Coming Up Mon 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

እዋናዊ ሓበሬታ ኮቪድ-19 ኣብ ኣውስትራሊያ፡ ቪክቶርያ ካብ ዕጽዋ ከይትወጽእ መሰናኽል ገጢምዋ፣ ኲንስላንድ ዳግም ናብ ዕጽዋ

People are seen exercising along Southbank in Melbourne, Thursday, September 30, 2021. Source: AAP Image/Daniel Pockett

ናይ 30 መስከረም እዋናዊ ሓበሬታ ኮቪድ-19 ኣብ ኣውስትራሊያ

  • ቪክቶሪያ ቀዳማይ ክታበት ልዕሊ 80 ሚኢታዊ በጺሑ

  • NSW ካብቲ እተመደቦ ሓደ ሰሙን ቀዲሙ ቤት-ትምህርቲ ምኽፋት

  • ACT ካብ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ቀይድታት ተፋኹስ

  • ኲንስላንድ ፡ ሽዱሽተ ሓደስቲ መልከፍቲ ተረኺቡ


ቪክቶሪያ

ቪክቶርያ ፡ ካብ ውሽጢ 1,438 ሓደስቲ መልከፍቲ መዝጊባ ኣላ ፣ ካብዚኣቶም ልዕሊ 500 ዝዀኑ ሰባት ምስቲ ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዝነበረ ምትእኽኻብ ግራንድ ፋይናል ዘጠቓልል እዩ ። ሓሙሽተ ሰባት ሞይቶም ።
ኣዛዚ ኮቪድ-19 ቪክቶርያ ጀሮን ወይማር፡ ነቲ ሎሚ ኣብታ ግዝኣት ዘሎ ኵነታት እታ ግዝ ኣት ንምኽፋት መዲባቶ ዝነበረት ንድሕሪት ዝመልስ'ዩ ኢሉ።

ፕሪሜር ዳንኤል ኣንድሪውስ ከምዝበሎ ኣብ መንጎ ቀዳማይን ካልኣይን ዶዝ ክታበት ፋይዘር ዘሎ ጋግ ካብ ሽድሽተ ናብ ሰለስተ ሰሙናት ክጎድል 'ዩ ፡ እቲ መንግስቲ ነቲ ለውጢ ዝድግፍ እኹል ቀረብ ክታበት ካብ ዝመጽእ ወርሒ ክህልዎ' ዩ ።

ኣብ ቪክቶሪያ aማእከላት ክታበት ኣብ ጥቓኹም ኣብዚ ርኸቡ.

ኒው ሳውዝ ወልስ 

ኣብ NSW 941 ሓደሽቲ መልከፍቲን ሽዱሽተ ዝሞቱ ሰባትን መዝጊባ ኣላ ።

ፕሪመር ግላዲስ በረጂክሊያን ኣብ መዋእለ ህጻናት ዝመሃሩ ህጻናት ፡ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 12 ክፍሊ ተመሃሮን ካብ 18 ጥቅምቲ ጀሚሮም ናብ ክፍሊ ክምለሱ ከምዝኽእሉ ኣረጋጊጻ ፡ እዚ ቅድሚ ሰሙን ካብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ።

ኩሎም ካልኦት ተማሃሮ ኣብዘን ዝስዕባ ክልተ ሰሙናት ማለት ኣብ 25 ጥቅምትን 1 ሕዳርን ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ እዮም ።

ሎሚ ክታበት ንምኽታብ ኣብዚ ቆጸራ ሓዙ 

ACT

ሎሚ ኣብቲ ክሊ 31 ሓደስቲ መልከፍቲ ተመዝጊቡ ኣሎ ።

ካብ ዓርቢ 1 ጥቅምቲ ሰዓት 12: 01 ቅ.ቀ. እተወሰነ ቀይድታት ክቕየር እዩ ፣ ናይ መዘናግዒ ግዜ ኣብ ግዳም ክናዋሕ ፡ ሃገራውያን ፓርክታት እንደገና ይኸፍቱ ፡ ንገሊኡ ናይ ሸቐጥ ትካላትን ካልእን ዝኸውን ተወሳኺ ኣበል ይረኽቡ ።

ልዕሊ 60 ዓመት ዝዕድሚኦም ነበርቲ ክታበት ፋይዘር ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም ።

bናይ ኮቪድ ክታበት ንምኽታብ ኣብዚ ቆጸራ ሓዙ  

ኣብዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ካልእ ክፋላት ኣውስትራሊያ

  • ከባብያዊ ምምሕዳር ከባቢታት ብሪዝቤን ፡ ጎልድ ኮስት ፡ ሎጋን ፡ ሞርቶን ባይ ፡ ታውንስቪልን ደሴት ፓልምን ፡ ካብ ሓሙስ 30 መስከረም 2021 ጀሚሩ ናይ ደረጃ 2 እገዳታት ተኣታትዩ።
    ፈደራላዊ መንግስቲ ነቶም ካብ ስርሖም ዝተባረሩ ሰራሕተኛታት ናይ ኮቪድ-19 ናይ ሓደጋ ገንዘብ ፡ ከምኡ 'ውን ናይ ንግዲ ሓገዝ ክፍሊት ሓንሳብ 80 ካብ ሚእቲ ካብ ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ምስተኸትበ ደው ክብል እዩ ።