ጽዑቕ ናይ ክታበት ጎስጓስ ኣበጊሱ ኔሩ ፡ ኣውስትራሊያዊያን ድማ ዋላ እቶም ድርብ ክታበት ዝኽተቡ ሰባት ካብቲ ብኦሚክሮን ዝፍለጥ ዓይነት ኮቪድ ንምክልኻል ድሩት መከላኸሊ ኣለዎም ዝብል ስክፍታ ስለ ዘሎ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ነቲዓቐን ክታበት ክወስድዎዎ ምሕጽንታ ይቐርብ ኣሎ ።

ከም ውጽኢት ናይዚ ድማ እቲ ናይ ኣውስትራሊያ ናይ ቴክኒክ ጉጅለ ኣማኻሪ ኣብኢሚዩናይዘሽን (ATAGI) እቲ ክታበት ኣብ ክንዲ ድሕሪ 6 ወርሒ ናይ ካልኣይ እብረ ክታበት ሓሙሽተ ወርሒ ምስ መልአ ክውሰድ ኣሚሙ ።

ክሳብ 1.5 ሚልዮን ዝኹኑ ኣውስትራሊያዊያን ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቲ ተወሳኺ ዶዝ ብቕልጡፍ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ።

ATAGI ብተወሳኺ ኣብ ጎኒ ፋይዘር እቲ መደርና ክታበት ክወሃብ እውን ኣጽዲቑ ።

ተሳትፎ ንምትብባዕ ፡ ፌደራላውን ናይ ግዝኣታት መንግስታትን ፡ ብዙሕ ወፈራታት የካይዳ ኣለዋ ።

መደንፍዒ ንዓበይቲ 

ናይ መንግስቲ ኣማኻሪ ዕድሚኦም 70 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾኑ ሰባት ፡ ዕድሚኦም 65 ዓመት ዝመልኡን ሕዱር ናይ ሕክምና ኩነታት ዘለዎምን ፡ ዝተዳኸመ ስርዓተ ምክልኻል ዘለዎም ሰባትን ናይ ኣቦርጂንን ቶረስ ስትራት ኣይስላንደርስን ዝነብሩ 50 ዓመት ዝዕድሚኦም ከምኡ 'ውን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት ፡ ንቫይረስ ኮሮና እንተተቃሊዖም ከቢድ ሕማም ከጋጥሞም ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ ይብል ።

ናይ ፈደራል ናይ ጥዕና ክፍሊ ስታቲስቲክስ ከም ዘመልክቶ ካብ ጥሪ 2020 ጀሚሩ 1,910 ዕብይ ዝበሉ ኣውስትራሊያዊያን ብኮቪድ-19 ህይወቶም ስኢኖም ።

PM Morrison received his COVID-19 booster vaccination with elderly Jane Malysiak in NSW.
PM Scott Morrison received his COVID-19 booster vaccination alongside Jane Malysiak in NSW.
SMH POOL

እዚ ናይ መልከፍቲ ስግኣተ-ሓደጋ ብፍላይ ምስ ደልታን ኦሚክሮንን ከምኡ 'ውን ክታበት ምስቲ ቫይረስ ብዝተኣሳሰር ከቢድ ሕማም ወይ ሞት ከስዕብ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ።

ዓበይቲ ኣውስትራሊያውያን ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ተሰሪዖም ነቲ ናይ መደንፍዒ ዝወስዱ ጉጅለ ዮም።

ኣውስትራሊያውያን ዕድሚኦም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ብመንግስቲ ተቐባልነት ዘለዎ ክታበት ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም።

ኣብ ናይ ዓበይቲ መንበሪት ዝርከቡ ነበርቲ ፡ ኣብ ናይ ኮመንወልዝ ክሊኒካት ናይ መባእታውን ናይ መደንፍዒ ክታበታትን ክረኽቡ ይኽእሉ ።
ብዛዕባ ክታበት ናይቶም ኣብዚ ቦታ እዚ ዝርከቡ ኣረጋውያን ክንክን ጥዕና ፡ ወይ ከኣ ብዛዕባ ምውሳድ መደንፍዒ ዝምልከት ምኽሪ ምሕታት ይከኣልዩ።

ክታበት ንቖልዑ

ናይ ሕክምና ኩነታት ምምሕዳር ከምኡውን ATAGIን ነቲ ናይ ፋይዘር ክታበት ካብ ሓሙሽተ ክሳብ 11 ዓመት ንዝዕድሚኦም ህጻናት ክወሃብ ኣጽዲቕዎ ኣሎ ።

እዚ ተቐባልነት እዚ ኣብ ውጽኢት ናይቲ ኣብ ቀረባ ግዜ እተገብረ ክሊኒካዊ ፈተነ እተረኽበ ኰይኑ ፡ እቲ ክታበት ኣዝዩ ውፅኢታዊ ምዃኑን መብዛሕትኡ ጐድናዊ ሳዕቤናት ልኡም ከም ዝዀነን ATAGI ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሩ ።

