SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Goats - SBS

Năm Ất Mùi lại về với chúng ta. Nguồn gốc của tiếng Mùi để chỉ năm Dê, chứ không phải là Vị như âm thanh của tiếng Hoa hiện nay và tiếng Dương để chỉ cho Dê được sử dụng trong trường hợp nào.  

By
Phan Bach
Published on
Friday, February 20, 2015 - 19:04
File size
4.9 MB
Duration
10 min 48 sec

Ngoài ra các thành ngữ Việt và Hoa, nói về năm Dê ra sao?

Nhà ngôn ngữ học Nguyễn Cung Thông ở Melbourne giải thích những thắc mắc về từ ngữ, cùng những tản mạn nhân năm Mùi, với Phan Bách.