SBS Հայերէն

Երկրորդական վարժարան մը ընտրել

SBS Հայերէն

Choose a school that matches to your own values.

Choose a school that matches to your own values. Source: Getty Images/PhotoAlto/Sigrid Olsson


Published 24 June 2022 at 7:39pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Vahe Kateb
Source: SBS

Բարձրագոյն դպրոց մը ընտրելը աշխատատար գործընթաց մըն է թէ ծնողքներուն և թէ պատանիներուն համար: Աւստրալիական երկրորդական կամ բարձրագոյն դպրոց մը ընտրելու համար, հնարաւորութիւնները բազմաթիւ են:


Published 24 June 2022 at 7:39pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Vahe Kateb
Source: SBSShare