Subscribing to an SBS podcast couldn't be easier. Simply click the Subscribe button and select your preferred subscription method from the menu. Podcasting help.

Latest Episodes

Ընտանիքը ծանր և նաեւ քաղցր պարտականութիւն է և յանուն զաւակներու պէտք է ամէն ինչ զոհաբերէնք

Հարցազրոյց Մելպըրնի Ս. Աստուածածին Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Արժա..

 • Upload15 Aug 2017

 • Duration27 Minutes

 • Download13MB

Համայնքային Յայտարարութիւններ

Համայնքային Յայտարարութիւններ – 15 Օգոստոս 2017

Սիտնիի և Մելպըրնի համայնքային յայտարարութիւնները:

 

 • Uploaded15 Aug 2017

 • Duration01 Minute

 • Download1KB

: Labor Senator Sam Dastyari

Բարձրագոյ Ատեանի մարտահրաւէր միասեռականներու ամուսնութեան դէմ

Բարձրագոյն Ատեանին մարտահրաւէր մը ներկայացուցին կառավարութեան առաջարկած փոստային քուէարկութեան դէմ:

 

 • Uploaded15 Aug 2017

 • Duration04 Minutes

 • Download2MB

Parliament House, Canberra

Փոստային քուէարկութիւն միասեռական ամուսնութեան հարցով

Մի քանի շաբաթէն, հաւանական է որ ձեր նամակատուփին մէջ ստանաք փոստային քուէարկութեան փաստաթուղթերը նոյն սեռի ամուսնութիւններու վերաբերեալ:

 

 • Uploaded15 Aug 2017

 • Duration05 Minutes

 • Download3MB

Malcolm Turnbull announcing the citizenship plans

Մտահոգութիւններ առաջարկուած քաղաքացիութեան քննութեան հարցով

Այս տարի երբ դաշնային կառավարութիւնը տեղեկացուց որ փոփոխութեան պիտի ենթարկէ քաղաքացիութեան օրէնքները, առաջարկուած փոփոխութիւնները զգալի քննադատութիւններու ենթարկուեցան:

 

 • Uploaded15 Aug 2017

 • Duration06 Minutes

 • Download3MB

Podcast Help

Podcasting is a free service to subscribe to your favourite SBS programmes. If you're new to podcasting check out our help section to get started.

ADVERTISEMENT

DVDs and Downloads at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online for DVDs and downloads of the programs you love.

Books at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online for fascinating books and inspiring cookbooks perfect for home and as gifts.