Coming Up Mon 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

እዋናዊ ሓበሬታ ኮቪድ-19: መልበርን ካፕ 10,000 ሰባት ክዕዘብዎ እዮም, NSW ጽባሕ ካብ ቀይዲ ትኽፈት

Wafanyakazi waandaa viti nje ya mgahawa mtupu, kwa kufunguliwa tena ndani ya jengo la QVB mjini Sydney. Source: AAP/DAN HIMBRECHTS

እዚ ናይ 10 ጥቅምቲ 2021 ኣብ ኣውስትራሊያ እዋናዊ ሓበሬታ ኮሮና ቫይረስ እዩ፣

  • ዋንጫ መልበርን ፡ 10,000 ምሉእ ብምሉእ ክታበታት ዝተኸትቡ ተዓዘብቲ ከም ኣካል ፈተና ቪክቶርያ ጌርካ ተዓዘብቲ ከተኣናግድ'ዩ።

  • መንግስቲ ንጽባሕ ካብ ቀይዲ ክኸፍት ኣብ ዝዳለወሉ እዋን ፡ ካብ ህዝቢ NSW 90 ሚእታዊት ቀዳማይ እብረ ክታበት ተኸቲቡ።

  • ሓደ ናይ ቪክቶሪያ ብመንገዲ ኣየር ቪርጂን በረራ ምስገበረ ኣብ ሰለስተ ክፍለ ግዝኣታት ናይ ጥዕና ሰበስልጣን ኣሰኪፍዎም ኣሎ።


ቪክቶሪያ

ቪክቶሪያ 1,890 ሓደስቲ መልከፍቲ ኮቪድ-19ን ሓሙሽተ ሞትን መዝጊባ ኣላ ። ካብቶም ኣብዚ እዋን ኣብ ሆስፒታል ተዓቚቦም ዘለዉ 602 ሕሙማት ፡ እቶም ትሕቲ 7 ሚእታዊት ጥራይ እዮም ምሉእ ብምሉእ ክታበት ዝተኸትቡ እዮም ።

ኣብ መላእ እታ ግዝኣት ክካየድ ዝጸንሐ ኣሰካፊ ጻዕርታት ኣብ ኣወንታዊ መልከፍትን መባእታዊ ርክባትን ጎዲሉ ኣሎ።

ፕሪሜር ዳንኤል ኣንድሪውስ ፡ ኣብ ዓውዲ ክታበት 80 ካብ ሚእቲ ምስተበጽሐ ፡ ቊጠባ እታ ግዝኣት ከመይ ኢሉ ከም ዝዓቢ ንምፍላጥ ፡ ተኸታታሊ ፍጻመታት ከም ዝካየድ ኣፍሊጡ እዩ ።

መልበርን ብ30 ጥቅምቲ ብ 'ሒደት ኣሽሓት ዓማዊል' ዝሳተፍዎ ሙዚቃዊ ምርኢት ከተአንግድ እያ ።

ዋንጫ መልበርን ፡ ብ2 ሕዳር እዩ ዝካየድ ፣ 10,000 ዝዀኑ ምሉእ ብምሉእ ክታበታት ዘለዎም ተዓዘብቲ ክሳተፍዎ እዮም ።

Find a vaccination centre near you.

New South Wales  

ኒው ሳውዝ ዌልስ 477 ዝተለኽፉ ሓደስቲ ሰባትን ሽዱሽተ ሞትን መዝጊባ ኣላ ።

እቲ ግዝኣት 90 ሚኢታዊ ናይ መጀመርያ ክታበት ንልዕሊ 16 ዓመት ንዝዕድሚኦም ነበርቲ ተኸቲቦም ኣለዉ።

72.8 ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ሰባት ፡ ምሉእ ብምሉእ ክታበት ተኸቲቦም እዮም ።

ሎሚ ኣብዚ ክይክተቡ ትኽእሉ ኢኹም

ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ካልእ ከባቢታት ኣውስትራሊያ

  • ኲንስላንድ ፡ ዝተረኽበ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ የለን።

  • ኣብ ACT 30 ሓደሽቲ መልከፍቲ መዝጊቡ ኣሎ ፤ 16 ምስህሉውዝተተሓዙ እዮም እቶም ዝተረፉ ድማ ምርመራ ይግበረሎም ኣሎ ።

  • ኣብ ሰለስተ ክፍለ ግዝኣታት ናይ ቪክቶሪያ ናይ በረራ ተኣካቢ ካብ 4 ክሳብ 6 ጥቅምቲ ኣብ መልቦርንን ኣደላይድን ፡ ሲድኒን ኒውካስልን ኣብ ዝርከባ ናይ ቨርጂን በረራ በረራታት ድሕሪ ምክያዱ ሰበስልጣን ጥዕና ኣብ ትንቃቐ ይርከቡ ።

 
This story is also available in other languages.