SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Welcome Home to SBS Radio
Download or Update Now

 

Stay connected in your language to Australian news and conversations that matter to you with the free SBS Radio app.

 

Latest in Kirundi program

Latest podcasts, news, opinions and galleries.

Ukurungika amahera hanze

Abantu barenga imiriyoni 250 nibo baba hanze y'igihugu cabo c'amavuko kandi benshi muri bo bararungikira amahera imiryango yabo. Mu kiganiro c'uno musi turaba ibintu...
Fablice Manirakiza, yatowe nk'umwe mu rwaruka rwa Victoria rwakoze ibikorwa bihambaye mu mwaka wa 2016 akongera akaba umukuru wa kominoti y'Abarundi baba muri...

Ukuriha fagitire y'umuyagankuba

Birakenewe gutegera ingene uriha fagitire y'umuyagankuba kugira ntusange urishe menshi. Muri kino kiganiro, Evelyne Miburo aba muri Melbourne aratubwira...
Uba muri Australia, amande arashobora kugora gutegera, ingene uyariha canke ingene wisigura mu gihe bakurenganije. 'Legal Aid' iri mu bishobora kugufasha mu...
Bernice Kamikazi umurundikazi yaserukiye Austrariya mu nama mpuzamakungu yo guharanira agateka k'impunzi i Geneva mu gihugu ca Suisse aratubwira ibintu...

City or Countryside?

What are the challenges and benefits of living in big cities versus rural areas?

Ubuzima bwo muri Mingoola, NSW

 Isaac Icimpaye yabaye mu bisagara vya Wollongong na Sydney aheruka kwimukira muri Mingoola. Yaratubwiye ikimunezera mu mibano,  uburimyi, n'ibindi...
Muri kino kiganiro Robert Mukombozi arongoye kominote z'abanyafrika bose mu ntara ya Queensland atubwira ubuzima bw'Abarundi n'Abanyarwanda baba mu bisagara...
Abarundi baba muri Hamilton, Shepparton na Wagga wagga baratuyagira ingene ubuzima bumeze mu bijanye n'akazi, amashure, ukurima n'imibano.
Mu gihe abaza kuba muri Austrariya usanga bashikiye mu mpande zose z’igihugu hari abashima kwimuka bava mu miji bakimukira ruguru. Muri kino kiganiro tuyaga na...