ဦးညဏ္၀င္း

NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးညဏ္၀င္းကို ေမးျမန္ထားခန္း။

  • Uploaded24 Nov, 2014

  • Duration06 Mins 20 Secs

  • Download2.9 MB

ဦးညဏ္၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယာက သူရဦး ေရႊမန္းရဲ့ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒ မေျပာင္...

Read more

Audio Highlights

ADVERTISEMENT

On Radio

Listen Now to your language program

Living with the Enemy - DVD/Digital

Examine divisive issues from two sides in this innovative series that challenges people with opposing views to live together.

Greeks, Romans, Vikings: The Founders of Europe - DVD/Digital

Separate the myth from the fact and discover how three powerful cultures changed our world.

Census Explorer
ADVERTISEMENT