કુટુંબ ના વેકેશન માટે બાળકો સ્કૂલ મિસ કરે છે ?

 • Uploaded29 Aug, 2014

 • Duration04 Mins 37 Secs

 • Download2.1 MB

ભારત જવું હોય ત્યારે સસ્તી ટીકીટ માટે બાળકો ને સ્કૂલ ના એકાદ-બે અઠવાડિયા ગાપચી મારવી પડે તો ક્...

વધુ વાંચો

મુખ્ય આકર્ષણો

ફોટો ગેલેરી

 • The program started with kids singing and playing India's national anthem

 • Little princesses danced to 'Let it go' from the film, Frozen, followed by some Bollywood medley

 • More than 200 children participated in Kallol 2014

 • Children were grouped and assigned to choreographers who volunteered their time

 • Time for traditional dances - Garba Medley

 • Colourful costumes and Bollywood medleys were well received

 • Children learning Vedic maths displayed the benefits of this knowlegde

 • The fun started at the practice sessions

 • Making many new friends during Kallol practise

 • Looking forward to the next cultural program for the kids, by the kids

ADVERTISEMENT

રેડીઓ ઉપર

પાછલું પ્રસારણ

Martynas: Martynas - CD

A collection of show-stopping numbers, from Lady Gaga to wild gypsy dances and expressive Vivaldi from the young virtuoso accordionist.

Recomposed by Max Richter - Deluxe CD+DVD/Digital

Vivaldi's masterpiece is re-written as a fresh and vibrant new work. Plus new pieces, new remixes and a DVD!

Census Explorer
ADVERTISEMENT