Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

እዋናዊ ሓበሬታ ኮቪድ-19: ቪክቶሪያ ዝበዝሐ መዓልታዊ ሞት, NSW ተወሳኺ ምፍዃስ ቀይድ ኣቐዲማ ክትገብር'ያ።

The Royal Children's Hospital in Melbourne is dealing with a coronavirus scare in its NICU unit, which cares for vulnerable newborns. Source: AAP

እዚ ናይ 13 ጥቅምቲ 2021 እዋናዊ ሓበሬታ ኮሮናቫይረስ ኣውስትራሊያ እዩ፣

  • ቪክቶርያ ፡ እቲ ዝበዝሐ ሞት ብ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝረኣየትላ መዓልቲ

  • NSW; ኣብ ዝመጽእ ቀዳመ-ሰንበት 80 ካብ ሚእቲ ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትበ ሰብ ክበጽሕ እዩ።

  • ኣብ ACT ኣማኢት ናይ ምቅላዕ ቦታታት


ቪክቶሪያ

ቪክቶሪያ 1,571 ሓደስቲ ብ ኮቪድ-19 እተለኽፉን 13 ሞትን መዝጊባ ኣላ ።

ኢለክቲቭ መጥባሕቲ ንግዜኡ ደው ኣቢሉ ኣሎ።
ሆስፒታል ህጻናት መልበርን ፡ ናብቲ ሆስፒታል ዝበጽሑ በጻሕቲ፡ ናይ ረፒድ ኣንቲጂን ተስቲን ኣታኣታትዩ ፡ እዚ ድማ ፡ እቲ ተላባዒ ዝዀነ ወላዲ ፡ ናብቲ ጽዑቕ ክንክን ጥዕና ዝግበረሉ ክፍሊ ምስ በጽሑ እዩ ።

ሚንስትር ጥዕና እታ ግዝኣት ማርቲን ፎሊ ከምዝበሎ ሚቸል ሻየር ኣብ ዞባ ሁም ካብ ሎሚ ምሸት ጀሚሩ ካብ ዕጽዋ ክወጽእ እዩ ኢሎም ።

ሎሚ ክትክተቡ ኣብዚ ቆጸራ ሓዙ.  

ኒው ሳውዝ ወልስ NSW

Nsw 444 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉን ኣርባዕተ ዝሞቱን መዝጊባ ኣላ ።

እታ ግዝኣት ክሳብ ሰንበት ኣብ ዘሎ ግዜ 80 ሚኢታዊ ካብ ህዝባ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ክታበት ዒላማ ክትበጽሕ ትኽእል ።

ፕሪሜር ዶሚኒክ ፐሮታይ ፡ ካቢነ ሚኒስተራቱ ጽባሕ ተኣኪቡ፡ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብዛዕባ ዝቐልል ቀይድታት ድሕሪ ምምይያጥ ፡ ናይ ቀጻሊ መደብ ኣሚቱ ኣሎ ። ዓርቢ መዓልቲ ምልክታ ክቐርብ ይኽእል እዩ ።

ልዕሊ 75.2 ካብ ነበርቲ ልዕሊ 16 ዓመት ሙሉእ ብሙሉእ ክታበት ዝተወሃቦም ኮይኑ ልዕሊ 90 ሚኢታዊት ድማ እንተወሓደ ሓደ ዶዝ ተኸቲቦም ኣለዉ።

ማእከላት ክታበት ኣብዚ ርኸቡ

ACT

ኣብ ኤይ ሲቲ 51 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ኣለዉ ። ኣብ ሆስፒታል ካብ ዘለዉ 16 ሕሙማት ፡ እቶም ሸሞንተ ኣብ ጽዑቕ ክንክን፣ እቶም ሓሙሽተ ድማ መተንፈሲ የድልዮም ።

ልዕሊ 370 ዝኾኑ ናይ ቃልዕ ቦታታት ኣለዉ ፡ ካንቤራውያን ድማ ብዛዕባቲ ሓደሽቲ ቦታታት ሓበሬታ ኽርከቡ እዮም

ACT COVID-19 website

ኣብ 24 ሰዓታት ኣብ ካልእ ክፋል ኣውስትራሊያ

  • ቪክቶሪያ ካብ ኣውስትራሊያ ወፃእ ክሳብ 1000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ሓለዋ ጥዕና ትምልምል ኣላ፡ እዚ ድማ ብዝሒ ሕሙማት ናይቲ ቫይረስ ኣብ ዝዓብየሉ እዋን ነቲ ስርዓት ንምድጋፍ እዩ።
    ACT ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ናይ 99 ሚኢታዊት ዕድርብ ክታበት ካብ ዝኸተባ ከተማታት ዓለም ሓንቲ ንምዃን ትግስግስ ኣላ።