SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Australia Prime Minister and 2018 Australian of the Year Professor Michelle Simmons (AAP)

Leej twg tau txais cov khoom plig Australia of the Year xyoo 2018?

By
Evan Young
Presented by
Vixay Vue
Published on
Sunday, January 28, 2018 - 15:14
File size
3.82 MB
Duration
8 min 20 sec

Australia 4 tug neeg yeej cov khoom plig Australia of the Year xyoo 2018:

1. Professor Michelle Simmons  yog tus tau txais cov khoom plig 2018 Australian of the Year:

Nws yog ib tug  Physicist scientist ntawm University of New South Wales yog tus tau cov khoom plig 2018 Australian of the Year. Vim rau qhov nws tau coj ib pab kws teeb txheeb thiab tshawb fawb los tsim tau ntiaj teb thawj tug transistor uas siv single atom thiab tseem tau los sib tw muaj ceem heev nrog Google, IBN thiab Microsoft. Nws tau txhawb nqa poj niam kom muaj feem koom rau fab kev tshawb fawb tawm los (Science).

Nws hais tias xav kom muaj kev txhawb nqa txhua tus kom ua tiav ib yam dab tsi raws lawv lub tsab peev xwm. Thiab cov khoom plig no yog ib lub meej mom tshwj xeeb tshaj plaws rau nws vim nws tsis yog cov neeg yug ntawm teb chaws Australia no tab sis tseem tau txais cov khoom plig no thiab raug lees paub.

2. Dr. Graham Farquhar yog tus tau txais 2018 Senior Australian of the Year:

Nws yog ib tug Biophysicist uas tau txais cov khoom plig Senior Australian of the Year xyoo 2018. Nws tseem tau txais cov khoom plig Kyoto Prize uas nto koob meej heev txawv ntawm cov khoom plig Nobel Prize lawm thiab. Nws tau tsim tau ib cov mathematical model coj los pab rau fab txuj biology thiab hoticulture. Nws xav kom Australia muaj tej laj lim tswv yim zoo (Creativity) rau txhua fab txuj tsis hais yog science, sport, arts, thiab kev lis dej num hauv tej tuam chav los sis tej teej num lagluam kom thiaj li tsim tau tej yam khoom tshiab uas tsis tau muaj neeg ua dua los yog tsis tau pom dua los li.

3. Eddie Woo  yog tus tau txais cov khoom plig 2018 Australian local Hero:

Mr. Woo  yog ib tug lees kais qhia ntawv ntawm lub teej kawm Cherrybrook Technolgy High School. Tab sis nws tau tsim cov Youtube channel "WooTube" qhia zauv (mathematics) uas muaj neeg tshaj 100,000 tus caum nws qab. Nws thiaj hais tias kom Australia kub siab txhawb nqa txoj kev kawm tias yog ib cov dej nuam tseem ceeb. Vim kev kawm thiaj yuav hloov tau ib tug me nyuam twg lub neej thiab yog tus yam sij qhib qhov rooj thiab cib fim zoo, kom tus neeg ntawd muaj zoo laj lim tswv yim kev txawj ntse paub ua tau ib yam dab tsi thiab daws tau teeb meem sib chab sib chaws.

4. Samantha Kerr yog tus tau txais cov khoom plig 2018 Young Australian of the Year:

Ms. Kerr yog ib tug ntxhais hluas 24 xyoos neeg keeb cag neeg Australia uas ncaws pob tshaj lij heev rau Australia pab ntxhasi hluas Matilda. Tsaib no nws kuj raug FIFA xaiv los ua ib tug poj niam ncaws tau pob tshaj lij heev (Female Player of the Year). Nws hais tias nws zoo siab heev uas nws yog ib tug neeg Australia. Tab sis cov khoom plig nws tau no tsis yog tau rau nws xwb yog tau rau tag nrho Australia cov poj niam ncaws pob thiab tej poj niam koom cov kev sib tw, thiab qhia tau tias poj niam muaj peev xwm thiab tau ua dab tsi tiav rau cov kev sib tw no.

Koj muaj peev xwm mloog tau cov xov xwm ua lus Hmoob los yog lus Askiv (English) tau raws li cov vam sab hauv qab no:

Mloog tau cov program ib teev tag nrho rau hnub zwj Teeb (Thursday) 6pm AEST (Australian Eastern Standard Time) thiab zwj Hnub (Sunday) 11am AEST ntawm: www.sbs.com.au/hmong

Koj muaj peev xwm download cov xov xwm ua ib zaj ib zaj ua lub Hmoob thiab lus Askiv (English) los yog mloog tau ntawm:www.sbs.com.au/podcasts/yourlanguage/hmong  

Mus download tau SBS Radio app tau hauv Google Play thiab App Store ntawm http://www.sbs.com.au/radio/article/2015/03/07/download-sbs-radios-free-mobile-app  tso rau koj lub xov tooj ntawm tes ces mloog tau rau 2 hnub hais dhau los saum toj no. Los yog koj muaj lus nug cuam tshuam txog cov kev siv SBS Radio app ces saib thiab nyeem tau ntawm no ntxiv http://www.sbs.com.au/radio/sbs-radio-app

Tuaj ua tub koom siab thiab caum SBShmong qab hauv SBSHmong Facebook page, tuaj nyem nyiam (Click like) tuaj faib (Share) SBShmong cov xov xwm rau koj tej phooj ywg thiab tawm tswv yim (Comment) ntawm  www.facebook.com/sbshmong

Thiab yog koj xav share thiab qhia koj zaj dab neeg thiab xov xwm rau xov tooj cua SBS Hmong Program tshaj thiab nthuav rau ib tsoom Hmoob sawv daws tau mloog kom sawvdaws ho hnov txog ces hu xov tooj rau +61 3 9949 2259 nrog SBS Radio Hmong Program tham tau.

Koj muaj peev xwm mloog tau cov xov tooj cua tau raws li lub vam sab ntawm no: http://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio

HOBART     =     105.7FM
MELBOURNE     =     93.1FM / 1224  AM
CANBERRA     =     105.5FM / 1440  AM
SYDNEY     =     97.7FM  / 1107  AM
WOLLONGONG     =     1413AM
BRISBANE      =     93.3 FM
CAIRNS     =     90.5 FM
DARWIN     =    100.9FM
PERTH     =     96.9FM
SA      =     106.3 FM

Thiab tseem mloog tau ntawm digital TV tshooj 38 ntxiv thiab.