ነዚ ክታበት እዚ ዝኸውን ምምዝጋብ ጀሚሩ ኣሎ ፡ ክታበት ድማ ካብ 10 ጥሪ 2022 ጀሚሩ ክወሃብ እዩ ።

ብ ሓፈሻዊ ሓኪም (GPs). ፡ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቦርጂን ፡ ኮማዊ ፋርማሲታት ፡ ከምኡ "ውን ክሊኒካት ናይ መምሕድዳር ግዝኣትን ክሊኒካትን ፡ ክታበት ፡ ክትረኽቡ ኢኹም ።


child vaccinated
Vaccinating children can help reduce community transmission and prevent them passing the virus onto the wider community.
Getty Images

ATAGI ኣብ መንጎ እቶም ክልተ ናይ ክታበት ምውሳድ ናይ ሸሞንተ ሰሙን ጋግ ክህሉ ኣሚሙ ኣሎ ፡ እዚ ግን ኣብ ከም ናይ ለብዒ ክስተት ኣብ ዝኣመሰለ ፍሉይ ኩነታት ንሰለስተ ሰሙን ክሓጽር ይኽእል እዩ ።

ካብ ሓሙሽተ ክሳብ 11 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻውንቲ ከቢድ ሕማም ንዘለዎም ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ህጻናት ፡ ኣቦርጂናልን ቶረስ ስትራት ኣይስላንደር ፡ ከምኡ 'ውን ኣብ ብዙሕ ዝተጨቓጨቐ ኩነታት ወይ ኣብ ዝተላብዐ ከባቢታት ዝነብሩ ህጻውንቲ ፡ ክታበት ኮቪድ-19 ናይ ምውሳድ ዕድሎም ዝለዓለ ከምዝኾነን እዚ' ውን ከቢድ ናይ ውጺኢትን / ምቅላዕን ስግኣተ-ሓደጋ ከምዝበጽሖም ATAGI ሓቢሩ ።

ኣብዚ ናይ ዕድመ ሓጹር ዝርከቡ ቅድሚ ሕጂ ኮቪድ-19 ዝነበሮም ህጻናት ካብ ሕማሞም ምስ ሓወዩ ነቲ ክታበት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ።

እቲ ንቘልዑ ተባሂሉ ዝዳሎ ዓቐን ፡ ካብቲ ንዓበይቲ ዝወሃብ 10 ማይክሮግራም ኮይኑ፡ ነቶም 12 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድሚኦም 30 ማይክሮግራም ዝሓዘ እዩ ።

ድሕሪ እቲ ናይ መጀመርያ ዶዝ፡ እቶም ሕጻናታ ዕድሚኦም 12 ምስበጽሐ ነቲ ናይ ክታበት መስርሕ ንምዝዛም ናይ በጽሒ / ናይ ፋይዘር ኮቪድ-19 ክታበት ክወስዱ ይኽእሉ ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ካበይ ክረክብ ይኽእል? 

ኦሚክሮን ብውድብ ጥዕና ዓለም 'ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ' ምዃኑ ምስ ተኣወጀ ፡ ፈደራል መንግስቲ ብዛዕባ ምውሳድ ተወሳኺ ክታበት ወይ መደንፍዒ ናይ ጎስጓ ጻዕርታቱ ኣሐዲሱ ።


International students return to Australia
Booster doses provide an added layer of protection.
AAPAAP Image/Bianca De Marchi

COVID-19 Primary Care Response First Assistant Secretary Dr Lucas De Toca explained why booster doses are important even when further treatment options are becoming available. 

"ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፡ ምስ ኮቪድ-19 ብዝተሓሓዝ ፡ ፍሉይ ሕክምና የለን" ኢሉ ።

እቲ ካልኣይ ዓይነት ቅድመ ክታበት ዝወሃበሉ ዕለት ምስ ኣኸለ ድሕሪ ሓሙሽተ ወርሒ ፡ መደንፍዒ ክታበት ክውሰድ ይከኣል እዩ ፣ እቲ ዕለት ድማ ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ዲጂታላዊ ወረቐት ክታበት ይርከብ ።

ኩሎም ናይ ክታበት ምዝገባ ፡ እንተላይ እቶም ካብ 15 ታሕሳስ ንድሓር ዝመጹ ህጻናት ፡ ብመንገዲ እዚ ዝስዕብ ክግበር ይከኣል ።

 vaccine clinic finder

You can stay updated with the current restrictions in your state via the restriction checker.

ተርጓማይ ንምርካብን ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 በዚ ዝስዕብ መላግቦ ርኸቡ Australian Translating and Interpreting Services (ATIS), call 1800 131 450.

ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19ን ተራ ንምሓዝን ዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ ናብ ሃገራዊ ክፍሊ ሓገዝ ኮሮና ብ1800 020 080 ደውሉ ።

ብዛዕባ ኮቪድ-19 ዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ ንሓኪምኻ ወይኻዓ ንናይ ጥዕና ሞያዊ ኣዘራርብ ።

ብዛዕባ ክታበት ዝወሃብ ምኽሪ እናቐጸለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ፡ ናብ እዋናዊ ሓበሬታ ብምኻድ ፡ እዋናዊ ሓበሬታ ይሃሉኻ፡ ብቛንቋኹም ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ ዝስዕብ መላግቦ እተዉ

 SBS Coronavirus Portal 

This story is also available in other languages.