ေဒါက္ျမင့္ထြန္း

ေဒါက္ျမင့္ထြန္းက တုပ္ေကြးေ၇ာဂါနဲ႔ ႏွလံုးတိုက္ခိုက္မႈ ဆက္စပ္ပံုကို ရွင္းျပထားပါတယ္။

  • Uploaded1 Sep, 2015

  • Duration09 Mins 06 Secs

  • Download4.2 MB

ေဒါက္ျမင့္ထြန္းက ေလ့လာမႈအသစ္မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ တုပ္ေကြးေ၇ာဂါနဲ႔ ႏွလံုးတိုက္ခိုက္မႈ ဆက္စပ...

Read more

Audio Highlights

ADVERTISEMENT

On Radio

Listen Now to your language program

DVDs and Downloads at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online for DVDs and downloads of the programs you love.

Music at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online to find Music CDs, DVDs and downloads perfect for home and as gifts.

Census Explorer
ADVERTISEMENT