SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Lao
Lao against Laos RDP (D.Sysengrath) (D.Sysengrath)

ວ່າ ໃນປະເທດອອສເຕຼເລັຍ ນັບມື້ນັບມີການເວົ້າວ່າຍິ່ງໆຂຶ້ນວ່າ ສປປລາວ ແຈກແຈງ ແບງແຍກ

ສັງຄົມລາວໃນປະເທດນີ້ໂດຍອາໄສສະຖານທູດ ສປປລາວ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແຄນເບີຣາ ທັງກໍມີການອ້າງວ່ານັ້ນແມ່ນໂດຍການອາໄສ "ລາວລີງ".

 

ວ່າໃນບໍ່ຊ້ານີ້ກໍຈະມີການກະທຳດັ່ງນັ້ນຂຶ້ນ.

 

ກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳພາດທ່ານ ເດດ ສີແສງຣັດ ທີ່ເປັນບຸກຄົນລາວນອກທ່ານນຶ່ງທີ່ຖຶກເຄົາລົບັນບຖືບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ...

By
Khamleck Thongvilu (ຄຳ​ເຫຼັກ ທອງວິ​ລຸຍ)
Published on
Thursday, June 13, 2019 - 14:56
File size
31.67 MB
Duration
17 min 18 sec