ગુજરાત ના ત્રણ યુવાનો ને સમાજ સેવા ના કાર્યો બદલ પુરસ્કૃત કરવા માં આવ્યા

 • Uploaded21 Nov, 2014

 • Duration11 Mins 41 Secs

 • Download5.4 MB

ભારતના યુવાનોને સમાજ સેવાના કર્યો માં સક્રિય બનાવે છે રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના . આ વર્ષે ગુજરાતન...

વધુ વાંચો

મુખ્ય આકર્ષણો

ફોટો ગેલેરી

 • Execuitive Producer Nital Desai with Producer Parul Mehta

 • Producer Harita Mehta with Executive Producer Nital Desai

 • Producer Parul Mehta with SBS Gujarati listeners

 • Organisers Jaydatt Nayak and Kiran Desai

 • Executive Producer Nital Desai with Michelle Rowland

 • Harish-Velji, Jaydatt Nayak, Executive Producer Nital Desai, Michelle Rowland MP and John Kennedy, President of UIA

 • Regular listeners Mr and Mrs Purohit

 • Long time loyal listener Bharatbhai Bhatt's-family

 • Lakhia melody artists in Sydney

 • Lakhia melody artists in Sydney

 • Beautifully dressed dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Dancers

 • Dancers

 • Some cute dancers posed for SBS Gujarati

ADVERTISEMENT

રેડીઓ ઉપર

પાછલું પ્રસારણ

Living with the Enemy - DVD/Digital

Examine divisive issues from two sides in this innovative series that challenges people with opposing views to live together.

Greeks, Romans, Vikings: The Founders of Europe - DVD/Digital

Separate the myth from the fact and discover how three powerful cultures changed our world.

Census Explorer
ADVERTISEMENT