Advertisement
Erit demonstration (Dafla) (Erit demonstration (Dafla))

ኣብ ሆላንድ ኣብዚ ቅንያት ብ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን ኣኼባ ክግበር ምድላዋት ተገይሩ ነይሩ። ኣብቲ ኣኼባ ልዕሊ 600 ሰባት ክሳተፉን፡ ኣወሃሃዲ (YPFDJ) ን ኣማኻሪ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝኾነ የማነ ገብረኣብውን ክሳተፍ ኣብ ሆላንድ ይርከብ። እቲ ኣኼባ ብጸቕጥን ተቓዉሞን ኤርትራዊያን ነበርቲ ሆላንድ ክስረዝ ከምተገብረ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር ከም ህጹጽ ዜና ወይ ኣቃሊሐናኦ። ብዛዕባዚ ዝምልከት ን ኣወሃሃድቲ ኣኼባ YPFDJ ከነዘራርብ ፈቲና ኣይሰለጠናን: ሓደ ካብ ኣወሃሃድቲ ተቓዉሞ ንኣቶ ክብሮም ዳፍላ ግና ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣዘራሪብናዮ ዝሃበና ቃል እንሆ፡፣ 

By
Beyene Semere
Published on
Friday, April 14, 2017 - 11:48
File size
4 MB
Duration
8 min 50 sec