Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

እዋናዊ ሓበሬታ ኮቪድ-19 : ሓድሽ ዕጽዋ ኣብ ሲድኒ፡ ምዕራባዊ NSW ከምኡ'ውን ACT

Overlooking Lake Burley Griffin with Dept. of Defence in the foreground, Captain Cook water jet centre and Black Mountain top right. (AAP Photo/Alan Porritt) Source: AAP Photo/Alan Porritt

እዚ ኣብ ኣውስትራሊያ ዘሎ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ 12 ነሓሰ 2021 ዘሎ ኩነታት ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ።

  • ዝሰፍሐ ከባቢታት ኣብ NSW ትሕቲ ናይ ዕጽዋ ቀይድታት

  • ኣብ መልበርን ናይ ንግዲ ሥራሕቲ ዝግበር ተወሳኺ ደገፍ

  • ACT ካብ ሰዓት 5 ፡ 00 ድ.ቐ ጀሚሩ ኣብ ዕጽዋ ትኣቱ

  • ደቡብ ኣውስትራሊያውያን ብነፋሪት ናብ ኲንስላንድ ክጉዓዙ ይኽእሉ እዮም


ኒው ሳውዝ ወልስ 

Nsw 345 ሓደስቲ መልከፍቲ መዝጊባ ኣላ ፡ እንተወሓደ ካብዚኣቶም 60 ኣብ ማሕበረሰብ በቲ ሕማም ተለኺፎም ከለዉ ዝጸንሑ እዩም ። ኣብ 90 ዕድሚኦም ዝርከቡ ክልተ ሰባት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ሞይቶም ።

ቦጋን ፡ ቡርከ ፡ ብረውረዊና ፡ ኮናምብል ፡ ጊልጋንድራ ፡ ናርሮምይን ፡ ዋልጌትን ዋረን ዞባዊ ምምሕዳር ከባቢታት ፡ ኣብ ዝርዝር ኣብ ዕጽዋ ኣትየን ዘለዋ ናይ ከባቢ ምምሕዳራት ኮይነን ኣለዋ ።

ባይሳይድ ፡ በርዉድን ስትራዝፊልድ ካብ 5 ሰዓት ንላዕሊ ተወሳኺ ናይ ኮቪድ-19 ቀይዲታት ተገይርሉ ኣሎ ፡ እዚ ድማ ጠቕላላ ናይቲ ኣብ ከባቢ ሲድኒ ዝርከብ ምምሕዳር ከባቢታት ናብ ቀይዲ ኣትዩ ዘሎ 12 ክብ ኢሉ ይርከብ ።

 lክታበት ዝህባ ክሊኒካት ኣብዚ ርኸብ

ቪክቶሪያ

ቪክቶርያሎሚ 21 ሓደስቲ መልከፍቲ መዝጊባ ኣላ ፣ ካብዚኣቶም እቶም ኣርባዕተ ምስቲ ፍሉጥ ከባቢታት እተተሓሓዘ ኣይኰኑን ። ሽዱሽተ ተለኺፎምከለዉ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝጸንሑ እዮም ።

ሚኒስተር ስራሕ ፡ ኢኖቬሽንን ንግዲ ማርቲን ፓኩላ ፡ ኣብታ ካልአይቲ ሰሙን ምዕጻው ንዝተጠቕዓ ልዕሊ 100,000 ዝዀና ኣብ ከተማ መልበርን ዝርከባ ትካላት ንግዲ ፡ ተወሳኺ ደገፍ ከም እተገብረለን ኣፍሊጡ ።

 lክታበት ዝህቡ ማእከላት ኣብዚ ርኸብ.

ኣብዝሓለፉ24 ሰዓታት ኣብ ካልእ ክፋል ኣውስትራሊያ
  • ኲንስላንድ 10 ሓደስቲ መልከቲ ተረኺቡ ኩሎም ግና ተወሺቦም ካብዘለዉ እዩ።
  • ናይ ኲንስላንድ ፕሪሜር ፓለዢየ ከምዝበለቶ ካብ ደቡብ ኣውስትራሊያ ሰባት ብ ኣየር ናብ ኲንስላንድ ክ ኣትዉ ይኽእሉ እዮም ነበርቲ ግና ናብ NSW. ከይኣትዉ ኣጠንቂቓ።

 

ውሸባ፡ መገሻ፡ መርመራ ክሊኒካት ከምኡ'ውን ክፍሊታት ሓገዝ ብምኽንያት ለበዳን

ናይ ውሸባን መመርመሪን ብቕዓታት ብናይ መምሕድዳር ግዝኣትን ተሪቶርይ መንግስታት ይመሓደርን ይትግበርን:

ናብ ወፃእ ሃገር ክትጉዓዝ እንተደሊኻ ፤ ካብ መስመር ወፃእ ንዝኾነ ክፍሊት ኣብ መስመር መመልከቲ ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ ።  ናይ ኣህጉራዊ በረራታት ግዝያዊ ስጉምትታት ኣሎ እዚ ድማ እቲ መንግስቲ በብእዋኑ ዝግምግሞን ዘመሓይሾን እዩ። ካብ ኣውስትራሊያ ንኽትወጽእ ብዛዕባ ዘሎ ቅድመ ኵነታት ዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቑ  Smart Traveller .


ብ ናይ NSW ሕብረ ብዙህ ባህሊታት ኣገልግሎት ሓበሬታ ጥዕና ዝተቶርጎመ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ርኸቡ:

COVID-19 Vaccination Glossary
Appointment Reminder Tool.


ኣብ ነፍሲወከፍ ግዝኣታት ዘለዉ መመርመሪ ከባቢታት:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory 


ኣብ ነፍሲወከፍ ግዝኣት ብዛዕባ ዝወሃብ ደገፍ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ መላግቦ ርኸቡ:

NSW 
Victoria 
Queensland 
South Australia 
ACT 
Western Australia 
Tasmania
Northern Territory