SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
ኣብ ኢትዮጵያ 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መረበቶም ብምፍንቓሎም፡ ኣብ 2018 ኣብ ዉሽጢ ሃገሮም ካብ መረበቶም ዝፈናቐሉ ብዝሒ ህዝቢ ዘለዉዋ ሃገር ኢትዮጳያ ቀዳመይቲ ኣብ ዓለም ክትከውን ከላ፡ ሶርያ ድማ 1.2 ሚሊዮን ህዝባ ኣብ ዉሽጢ ዓዶም ብምፍንቓሎም ኣብ ካልኣይ ተሰሪዓ ከምዘላ ተፈሊጡ።
Tigrinya
17 Nov 2018 - 8:04 PM  UPDATED 17 Nov 2018 - 8:04 PM

ኣብ ኢትዮጵያ 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መረበቶም ብምፍንቓሎም፡ ኣብ 2018 ኣብ ዉሽጢ ሃገሮም ካብ መረበቶም ዝፈናቐሉ ብዝሒ ህዝቢ ዘለዉዋ ሃገር ኢትዮጳያ ቀዳመይቲ ኣብ ዓለም ክትከውን ከላ፡ ሶርያ ድማ 1.2 ሚሊዮን ህዝባ ኣብ ዉሽጢ ዓዶም ብምፍንቓሎም ኣብ ካልኣይ ተሰሪዓ ከምዘላ ተፈሊጡ።

ኣብ ፈለማ መንፈቕ ዓመት ናይ 2018 ካብተን ብኲናት ዝሕመሳ ዘለዋ ከም ሶርያ’፡ ኣፍጋኒስታንን ደሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ኮንጎ ቀዲማ ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ ዝተፈናቐላ ሃገር ኮይና ዘላ።

ብረቡዕ ብኣህጉራዊ ማእከል ምክትታል ተፈናቐልቲ ኣብ ጀነቫ ዝወጸ ጸብጻብ እዩ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ኢትዮጵያዊያን ካብ ዝነብርሉ ከባቢ ብዝተፈጥረ ግጭታት ከምተፈናቐሉ ኣፍሊጡ።

ኣብዚ ዓመት ኣብ ሶርያ ብዘሎኲናት 1.2 ሚልዮን ህዝባ ካብ ከባቢኡ ተፈናቒሉ ከምዘሎ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። በዚ ድማ ዓመተ 2018 ካብዝሓለፉ ሸውዓተ ናይ ኲናት ዓመታት ኣብ ሶርያ እቲ ዝበዝሐ ናይ ዉሽጢ ምፍንቓል ዝተራእየሉ ዓመት ከምዝኾነ ናይ ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ዒራቕን ሶርያን ኣፍሊጡ ኣሎ።

ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ብዝተኸስተ ግጭት ነዚ ልዑል ምፍንቓል ኣብ ኢትዮጵያ ጠንቂ ምዃኑ እዩ እቲ ጸብጻብ ገሊጹ።  ካብ ወርሒ መጋቢት ኣትሒዙ ኣብ ዶባት ጎዴን ምዕራብ ጉጂም ብዝተኸስተ ግጭት ኣማኢት ሰባት ዝተቐትሉ ኮይኖም 1.2 ሚልዮን ህዝቢ መረበቶም ጠንጢኖም ክፈናቐሉ ተገዲዶም ከምዘለዉ እቲ ጸብጻብ ኣፍሊጡ።

ኣቐድም ኣቢሉ፡ ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ኣብ ዶባት ክልል ሶማሊያን ኦሮሚያን ብዝተኸስተ ግጭት ኣስታት 200,000 ህዝቢ ከባቢ ዓዶም ገዲፎም ክፈናቐሉ ተገዲዶም እዮም።