The Four

Fantasy, Crime drama, Action
1h 59m2012Yue Chinese
Play
The Four
1h 58m

Four kung fu superheroes battle an army of the walking dead before it destroys the capital.

countries:
China
directors:
Gordon Chan, Janet Chun
cast:
Chao Deng, Yifei Liu, Ronald Cheng, Collin Chou, Anthony Chau-Sang Wong, Taisheng Chen, Yiyan Jiang, Ryu Kohata, Sheren Tang, Waise Lee, Xiubo Bo Wu, Anna Fang, Bei-Er Bao, Ying Jie Wu
advice:
Horror or supernatural themes, Violence