SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Welcome Home to SBS Radio
Download or Update Now

 

Stay connected in your language to Australian news and conversations that matter to you with the free SBS Radio app.

 

Latest in Kirundi program

Latest podcasts, news, opinions and galleries.

'Ejo nzotora nisunze...?'

Bamwe mu barundi n'abanyarwanda bashikirije ivyiyumviro bitandukanye bazokwisunga mu gutora ejo aho bukera. 
Ibibanza birimwo abatora bakomoka mu mico itandukanye irafise uruhara mu gihundura ibiva mu matora. Beltrand Habiyakare arongoye kominoti y'Abarundi baba muri...
Kwongera urugezo rwo urucanco ku bana nivyo bishobora kugabanya imigera y'ibicurane gukwiragira hose. Abaganga basaba yuko abantu bose bo kwikingira, kandi urwo...
Icigwa gishasha casanze abanya Australia benshi banywa inzoga kugira baboregwe, bakayoberwa ibipimo vyemewe kugira umuntu agumane amagara meza. 
Umugambi wa reta wo gufasha abagendana ubumuga witwa NDIS, uhamagarira amakominoti kuwitabira ku bwinshi.