SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Lao
fishing from the bridge downstream - Pixabay (Pixabay)

ຕໍ່ຈາກທີ່ປະເທດໄທຍ໌ແລະ ສປປລາວ ຕົກລົງການຈ້າງສະພານຂ້າມແມ້ນຳຂອງບຶງການ

ເຂົ້າໃ່ສ ປາກຊັນ ແມ່ນວ່າບັດນີ້ມີຄະນະກັມການເພື່ອດຳເນີນໂຄງການຂົວແມ່ນຳ້ຂອງທີ

5 ນັ້ນແລ້ວແຕ່ຈະສ້າງມັນຂຶ້ນໃນມື້ໃດແທ້ ຍັງບໍ່ຮູ້ເທື່ອ.

 

ບັດນີ້ ຈັ່ງວັດນະຄອນພະນົມ ປະເທດໄທຍ໌ ໄດ້ຮັບສູນກາງຂ້າພະຍາດຂອງສັດແລ້ວ ເພ່ື່ອເປັນການ

ປ້ອງກັນພະຍາດຕິດແປດສັດທີ່ຈະມາຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ຈະມີຜົນສະທ້ອນເສັຍຫາຍອຸສຫະກັມ

ສັດໃນປະເທດໄທຍ໌...

 

ອຳເພີດ່ານຊ້າຍ ຈັ່ງວັດເລີຍ ແຫ່ງປະເທດໄທຍ໌ ເຊື່ອມສຳພັນກັບເມືອງບໍເແຕນ-ແກນທ້າວ

ຜ່ານການແຂ່ງຂັນກິຣາເຍົາວະຊົນກັນໃນຫ່ວາງນຶ່ງນີ້ ທີ່ຖືວ່າໄດ້ຜົນດີ...

 

 

By
Khamleck Thongvilu (ຄຳ​ເຫຼັກ ທອງວິ​ລຸຍ), Somdy Mixai
Published on
Saturday, June 15, 2019 - 16:04
File size
33.08 MB
Duration
18 min 4 sec