Advertisement
SBS Radio has changed
#SBSRadio

SBS Radio has announced changes to its services to reflect Australia’s rapidly changing and increasingly diverse society.

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.

Ka cë kek piac caal në SBS Dinka Radio

Në SBS Dinka Radio ke ka ye ŋɔ̈ɔ̈r tueŋ në ye athöörë yic aye wël cë kek piac caal ku jɔl ya jam ëë ka cë röth loi.

Abiɛ̈i e pannë Junub

Aluel Jiemïth Ŋɔ̈ŋ M Deŋ Aguek, man ye bɛ̈ny muk mïth ke Abiɛ̈i piny de Amirika, Abiɛ̈i ë pannë Junub. Jam de SBS Dinka kennë Jiemïth Aguek yen aakï:

Ceŋdu e yin cɔk nyic

Akut de Thɔ̈th Thudanïth Ɣöthuraliɛn Tradiconal Ratheliŋ Athɔ̈thiecon a ci yuït juir piny de Melbourne ke pɛi ye nïïn thiɛroukudhetem pennë Thiɛrkurou. Yuït a ye...
Dhiɛ̈th e thaŋ ee mite piou, kuka luel kɔc loi ne dhiɛthic ye mite e piou mëc kenne kak ne ke yenne ke laat ne kɔc ɣööc  cë piɔth riak.

Bortown Through a Pinhole

Suspicion and declining trust. The civil population of South Sudan is subjected to unconditional conflict through politics of interest by political elites....

South Sudan

News and information from South Sudan

Wife of the South Sudanese former chief of General Staff Paul Malong Awan thanks and appreciate all media especially SBS Dinka. 
South Sudanese Governor of Jonglei State Philip Aguer Panyang Jot spoke to SBS Dinka after the national committee headed by the Vice President met with the...
Angelina Teny ee tɔ̈ ke ye rantöŋ akutë SPLM agut cë runë 2013 ɣɔn cenë tɔŋ bë rɔ̈m në Juba. Në ke pɛi ye nïïn thiɛ̈ɛ̈r ku bɛ̈t keka bë jäl në Juba. Ɣɔn cïï lɔ...
Bɛ̈nyë Junub Thudän Thɛ̈lba Kiir Mayärdït ee Pol Malöŋ Awan Anɛ̈i waar në ŋɔ̈ɔ̈rë jecic në pɛi nïïn dhoŋuan. Agut cë ye mɛn akënë nyic yeŋö cë rɔt loi në kɛɛm ke...
Bɛ̈nyë Junub Thudän Thɛ̈lba Kiir Mayärdït ee Pol Malöŋ Awan Anɛ̈i waar në ŋɔ̈ɔ̈rë jecic në pɛi nïïn dhoŋuan. Agut cë ye mɛn akënë nyic yeŋö cë rɔt loi në kɛɛm ke...