Australia's Health Revolution (Vietnamese)

Documentary
1 season availableEnglish

Cuộc Cách Mạng Sức Khoẻ Của Úc -Phần 1
Nhà báo khoa học nổi tiếng, Tiến sĩ Michael Mosley thử thách rủi ro với cơ thể của mình để thức tỉnh nước Úc trước cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn quốc. Làm việc cùng nhà thể chất học người Bản địa Ray Kelly, họ tiết lộ phương thức khoa học mới có thể được áp dụng để đảo ngược căn bệnh tiểu đường loại 2 của Úc.

S1 E1: Episode 1
Start Here
S1 E1: Episode 1
58m
Nhà báo khoa học nổi tiếng, Tiến sĩ Michael Mosley thử thách rủi ro với cơ thể của mình để thức tỉnh nước Úc trước cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn quốc. Làm việc cùng nhà thể chất học người Bản địa Ray Kelly, họ tiết lộ phương thức khoa học mới có thể...
countries:
Australia