SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Lao

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.
Download the SBS Radio app
DOWNLOAD OR UPDATE NOW

Stay connected in your language to Australian news and conversations that matter to you with the free SBS Radio app.

Latest news in radio

Latest content from SBS Lao.

ຄົນໃນປະເທດອອສເຕຼເລັຍມັກກິນຊີ້ນນາໆຊະນິດ ແຕ່ການຈະກິນຊີ້ນທີ່ຖຶກປູກອອກມາຈາກຫ້ອງວິທຍາສາດບໍ່ເປັນສິ່ງປາຖນານຳ... ຊີ້ນງົວ, ໄກ່, ໜູ, ປາ ແລະອື່ນໆ ອາດເປັນການໄຂບັນຫາໂລກຮ້ອນໄດ້...
50% ຂອງຜູ້ຍິງໃນອອສເຕຼເລັຍບໍ່ໃຫ້ກວດເບິ່ງມະເຮງຊ່ອງຄອດຕາມເວລາ : ດ້ ວ ຍ ເ ຫ ດ ໃ ດ  ? ພວກຂະເຈົ້າຍັງຕາຍຍ້ອນມະເຮງດັ່ງກ່າວ ຍ້ ອ ນ .​.​.​
* ຈັ່ງວັດ ຊຽງໃໜ່-ລາວ-ໜອງຄາຍ ສະແດງສິ້ນຄ້າດີເດັ່ນ ເພ່ືອຫັຍງແທ້ໆ? * ໄທຍ໌ລາວໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບການຄ້າ, ການລົງທຶນແລະການທ່ອງທ່ຽວ ອັນທີຈິງແລ້ວ... *...
ຢຸກຢາການແພດອັນເກົາແກ່ປະມານ 70 ປີ ຖຶກຄົ້ນຮູ້ເຫັນວ່າສາມາດຊົດຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດໄຂວັດໃຫຍ່ໄດ້ (ຟຼູ).ຢານັ້ນເປັນຢາຂອງສະໄໜສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ... ການຮູ້ເຫັນນີ້ເປັນການດີ...
ຕໍ່ແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ ສປຈີນ ທຸ້ມເທເງິນຄຳມາກມາຍ 2ພັນ 5ຮ້ອຍ ລ້ານດອນລາໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດມະຫາສະມຸດ ປາຊີຟິກ ຢືມ. ຕົງກາ ເປັນປະເທດນຶ່ງທີ່ຢືມເງິນນັ້ນຢ່າງມາກມາຍ...