SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Depositing a plastic bottle into an Envirobank reverse vending recycling machine (AAP)

Australian indigenous recycling business.

By
Greg Dyett
Presented by
Vixay Vue
Published on
Friday, June 28, 2019 - 12:06
File size
19.28 MB
Duration
10 min 32 sec

Listen to more news in Hmong and English from the following lists:

Hmoob cov paj ntaub tej txiaj ntsim

Dr Lis Pov Xyooj hais tias "Yog thaum peb twb tsis pom tias peb tej teej tug tseem ceeb lawm ces lwm haiv neeg yeej xav tias tsis tseem ceeb thiab luag yuav coj mus siv li cas los tau."

 

Kws txua qeej Hmoob

Jue SaeWang hais tias "Tos kuv nyiam ua qeej los vim yog ib co kev khaws Hmoob teej tug txuj ci thiab lub cim thawj kom txhob ploj."

 

Thawj tug nom Hmoob Thaib

Nattaphone Seupsakvong los yog sawv daws paub tias yog "Nuj Nplhaib" yog thawj tug Hmoob Thaib uas raug xaiv los ua nom sawv cev pej xeem mus ua hauj lwm hauv Thaib lub tsev tsoom hwv nrog pab nom Future Forward lawm.

Vim li cas Jasmine Tierra thiaj nqua yas suab Hmoob?

Yog vim li cas Jasmine Tierra uas yog ib tug ntxhais hluas neeg America caj ceg neeg African thiaj nqua yas suab Hmoob?

Hmoob tej kab lis kev cai thiab kev ua neeb

Vim li cas Hmoob thiaj ua neeb? Puas yog Hmoob thiaj ua neeb nkaus xwb los muaj lwm haiv neeg ua thiab kev ua neeg ho pab tau yus dab tsi?

Vim li cas thiaj coj Hmoob cov ntawv Phaj Hauj mus teev zwm rau ib daig phiaj zeb ntawm teb chaws Australia?

Hmoob cov ntawv Phaj Hauj raug coj mus teev zwm rau ib daim phiaj zeb nrog lwm haiv neeg tej ntaub ntawv ntawm teb chaws Australia lawm thiab tej ntawv no muaj txiaj ntsim dab tsi rau Hmoob.

Listen to us at SBSHmong on Thursday 6pm and Sunday 11am or follow us on SBS Hmong Facebook page or download our podcasts. or listen at Stitcher.